Правила


Regulamin
Systemu Łódzki Rower Publiczny zwanego również ŁRP

Obowiązuje od 22.07.2024

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Łódzki Rower Publiczny (dalej: ŁRP), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych miasta Łodzi.
2. Regulamin ŁRP wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem ŁRP.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 42 620 00 00
4. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z ŁRP. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android, IOS lub HarmonyOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play, Apple AppStore oraz AppGallery, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie ŁRP.
2. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z ŁRP, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę elementów systemu ŁRP.
3. Centrum Kontaktu/ CK ŁRP – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 42 620 00 00,
b. pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected],
c. Aplikację Mobilną.
Informacje o funkcjonowaniu CK ŁRP zamieszczone są na Stronie internetowej: www.lodzkirowerpubliczny.pl
4. Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
5. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w systemie ŁRP będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
8. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu ŁRP, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w ŁRP, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z ŁRP, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
12. Migawka - elektroniczna karta zbliżeniowa wydawana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o., będąca nośnikiem elektronicznych biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz umożliwiająca korzystanie z innych usług udostępnianych posiadaczowi Migawki przez MPK – Łódź Sp. z o.o. W Systemie ŁRP imienna ważna karta Migawka uprawnia do korzystania z Rowerów na preferencyjnych warunkach zgodnie z Cennikiem w Załączniku nr 1.
13. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru. Minimalne stan Konta powinien wynosić co najmniej 0 zł
14. Obszar zwrotu – wyznaczony obszar, w którym możliwy będzie Zwrot Roweru poza Stacją ŁRP. Obszar zwrotu jest podzielony na dwie Strefy: I (strefa centralna) oraz II.
15. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi ŁRP, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Transakcja weryfikacyjna – procedura polegająca na pobraniu kwoty w wysokości 1 zł w momencie podpięcia przez Klienta karty kredytowej lub debetowej w ŁRP w celu weryfikacji karty i posiadanych środków na koncie. Pobrana kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od jej pobrania.
17. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://lodzkirowerpubliczny.pl/polityka-prywatnosci/.
18. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
19. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z systemu ŁRP, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w ŁRP.
21. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w systemie ŁRP przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 200 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 litrów.
22. Serwis ŁRP – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu ŁRP.
23. Stacja ŁRP – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem ŁRP, wyposażone w Totem i stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Informacje o lokalizacji Stacji ŁRP znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
24. Strefa użytkowania – granice administracyjne Miasta Łodzi.
25. Strefa I (strefa centralna) – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem ŁRP oraz wyposażone w stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Obszar obejmuje ul. Piotrkowską od Placu Wolności do al. Piłsudskiego/Mickiewicza. Wzór oznakowanego stojaka w Strefie I (strefie centralnej) stanowi Załącznik nr 2.
26. Strefa II – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem ŁRP oraz wyposażone w stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Obszar znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi z wyłączeniem ul. Piotrkowskiej od Placu Wolności do al. Piłsudskiego/Mickiewicza. Zwrot Roweru w Strefie II jest związany z naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1. Wzór oznakowanego stojaka w Strefie II stanowi Załącznik nr 3.
27. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.lodzkirowerpubliczny.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z ŁRP.
28. System ŁRP – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Postój oraz Zwrot Roweru.
29. Totem informacyjny/Totem – element stacji ŁRP, zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z Systemu ŁRP.
30. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w ŁRP i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
31. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w Rozdziale VII pkt. 2, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo Rozdział VII. Regulaminu.
32. Zamek szyfrowy/obejma – dodatkowa linka służąca do zabezpieczenia Roweru w sytuacji o której mowa w Rozdziale X pkt. 4. Stanowi wyposażenie każdego Roweru.
33. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji ŁRP poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu ŁRP.

1. Warunkiem korzystania z Systemu ŁRP jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie transakcji weryfikacyjnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z ŁRP jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 0 zł (słownie: zero złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z ŁRP, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie pisma drogą elektroniczną na adres [email protected],
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora.
Zgoda powinna zawierać:
d. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z ŁRP przez małoletniego,
g. imię i nazwisko małoletniego,
h. datę urodzenia małoletniego,
i. odręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 2.a),
j. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie: www.lodzkirowerpubliczny.pl.
3. Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
4. Korzystanie z Rowerów Systemu ŁRP może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
5. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu ŁRP i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w Rozdziale XII. niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych w Systemie ŁRP. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy.
8. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów ŁRP w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru. Zabronione są przejazdy na jednym rowerze w liczbie osób większej niż jedna.
9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów ŁRP przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
10. Zabrania się przewozu Rowerów ŁRP samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu ŁRP w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK ŁRP niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK ŁRP.

V. Płatności.

1. Opłaty w Systemie ŁRP naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w CK ŁRP. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu ŁRP będzie dokonywana poprzez upoważnienie Operatora Systemu ŁRP do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
7. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator ŁRP ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator ŁRP zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
8. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu ŁRP jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie oraz podpięcie karty kredytowej lub debetowej.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. kontakt telefoniczny z CK ŁRP.
3. Podczas procesu rejestracji zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2.a, 2.b i 2.c wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL.
Klient musi zaznaczyć, że przeczytał i akceptuje Regulamin Systemu ŁRP oraz zapoznał się z Polityką Prywatności Systemu ŁRP.
4. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy do logowania się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
5. Dla ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link weryfikacyjny w celu potwierdzenia danych. Konto Klienta pozostanie nieaktywne do momentu weryfikacji danych. Kliknięcie linku spowoduje aktywację konta, od tego momentu będzie możliwe Wypożyczenie Roweru. Link weryfikacyjny jest ważny przez 24 godziny od chwili otrzymania wiadomości e-mail. Po upływie tego terminu, ponowna weryfikacja danych będzie możliwa jedynie po wygenerowaniu nowego linku przez Aplikację Mobilną, Stronę Internetową lub kontakt telefoniczny z CK ŁRP.
6. Konto Klienta zyskuje status aktywnego po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
b. Klient kliknął link weryfikacyjny,
c. podpiął kartę kredytową lub debetową,
d. utrzymany jest stan minimalny konta,
e. w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe i bez podpiętej karty kredytowej lub debetowej, mogą być automatycznie usuwane z bazy ŁRP.

VII. Wypożyczenie.

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w Rozdziale VI pkt. 6.
2. Rower ŁRP można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. kontakt z CK ŁRP.
3. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji ŁRP lub w Obszarze Zwrotu.
4. W przypadku Wypożyczenia przez Klienta tego samego Roweru w czasie 15 minut od zakończonego Wypożyczenia, kontynuowane będzie naliczanie opłat za Czas Wypożyczenia Roweru (opłata będzie naliczana od momentu odnotowania w aplikacji Zwrotu pierwszego Wypożyczenia).
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie. Klient zobowiązuje się upewnić, że Rower posiada zamek szyfrowy, zwany także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jego braku Klient zobligowany jest do zgłoszenia jej braku do CK ŁRP lub przez Aplikację Mobilną.
6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK ŁRP lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
7. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK ŁRP w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
8. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji ŁRP lub w Obszarze Zwrotu, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

VIII. Czas Wypożyczenia.

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin. Przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.
3. Czas Wypożyczenia Roweru będzie kontynuowany w przypadku Zwrotu i Wypożyczenia tego samego Roweru w ciągu 15 minut od Zwrotu Roweru.

IX. Postój.

1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

X. Zwrot.

1. Zwrot Roweru ŁRP możliwy jest na Stacji ŁRP lub w Obszarze zwrotu na jeden z poniższych sposobów:
a. bezpłatny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji ŁRP lub w Obszarze zwrotu w Strefie I (strefa centralna) po wypożyczeniu ze Stacji ŁRP lub Obszaru zwrotu w Strefie I (strefa centralna) lub w Strefie II,
b. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru ŁRP na Stacji ŁRP, po Wypożyczeniu poza Stacją oraz Obszarem zwrotu w Strefie I (strefa centralna) i w Strefie II,
c. płatny Zwrot – Zwrot Roweru w Obszarze zwrotu w Strefie II.
Kwoty premii i opłaty za sposób Zwrotu X.1 b i c określa Załącznik nr 1.
2. Bonus za premiowany Zwrot (o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1b) zostanie naliczony, jeśli inny Klient niż ten, który oddał ten sam Rower poza Stacją ŁRP lub Obszarem zwrotu w Strefie I (strefa centralna) lub w Strefie II, dostarczy go do Stacji ŁRP. Środki z tytułu premiowanego Zwrotu są bezzwrotne i wykorzystywane na przejazdy w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
3. Klient zwraca Rower na Stacji ŁRP lub w Obszarze Zwrotu poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną lub kontakt z CK ŁRP, że Rower został poprawnie zwrócony. Zwrot roweru w miejscu innym niż Stacja ŁRP lub Obszar zwrotu w Strefie I (strefa centralna), wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1. Klient otrzyma powiadomienie PUSH z informacją o naliczeniu Opłaty Dodatkowej w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta. Operator umożliwia anulowanie tej opłaty automatycznie, pod warunkiem, że Klient ponownie wypożyczy dopiero co zwrócony Rower w ciągu 15 minut od zakończenia Wypożyczenia i zwróci go na Stację ŁRP lub w Obszarze Zwrotu w Strefie I (strefa centralna).
4. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru ŁRP Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z CK ŁRP.
5. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
c. naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru w miejscu trudno dostępnym (przez miejsca trudno dostępne rozumie się np. zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje oraz w innych miejscach trudno dostępnych np. gęste zarośla, kanały, wszelkie garaże i pomieszczenia zamknięte, dachy, itd), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
d. naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru poza Stacją ŁRP lub poza Obszarem zwrotu, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
e. naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru poza Strefą użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
Opłaty sumują się.
6. Opłata, o której mowa w Rozdziale X pkt. 5.b, może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

XI. Naprawy i awarie.

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK ŁRP lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK ŁRP oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji ŁRP.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis ŁRP.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z CK ŁRP przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XII. Blokada Kont Użytkowników.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie ŁRP, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów ŁRP zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziale VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony w trakcie Wypożyczenia.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XII. Reklamacje.

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. przez Aplikację Mobilną,
d. telefonicznie,
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji do 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator może w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji wezwać do uzupełnienia danych niezbędnych do jej rozpatrzenia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK ŁRP. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK ŁRP w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIII. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie: www.lodzkirowerpubliczny.pl.
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w Rozdziale I pkt. 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2023 poz. 2759.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie ŁRP.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu ŁRP lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu ŁRP.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
c. wprowadzenie nowej usługi,
d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Cennik standardowy dla Roweru w Systemie ŁRP

Opłata za wypożyczenie                  
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

Przedział czasowy

Wartość brutto

do 20 minuty

0 zł

od 21 minuty do 60 minuty

4 zł

rozpoczęta druga godzina

6 zł

każda następna rozpoczęta godzina powyżej 2 godzin

10 zł

Cennik ulgowy* dla Roweru w Systemie ŁRP

Opłata za wypożyczenie                  
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

Przedział czasowy

Wartość brutto

do 30 minuty

0 zł

od 31 minuty do 60 minuty

4 zł

rozpoczęta druga godzina

6 zł

każda następna rozpoczęta godzina powyżej 2 godzin

10 zł

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

500 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru

5 000 zł

Opłaty sumują się.

*dla posiadaczy ważnej karty Migawka

Opłaty Dodatkowe

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji ŁRP (premiowany Zwrot)

5 zł

Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu w Strefie II

15 zł

Zwrot Roweru poza Stacją ŁRP lub poza Obszarem Zwrotu, ale w Strefie użytkowania

200 zł

Zwrot Roweru w miejscu trudno dostępnym

500 zł

Zwrot Roweru poza Strefą użytkowania

500 zł

Opłaty dodatkowe sumują się.

Załącznik nr 2

Naklejka na oznakowanych stojakach rowerowych typu odwrócone „U” stanowiących Strefę I (strefę centralną).

Załącznik nr 3

Naklejka na oznakowanych stojakach rowerowych typu odwrócone „U” stanowiących Strefę II.

Regulamin 
Systemu Łódzki Rower Publiczny zwanego również ŁRP

Obowiązuje od 02.04.2024

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Łódzki Rower Publiczny (dalej: ŁRP), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych miasta Łodzi.
2. Regulamin ŁRP wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem ŁRP.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji  
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected] 
tel.: 42 620 00 00
4. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z ŁRP. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android, IOS lub HarmonyOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play, Apple AppStore oraz AppGallery, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie ŁRP.
2. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z ŁRP, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę elementów systemu ŁRP.
3. Centrum Kontaktu/ CK ŁRP – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 42 620 00 00,
b. pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected]
c. Aplikację Mobilną. 
Informacje o funkcjonowaniu CK ŁRP zamieszczone są na Stronie internetowej: www.lodzkirowerpubliczny.pl 
4. Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
5. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w systemie ŁRP będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
8. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu ŁRP, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w ŁRP, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z ŁRP, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 
12. Migawka - elektroniczna karta zbliżeniowa wydawana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o., będąca nośnikiem elektronicznych biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz umożliwiająca korzystanie z innych usług udostępnianych posiadaczowi Migawki przez MPK – Łódź Sp. z o.o. W Systemie ŁRP imienna ważna karta Migawka uprawnia do korzystania z Rowerów na preferencyjnych warunkach zgodnie z Cennikiem w Załączniku nr 1.
13. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru. Minimalne stan Konta powinien wynosić co najmniej 0 zł
14. Obszar zwrotu – wyznaczony obszar, w którym możliwy będzie Zwrot Roweru poza Stacją ŁRP. Obszar zwrotu jest podzielony na dwie Strefy: I (strefa centralna) oraz II.
15. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi ŁRP, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Transakcja weryfikacyjna – procedura polegająca na pobraniu kwoty w wysokości 1 zł w momencie podpięcia przez Klienta karty kredytowej lub debetowej w ŁRP w celu weryfikacji karty i posiadanych środków na koncie. Pobrana kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od jej pobrania.
17. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://lodzkirowerpubliczny.pl/polityka-prywatnosci/
18. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
19. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z systemu ŁRP, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w ŁRP.
21. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w systemie ŁRP przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 200 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 litrów.
22. Serwis ŁRP – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu ŁRP.
23. Stacja ŁRP – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem ŁRP, wyposażone w Totem i stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Informacje o lokalizacji Stacji ŁRP znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
24. Strefa użytkowania – granice administracyjne Miasta Łodzi.
25. Strefa I (strefa centralna) – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem ŁRP oraz wyposażone w stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Obszar obejmuje ul. Piotrkowską od Placu Wolności do al. Piłsudskiego/Mickiewicza. Wzór oznakowanego stojaka w Strefie I (strefie centralnej) stanowi Załącznik nr 2.
26. Strefa II – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem ŁRP oraz wyposażone w stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Obszar znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi z wyłączeniem ul. Piotrkowskiej od Placu Wolności do al. Piłsudskiego/Mickiewicza. Zwrot Roweru w Strefie II jest związany z naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1. Wzór oznakowanego stojaka w Strefie II stanowi Załącznik nr 3.
27. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.lodzkirowerpubliczny.pl  zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z ŁRP.
28. System ŁRP – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Postój oraz Zwrot Roweru.
29. Totem informacyjny/Totem – element stacji ŁRP, zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z Systemu ŁRP.
30. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w ŁRP i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
31. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w Rozdziale VII pkt. 2, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo Rozdział VII. Regulaminu.
32. Zamek szyfrowy/obejma – dodatkowa linka służąca do zabezpieczenia Roweru w sytuacji o której mowa w Rozdziale X pkt. 4. Stanowi wyposażenie każdego Roweru.
33. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji ŁRP poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu ŁRP.

1. Warunkiem korzystania z Systemu ŁRP jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie  transakcji weryfikacyjnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z ŁRP jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 0 zł (słownie: zero złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z ŁRP, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie pisma drogą elektroniczną na adres [email protected]
b. listem poleconym na adres Operatora, 
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora.
Zgoda powinna zawierać:
d. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z ŁRP przez małoletniego,
g. imię i nazwisko małoletniego,
h. datę urodzenia małoletniego,
i. odręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 2.a),
j. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie: www.lodzkirowerpubliczny.pl. 
3. Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
4. Korzystanie z Rowerów Systemu ŁRP może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych..
5. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu ŁRP i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego. 
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w Rozdziale XII. niniejszego Regulaminu. 
5. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych w Systemie ŁRP. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy.
8. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów ŁRP w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru. Zabronione są przejazdy na jednym rowerze w liczbie osób większej niż jedna.
9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów ŁRP przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
10. Zabrania się przewozu Rowerów ŁRP samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu ŁRP w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. 
13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK ŁRP niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia. 
16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności 
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK ŁRP.

V. Płatności.

1. Opłaty w Systemie ŁRP naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w CK ŁRP. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu ŁRP będzie dokonywana poprzez upoważnienie Operatora Systemu ŁRP do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
7. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator ŁRP ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator ŁRP zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
8. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. 
9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu ŁRP jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie oraz podpięcie karty kredytowej lub debetowej.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. kontakt telefoniczny z CK ŁRP.
3. Podczas procesu rejestracji zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2.a, 2.b i 2.c wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL.
Klient musi zaznaczyć, że przeczytał i akceptuje Regulamin Systemu ŁRP oraz zapoznał się z Polityką Prywatności Systemu ŁRP.
4. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy do logowania się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
5. Dla ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link weryfikacyjny w celu potwierdzenia danych. Konto Klienta pozostanie nieaktywne do momentu weryfikacji danych. Kliknięcie linku spowoduje aktywację konta, od tego momentu będzie możliwe Wypożyczenie Roweru. Link weryfikacyjny jest ważny przez 24 godziny od chwili otrzymania wiadomości e-mail. Po upływie tego terminu, ponowna weryfikacja danych będzie możliwa jedynie po wygenerowaniu nowego linku przez Aplikację Mobilną, Stronę Internetową lub kontakt telefoniczny z CK ŁRP.
6. Konto Klienta zyskuje status aktywnego po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
b. Klient kliknął link weryfikacyjny,
c. podpiął kartę kredytową lub debetową, 
d. utrzymany jest stan minimalny konta,
e. w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe i bez podpiętej karty kredytowej lub debetowej, mogą być automatycznie usuwane z bazy ŁRP.

VII. Wypożyczenie.

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w Rozdziale VI pkt. 6.
2. Rower ŁRP można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. kontakt z CK ŁRP.
3. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji ŁRP lub w Obszarze Zwrotu. 
4. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie. Klient zobowiązuje się upewnić, że Rower posiada zamek szyfrowy, zwany także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jego braku Klient zobligowany jest do zgłoszenia jej braku do CK ŁRP lub przez Aplikację Mobilną. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK ŁRP lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK ŁRP w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
7. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji ŁRP lub w Obszarze Zwrotu, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

VIII. Czas Wypożyczenia.

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin. Przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.

IX. Postój.

1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

X. Zwrot.

1. Zwrot Roweru ŁRP możliwy jest na Stacji ŁRP lub w Obszarze zwrotu na jeden z poniższych sposobów:
a. bezpłatny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji ŁRP lub w Obszarze zwrotu w Strefie I (strefa centralna) po wypożyczeniu ze Stacji ŁRP lub Obszaru zwrotu w Strefie I (strefa centralna) lub w Strefie II,
b. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru ŁRP na Stacji ŁRP, po Wypożyczeniu poza Stacją oraz Obszarem zwrotu w Strefie I (strefa centralna) i w Strefie II,
c. płatny Zwrot – Zwrot Roweru w Obszarze zwrotu w Strefie II.
Kwoty premii i opłaty za sposób Zwrotu X.1 b i c określa Załącznik nr 1.
2. Bonus za premiowany Zwrot (o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1b) zostanie naliczony, jeśli inny Klient niż ten, który oddał ten sam Rower poza Stacją ŁRP lub Obszarem zwrotu w Strefie I (strefa centralna) lub w Strefie II, dostarczy go do Stacji ŁRP. Środki z tytułu premiowanego Zwrotu są bezzwrotne i wykorzystywane na przejazdy w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
3. Klient zwraca Rower na Stacji poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Zwrot roweru w miejscu innym niż Stacja ŁRP lub Obszar zwrotu w Strefie I (strefa centralna), wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru ŁRP Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z CK ŁRP.
5. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
c. naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru w miejscu trudno dostępnym (przez miejsca trudno dostępne rozumie się np. zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje oraz w innych miejscach trudno dostępnych np. gęste zarośla, kanały, wszelkie garaże i pomieszczenia zamknięte, dachy, itd), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
d. naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru poza Stacją ŁRP lub poza Obszarem zwrotu, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
e. naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru poza Strefą użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 
Opłaty sumują się.
6. Opłata, o której mowa w Rozdziale X pkt. 5.b, może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

XI. Naprawy i awarie.

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK ŁRP lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK ŁRP oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji ŁRP. 
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części 
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis ŁRP.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z CK ŁRP przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XII. Blokada Kont Użytkowników.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie ŁRP, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów ŁRP zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziale VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony w trakcie Wypożyczenia.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął. 
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XII. Reklamacje.

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. przez Aplikację Mobilną,
d. telefonicznie,
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji do 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator może w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji wezwać do uzupełnienia danych niezbędnych do jej rozpatrzenia.  W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji.  W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK ŁRP. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK ŁRP w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIII. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie: www.lodzkirowerpubliczny.pl.  
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w Rozdziale I pkt. 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U.  2023 poz. 2759.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3, 
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie ŁRP.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu ŁRP lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu ŁRP.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: 
a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
c. wprowadzenie nowej usługi,
d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Cennik standardowy dla Roweru w Systemie ŁRP

Opłata za wypożyczenie                  
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

Przedział czasowy

Wartość brutto

do 20 minuty

0 zł

od 21 minuty do 60 minuty

4 zł

rozpoczęta druga godzina

6 zł

każda następna rozpoczęta godzina powyżej 2 godzin

10 zł

Cennik ulgowy* dla Roweru w Systemie ŁRP

Opłata za wypożyczenie                  
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

Przedział czasowy

Wartość brutto

do 30 minuty

0 zł

od 31 minuty do 60 minuty

4 zł

rozpoczęta druga godzina

6 zł

każda następna rozpoczęta godzina powyżej 2 godzin

10 zł

Opłaty sumują się.

*dla posiadaczy ważnej karty Migawka

Opłaty Dodatkowe

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

500 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru

5 000 zł

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji ŁRP (premiowany Zwrot)

5 zł

Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu w Strefie II

15 zł

Zwrot Roweru poza Stacją ŁRP lub poza Obszarem Zwrotu, ale w Strefie użytkowania

200 zł

Zwrot Roweru w miejscu trudno dostępnym

500 zł

Zwrot Roweru poza Strefą użytkowania

500 zł

Opłaty dodatkowe sumują się.

Załącznik nr 2

Naklejka na oznakowanych stojakach rowerowych typu odwrócone „U” stanowiących Strefę I (strefę centralną).

Załącznik nr 3

Naklejka na oznakowanych stojakach rowerowych typu odwrócone „U” stanowiących Strefę II.

Terms of Service
of the Łódzki Rower Publiczny System hereinafter referred to as ŁRP

Valid from 22 July 2024

I. General Provisions

1. The hereby Terms of Service shall specify the principles and conditions of using the Łódzki Rower Publiczny also referred to as ŁRP (hereinafter: ŁRP), launched and operating within the administrative borders of the city of Łódź.
2. Terms of Service of ŁRP as well as the Privacy Policy are available free of charge on the internet website www.lodzkirowerpubliczny.pl in such a way so as to enable familiarising with the content, obtaining, reproducing and recording it. These documents may be obtained at the office of Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, with its registered seat in Warsaw, which is the ŁRP Operator.
3. Contact:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 42 620 00 00
4. All Nextbike Systems are compatible with one another, that is, setting up an account in one of the systems enables the use of bike rental stations in other cities, unless the terms of service of a given system indicate otherwise. The current list of cities in which Nextbike systems are active may be found under the following address www.nextbike.pl/o-nextbike.

II. Definitions

1. Mobile Application – a mobile application enabling the use of ŁRP. The use of Mobile Application is possible on smartphone type of devices with an adequate, valid Android, iOS system or HarmonyOS, which facilitates the download of Mobile Application from an online store. The Application is available for download free of charge at Google Play stores, Apple AppStore and AppGallery, whilst permanent access to the Internet as well as registration of Client Account within the ŁRP System is a condition for its download and use.
2. Account Blockade – a preventive measure consisting of preventing the use of ŁRP, which may be applied by the Operator in case of breaching by the Client of provisions of the hereby Rules and Regulations, in particular in case of a breach which constitutes a damage to ŁRP system elements.
3. ŁRP Contact Point/BOK ŁRP – a service launched by the Operator ensuring contact
with the Operator through:
a. infoline available 24/7 at the following number: 42 620 00 00,
b. electronic post under the address: [email protected]
c. Mobile Application.
Information regarding the functioning of BOK ŁRP are available on the internet website www.lodzkirowerpubliczny.pl
4. O-lock blockade – means of securing Bikes in the form integrated with “O” clamp frame the closing of which enables completion of Rental. Furthermore, the blockade also secures the Bike at the time of using the Parking function. O-lock blockade is mounted on the rear wheel and it remains open through the ride. It constitutes a compulsory accessory of every Bike.
5. Promotional Voucher/Bonus – a voucher offered by the Operator which enables topping up Client Account. The voucher amount and its designation is established by the Operator and it is non-refundable. The means from Vouchers are used in the first order, prior to the means paid in by the Client.
6. Price List and Additional Fees Table – price list of services and fees charged by ŁRP, constituting an integral part of the Agreement. The Price List and Table of Additional Fees constitutes Appendix no. 1 to the hereby Terms of Service and is available on the internet website as well as within the Nextbike Mobile Application.
7. Duration of Rental – time counted from the moment of Rental (unlocking) of the Bike to the moment of Bike Return through closing of its O-lock Blockade. Whilst it is assumed that Parking is calculated into the Duration of Rental.
8. GPS – device mounted on the Bike, serving the function of monitoring of the Bike's location and positioning.
9. Client Identifier – an individual number assigned to each Client, corresponding to the number of the mobile phone indicated during registration. Details on registration and Client IDs have been specified in Chapter VI. Registration.
10. Client/ User – any natural person, participant of the ŁRP System who has accepted the Terms of Service and carried out registration in the ŁRP System through which he or she concluded Agreement with the Operator.
11. Client Account/Account – personal Client Account created during registration for the purposes of using the ŁRP System as well as charging fees in line with Appendix no. 1 to the Terms of Service.
12. Migawka – an electronic proximity card, issued by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o., which is a carrier of electronic local public transport tickets in Łódź enabling the use of other services made available for holders of the Snapshot by MPK – Łódź Sp. z o.o.. Within the ŁRP System valid bearer’s Snapshot card authorizes the use of Bikes on preferential terms in accordance with the Pricelist from Appendix no. 1.
13. Minimum Account Balance – minimum balance which a Client ought to have in order to be entitled to a Bike Rental. The minimum Account Balance should amount to PLN 0.
14. Area of Return – a designated area in which Bike Return outside of the ŁRP Station is possible. The Area of Return is divided into two Zones: I (central zone) and II.
15. Operator – company Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizing the service of ŁRP maintenance, with its registered seat at ul. Przasnyska 6b, 01- 756 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the city of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Department of the National Court Register under the following numbers: KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007
16. Verification transaction – a procedure consisting in charging the amount of PLN 1 at the time of connecting a credit or debit card to ŁRP by the Client in order to verify the card and the available means on the account. The charged amount is reimbursed within 14 days from its charging.
17. Privacy Policy – a separate document to the document of Terms of Service, which specifies the conditions for the processing of Client personal data by the Operator. The Privacy Policy is available at https://lodzkirowerpubliczny.pl/polityka-prywatnosci/.
18. Explanatory proceeding – a set of actions legally and factually undertaken by the Operator, targeted at establishing the circumstances and events occurring in relation to the use of bikes, in particular, those related to breaching of the Terms of Service, accidents and collisions or damages to the property of the Operator.
19. Parking – a function enabling parking of the Bike without having to return it. Parking is available from the level of the Mobile Application.
20. Terms of Service – the hereby Regulations defining the principles and conditions of using the ŁRP System and, in particular, the scope of rights and obligations and the responsibility of persons who avail of the possibility of renting bikes in the ŁRP System.
21. Standard Bike – basic type of bike made available within the ŁRP System by the Operator. Bikes of this type are designated for use by one person who completed the age of 13 and is between 150 and 200 cm tall. Bikes of this type have wheels with rims measuring 26 inches and their load capacity amounts up to 120 kg of the sole ridding person. The Bike is equipped in a basket with capacity of 15 litres.
22. ŁRP Service – actions performed by the Operator in relation to the exploitation, repairs and maintenance of the ŁRP System.
23. ŁRP Station – a place of Rental and Return of Bikes by Clients, marked with the ŁRP symbol, equipped in a Totem, and bike stands, whilst the Bikes are parked (returned) by means of O-lock Blockades. Information about locations of the ŁRP stations may be found on the internet website as well as in the Mobile Application.
24. Area of Usage – administrative borders of the city of Łódź.
25. Zone I (central zone) – place of Rental and Return of Bikes by Clients, marked with the ŁRP symbol and equipped with bike stands where Bikes are parked (returned) by means of the O-lock Blockade. The area covers Piotrkowska Street from the Wolności Square to Piłsudskiego/Mickiewicza Street. Sample marked stand in Zone I (central zone) constitutes Appendix no. 2.
26. Zone II – place of Rental and Return of Bikes by Clients, marked with the ŁRP symbol and equipped in bike stands where Bikes are parked (returned) by means of the O-lock Blockade. The area is located within the administrative borders of the City of Łódź with the exclusion of Piotrkowska Street from the Wolności Square to Piłsudskiego/Mickiewicza Streets. Bike Returns in Zone III involve calculation of additional fees in line with Appendix no. 1. Sample marked stand in Zone II constitutes Appendix no. 3.
27. Website – internet website launched by the Operator www.lodzkirowerpubliczny.pl, which contains all necessary data for the commencement and subsequent use of ŁRP.
28. ŁRP System – a system of Bike Rental stations launched by the Operator which includes, in particular, Bikes, technical infrastructure, software and devices which enable Rental, Parking and Return of Bikes.
29. Information totem/Totem – element of any ŁRP station containing information necessary for the commencement and use of the ŁRP System.
30. Agreement – an agreement concluded between the Client and the Operator which establishes mutual rights and obligations specified in the hereby Terms of Service. It is considered that the Agreement containing the provisions of the hereby Terms of Service shall be automatically concluded at the time of Registration of the Client within the ŁRP system and subject to submission by the Client of the declaration of acceptance of the hereby Terms of Service. Personal Data Controller shall be Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
31. Bike Rental/ Rental – unblocking of the Bike by means of the Client Identifier or via another method as specified in Chapter VII, point 2 for the purpose of conducting a ride. The process of rental is specified in detail in Chapter VII of the Terms of Service.
32. Combination lock/clamp – additional rope targeted at securing the Bike in situations specified in Chapter X point 4. It constitutes an accessory of each Bike.
33. Bike Return/Return – returning the Bike to the ŁRP through locking of the Bike's O-lock Blockade. The process of Return is specified in Chapter IX of the Terms of Service. The use of Parking function is not understood as Bike Return.

III. General principles of using the ŁRP System.

1. The condition for use of the ŁRP System is the submission by the Client of: of personal data required upon registration, acceptance of conditions defined in the hereby Terms of Service, as well as payment of verification transaction and clicking on the activation link. The condition for the use of ŁRP is, furthermore, maintenance of a minimum top up level on the Client Account during the time of each rental, in the amount of no less than 0 PLN (in words: zero zloty).
2. Persons who are above 13 years of age but did not complete 18 years of age (further referred to as Minors) may avail of the ŁRP System subject to the consent of their Parent or Legal Guardian. Such a parent or legal guardian bears responsibility on account of any potential damages which may occur, in particular, in relation to the non-execution or incorrect execution of the Agreement and they undertake to cover ongoing commitments specified in Appendix no. 1. It is required that the consent of at least one of the parents or legal guardians for the use of the account by a minor is submitted to the Operator:
a. in the form of a scanned letter via electronic means to the address [email protected],
b. via registered letter sent to the address of the Operator,
c. submitted in person at the headquarters of the Operator,
The consent should include:
d. telephone number of the minor on which the Account is registered,
e. first name and surname of the parent or legal guardian,
f. consent for the use of ŁRP by the minor,
g. first name and surname of the minor,
h. date of birth of the minor,
i. handwritten signature or eligible electronic signature of the parent/legal guardian (in the case specified in Chapter III. point 2.a),
j. date and place of granting the consent.
Sample consent may be found at: www.lodzkirowerpubliczny.pl
3. The Client may rent up to 4 bikes simultaneously.
4. The use of the ŁRP Bike System may take place solely and exclusively for non-commercial purposes.
5. Parties to the Agreement undertake to mutually inform each other of any changes to addresses or other data identifying them, indicated during registration in the system.

IV. Responsibility and commitment

1. The Operator realizes services related to the maintenance of the ŁRP System and bears responsibility for its proper functioning.
2. The Operator shall not bear responsibility for any direct or consequential damages as well as lost benefits caused as a result of improper performance of the Agreement by the Client, or for any other damages for which the User is responsible. The above provision shall not affect, in the scope of agreements concluded with Clients, Art. 473 of the Civil Code.
3. The Client undertakes to abide by the conditions set forth in the Terms of Service, in particular, to make the agreed payment and to use the Bike in line with the principles specified in the hereby Terms of Service.
4. The Client is responsible for the use of the Bike in accordance with its designation and in line with the provisions of the Terms of Service as well as the applicable law. In the event of non-compliance with the conditions contained within the Terms of Service, the Operator shall be entitled to block the Client Account. Detailed conditions related to Account Blockades have been specified in Chapter XII of the hereby Terms of Service.
5. The User shall be obliged to protect the log in data against unauthorized access of third parties under the pain of being charged for the costs of use of the service by parties who have obtained the log in data at the fault of the User.
6. The Client shall be responsible for all damages and demolitions stemming from non-compliance with the Terms of Service. The Client may be charged with costs of repair of such damages, including the cost of Bike restoration specified in Appendix no. 1 Price list and Table of Additional Fees in the ŁRP System. The Operator shall submit an adequate receipt or VAT invoice to the Client for completion of the necessary repair works.
7. The Client bears full and total responsibility and undertakes to cover any tickets, fines, fees etc. obtained by the Client, related to the use of the Bike and imposed on them out of their own fault.
8. Bikes are a supplementation of urban means of transport. It is not permitted to use ŁRP Bikes for mountain trips, jumps, stunts. Racing and using the Bike in order to pull or push anything is forbidden. Carrying luggage is allowed solely by means of a basket designated for this purpose; it is not permitted to hang anything on the bike frame or on any other bike element. It is forbidden for more than one person to ride the Bike simultaneously.
9. The use of ŁRP Bikes by persons under the influence of alcohol or other narcotic substances, psychotropic substances or equivalents in the meaning of the provisions on counteracting drug addictions; strong anti-allergic drugs, other medicines which by definition are forbidden or recommend not to be applied for drivers of any vehicles, is forbidden.
10. It is forbidden to transport ŁRP Bikes by car and by other transport means which are owned by private persons. The ban does not concern public transport provided that the Terms of Service of that transport allow such possibility.
11. The use of any protection which is not a standard ŁRP System element in order to immobilize the Bike is forbidden. The Operator reserves the right to remove inadequate protections applied by the Client. All costs of restoring the Bike to the state enabling realisation of further rentals shall be borne by the Client.
12. The Client is responsible for the Bike he or she rents from the moment of Rental to the moment of Return.
13. In case of lack of return of the Bike due to any reason, including also in case of its loss or theft, the Client shall be burdened with the contractual penalty in accordance with Appendix no. 1 for each lost Bike.
14. The Client undertakes to return the bike in the same state as it was in at the time of Rental. In particular, the Client is obliged to undertake actions targeted at preventing staining of the Bike or occurrence of any damages outside of the standard use as well as theft of the rented Bike.
15. In case of theft of the Bike during Rental, the Client is obliged to notify BOK ŁRP immediately after noticing the event.
16. In case of improper Bike Return out of the Client's fault, the Client bears the costs of its further Rental and is responsible for any potential theft or damage. In case of difficulties with returning the Bike, the Client is obliged to contact BOK ŁRP.

V. Payments.

1. Fees within the ŁRP System are calculated according to the rates specified in Appendix no. 1 Pricelist and Table of Additional Fees, available on the website, within the ŁRP Mobile Application and at BOK. The basis for calculating the fee for the use of the Bike is the Duration of Rental.
Payment for services and products offered within the ŁRP system may be conducted through:
2. through authorizing the ŁRP System Operator to charge one's credit or debit card with all calculated fees, including also the amounts payable in relation to each delayed return, fees on account of damages, theft or loss of the Bike/Bikes.
3. Information on payment cards is processed by an external service provider and is not stored or available to the Operator.
4. All payments are transferred to the Operator's account.
5. At Client request, the Operator shall provide the Client with a VAT invoice. For this purpose, the Client shall contact the Operator via electronic means to the e-mail address of the Operator in order to indicate the data necessary to issue a VAT invoice.
6. If the charged fees exceed the funds available, the Client is obliged to top up his/her Account at least to the balance equal to PLN 0 within 7 working days. In case of failure to settle overdue payments, the Operator reserves the right to commence adequate legal steps against the Client targeted at obtaining the payment on account of the realized Agreement, which results in the blocking of Account until the time of payment of receivables. The Operator shall be entitled to charge statutory interest on any delays in payments of amounts due from the date of their maturity until the factual day of performing payments in the full amount.
7. In case if the Client remains in arrears with payments towards the Operator, the Operator reserves the right to pass the information on overdue amounts to entities indicated by appropriate provisions of law. The Client acknowledges that ŁRP Operator is entitled to transfer the overdue receivables towards the Client, stemming from the Agreement concluded with him, onto third parties, which will entitle these third parties to pursue the said receivables from the Client. The ŁRP Operator reserves the right to entrust the pursuit of receivables from the Client with a debt-recovery company.
8. Reimbursement of payments made for Rentals may be performed post termination of the Agreement.
9. The amount of Promotional Voucher that credited Client Account is not refundable. It is used prior to the use of the funds paid by the Client. Details of the amount, validity period and the reason for awarding a Promotional Voucher are set out in the current promotional terms and conditions available on the Website.

VI. Registration.

1. A necessary condition for using the ŁRP System is prior registration of the Client in the System and connecting a credit or debit card.
2. Registration can be realized through:
a. Website,
b. Mobile application,
c. telephone contact with BOK ŁRP.
3. During the registration process in line with Chapter VI points 2.a, 2.b and 2.c the following personal data must be entered:
a. mobile phone number,
b. first name and surname,
c. contact address, that is, city, street including flat/house number, postal code, country,
d. Email address,
e. PESEL number,
The Client must indicate that he has read and accepted the Terms of Service of the ŁRP System and familiarized with the Privacy Policy of the ŁRP System.
4. After successful registration, the Client receives an automatically generated PIN code which, along with the telephone number, serves the purpose of logging in to Client Account. Log in data are sent by a text message to the indicated telephone number.
5. To complete registration process, an email containing a link will be sent to the previously indicated email address for the purpose of confirming data. Client Account will remain inactive until data verification is completed. Clicking on the link will cause account activation; from then on, Bike Rentals will be possible. The verification link is active for 24 hours from the moment of obtaining the email message. After the expiry of the above-specified term, verification of data will be possible solely through obtaining a new verification link through the Mobile Application, Website or telephone contact with BOK ŁRP.
6. Client Account obtains the status of an active account post fulfilment of all of the below conditions:
a. all data required for successful registration have been entered on Client Account,
b. The Client has clicked on verification link,
c. The Client has connected a credit or debit card,
d. The minimum account balance is maintained,
e. In case of minors, after the delivery of parent or legal guardian consent.
7. Client Accounts that contain incorrect personal data and with respect to which credit or debit card connection has been made may be automatically removed from the ŁRP system base.

VII. Rental.

1. Bike Rental is possible after fulfilment of the requirements specified in Chapter VI. point 6.
2. ŁRP Bikes may be rented by means of:
a. Mobile Application,
b. Terminal,
c. telephone contact with BOK ŁRP.
3. Rentals of Bikes are possible at any ŁRP Station or in the Return Area.
4. In case of renting the same Bike by the Client within 15 minutes from completed Rental, calculation of fees for the Duration of Bike Rental shall be continued (the fee shall be calculated from the moment of detecting by the application of the initial Bike Return).
5. It is the Client's obligation to ensure, prior to commencing the ride, that the Bike is fit for the designated use, in particular, that the tyres of the bike are inflated and the brakes are in order as well as the lights operate. The Client undertakes to ensure that the Bike has a combination lock known as the clamp prior to rental. In case of its lack, the Client is obliged to report it to BOK ŁRP or via the Mobile Application.
6. In case of noting during Bike Rental any defects in the Bike, the Client is obliged to immediately report the issue to BOK ŁRP or via Mobile Application and, if possible, return the Bike to the nearest Station.
7. In case when during rental of the Bike an accident or collision occurs, the Client is obliged to write a statement or call the Police to the site. Furthermore, in case of occurrence of the above event the Client is obliged to inform BOK ŁRP of this fact no later than within 24 hours post the event.
8. The Rented Bike may be used within the Area of Usage. In the course of Rental, the User may cycle beyond the functional area of the Area of Usage, however, he or she is obliged to return to it prior to completing Rental and return the Bike at the ŁRP Station or in the Area of Return, otherwise the User will be charged with a fee as per Appendix no. 1.

VIII. Duration of Rental

1. Duration of Rental of the Bike commences at the time of Bike release, in accordance with Chapter VII point 2. of the Terms of Service. It is completed upon Bike Return, in accordance with Chapter X of the Terms of Service.
2. The Client is obliged to return the Bike within the maximum Duration of Rental, that is, within 12 hours. Exceeding the maximum Duration of Rental causes additional charging of fees in accordance with Appendix no. 1.
3. Duration of Rental shall be continued in case of Return and Rental of the same Bike within 15 minutes from Bike Return.

IX. Parking

1. The Operator allows the possibility of parking the Bike during Rental through the function of Parking. The use of the Parking function is equivalent to Bike Return.
2. The Parking function is available solely in the Mobile Application. After selecting it one must manually close the O-lock Blockade.
3. Duration of Parking is calculated into the Duration of Rental.

X. Return.

1. Bike Return is possible at the ŁRP Station or in the Area of Return in one of the below ways:
a. Free Return – Bike Return at the ŁRP Station or in the Area of Return in Zone I (central zone) after Rental from the ŁRP Station or from the Area of Return in Zone I (central zone) or in Zone II,
b. Premium Return – Bike Return at the ŁRP Station after Rental from outside of the ŁRP Station and outside the Area of Return in Zone I (central zone) and in Zone II,
c. Paid Return – Bike Return in the Area of Return in Zone II.
The Bonus amounts and the fees for Bike Return method specified in X.1 b and c have been specified in Appendix no. 1.
2. The Bonus for the Premium Return (as specified in Chapter X point 1 b) shall be calculated if another Client other than one who returned the same Bike outside the ŁRP Station or the Area of Return in Zone I (central zone) or Zone II, deliver that Bike to the Station of the ŁRP System. The funds on account of the premium Return are non-refundable and may be used for rides prior to the funds previously paid in by the Client.
3. The Client conducts Bike Returns at the ŁRP Station or in the Area of Return by closing the Bike O-lock Blockade. The Bike must be parked in line with traffic regulations so as not to hinder bike, road, or pedestrian traffic. Proper securing of the Bike will be confirmed by an audible signal. It is the Client’s responsibility to ensure through the Mobile Application or by contacting BOK ŁRP that the Bike has been correctly returned. Bike Returns to a place other than the ŁRP Station or the Area of Return in Zone I (central zone) shall involve the calculation of an additional fee in accordance with Appendix No. 1. The Client will receive a PUSH notification with information about the additional fee if such a function is enabled in the Mobile Application by the Client. The Operator allows automatic cancellation of this fee, provided that the Client re-rents the just returned Bike within 15 minutes of the end of the Rental and returns it to the ŁRP Station or Area of Return in Zone I (central zone).
4. In the event of any difficulties with the ŁRP Bike Return, the Client is obliged to contact BOK, while remaining by the Bike.
5. The Client shall be responsible for correct return and securing of the Bike. Failure to adhere to this obligation may result in:
a. calculation of fees for the use of the Bike in accordance with the Price List and in case of rental exceeding the maximum Rental Duration, calculation of an additional fee in accordance with Appendix no. 1 of the Terms of Service,
b. calculation of contractual penalty for loss, theft or damage of the Bike in accordance with Appendix no. 1 to the Terms of Service,
c. charging the fee for Bike Return in a hardly-accessible place (such as, for instance, closed parking lots or shopping centres, gated estates, private properties or other hardly-accessible locations i.e. dense bushes, channels, garages and closed premises, roofs etc.) in accordance with Appendix no. 1 to the Terms of Service,
d. charging the fee for Bike Return outside of the ŁRP Station or outside of the Area of Return but in the Area of Usage, in accordance with Attachment No. 1 to the Terms of Service,
e. calculating the fee for Bike Return outside of the Area of Usage in accordance with Appendix no. 1 to the Terms of Service.
Fees sum up.
6. The fee, as specified in Chapter X point 5.b, may be decreased, as appropriate, at the request of the User should the Bike be found within 30 days from the date of reporting its loss.

XI. Failures and repairs

1. Any failures should be reported by phone to BOK ŁRP or in the Mobile Application immediately after the failure is noticed. In case of any failure preventing further ride, the Client is obliged to stop and notify BOK ŁRP by phone and, if possible, escort the Bike to the nearest ŁRP Station.
2. Self-repairs, modifications or replacements of any parts within the rented Bike are forbidden. The only authorized entity to perform these actions is ŁRP Service.
3. We recommend that the Client should be able to contact BOK ŁRP at all times during the Bike rental period.

XII. Blockade of User Accounts.

1. The Operator reserves the right to temporarily block Client's account in the ŁRP System in case of non-compliance with the conditions of Bike use specified in the hereby Terms of Service.
2. In particular, the Account Blockade may occur, when the Client:
a. has failed to provide personal data specified in Chapter VI of the Terms of Service,
b. uses the Bike not in compliance with its designation,
c. leaves the Bike unsecured in the course of its Rental.
3. Account Blockade may also occur in case when the Bike has been lost post its Rental.
4. Permanent Blockade of Client Account prevents any future setting up of subsequent accounts and constitutes termination of Agreement with the Client due to his/her fault.

XIII. Complaints

1. Complaints are Users’ expressions of dissatisfaction with the service or with the course of the process related to the provided service.
2. Complaints ought to contain at least such data as: first name, surname, telephone number, allowing for Client identification. In case of lack of data that would enable identification of the Client, the Operator will leave such a complaint unattended.
3. All complaints concerning the services provided on the basis of the Terms of Service may be submitted:
a. via electronic means to the email address indicated in Chapter I point 3.
b. via electronic means through the contact form available on the website,
c. through Mobile Application,
d. via telephone,
e. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter I point 3
f. in person at the premises of the Operator.
4. If data contained within the complaint require supplementation, the Operator requests that the complaining person supplements the complaint within the indicated scope prior to reviewing the complaint. Prior to considering complaints, the Operator may also turn to the Client with a request to supplement, at a designated time, data on the Account, indication of which is required by the provisions of the Terms of Service. In case of lack of data supplementation the Operator will leave such a complaint unattended.
5. The recommended term for submission of complaints amounts up to 7 days from the date of occurrence of the event which constitutes the cause of a given complaint.
6. Submitting a complaint does not release the Client from the obligation of a timely realization of the obligations towards the Operator.
7. The Operator shall process the complaint within 14 days from the date of obtaining it. The Operator may demand supplementation of data necessary for handling a given complaint within 14 days from the date of obtaining it. In case of the necessity to supplement the complaint, the term for reviewing the complaint commences on the day of receipt of documents by the Operator which supplement the complaint or which provide additional explanations/information. In case of inability to meet the deadline for the review of a complaint, the Operator will inform the Client of any delays, indicating the cause of a delay (circumstances which must be established) and the expected term for the review of the complaint.
8. Response to the complaint shall be posted to the Client via electronic post or via traditional post to the correspondence address in a manner specified in the complaint. The Operator may post a response to an alternative address / email address indicated by the Client submitting the complaint within the correspondence.
9. The Client may appeal against a decision issued by the Operator. The appeal will be considered within 14 days of its receipt by BOK ŁRP. The appeal ought to be submitted in one of the following manners:
a. via electronic means to the email address indicated in Chapter I point 3.
b. via electronic means through the contact form available on the website,
c. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter I point 3.
d. in person in the premises of the Operator.
10. The Client may:
a. refer the appeal against the Operator's decision directly to BOK ŁRP within 14 days from the date of receipt of the response to the complaint,
b. launch court actions against the Operator before the relevant general court.

XIV. Termination of Agreement

1. Withdrawal from Agreement:
a. The Client may withdraw from the Agreement concluded with the Operator – pursuant to the provisions of law, without giving any reason, within 14 days from the date of its conclusion. The deadline shall be deemed met if, before its expiry, the Client sends a statement of withdrawal from the Agreement to the Operator.
b. The Client may withdraw from the Agreement:
i. via sending an email to the address of the Operator indicated in Chapter I point 3 of a written statement on withdrawal from Agreement. Sample document may be found at www.lodzkirowerpubliczny.pl.
ii. sending via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter I point 3 of a written statement on withdrawal from Agreement. For this purpose, the Client may use the withdrawal form contained in Appendix no. 2 to the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights (Journal of Laws 2023, item 2759), however, this is not obligatory.
c. In case of withdrawal from the Agreement, it shall be treated as non-concluded. In case of withdrawal from the Agreement each party is obliged to return to the other party all the items it obtained on the basis of the Agreement. The return of services occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement. Payment reimbursement is performed by means of the same methods of payment which were used by the Client in the course of initial transaction unless the Client indicates another solution within the declaration of withdrawal from Agreement. Other solutions ought to be indicated by the Client within the submitted declaration.
d. Should, pursuant to the demand of the Client, the execution of service commence prior to the expiry of the term of withdrawal from Agreement, the User is obliged to pay for the services fulfilled until the moment of withdrawal from Agreement. The reimbursement of means remaining on the account occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement.
2. Termination of the Agreement upon application of the Client
a. The Client has the right to terminate the Agreement. Termination may be submitted by the Client in the following manner:
i. via electronic means to the email address indicated in Chapter I point 3.
ii. via electronic means through the contact form available on the website,
iii. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter I point 3.
iv. in person in the premises of the Operator.
b. Termination of the Agreement takes effect immediately, within 14 days from the date of receipt of the termination by the Operator. Liquidation by the Operator of Client Account within the ŁRP System shall be the result of Agreement termination.
c. Prior to terminating the Agreement the Client is obliged to top up the means on the Client Account to reach the balance of 0 PLN. Termination of Agreement in a situation where Client Account balance is negative shall remain without effect on the Operator's right to pursue the amount equal to the unsettled liabilities of the Client for the Operator's provision of services.
d. If the funds on Client Account exceed 0 PLN on the day of Agreement termination they will be reimbursed to the bank account indicated by the Client in the application form unless the Client consented to an alternative solution within the Agreement termination. Other solutions ought to be indicated by the Client within the submitted declaration. The reimbursement of funds shall occur within 14 days from the date of receipt of the termination of Agreement. In case when reimbursement of funds is related to the necessity of incurring additional costs on the side of the Operator in the form of transfer costs, these costs shall be deducted from the means to the reimbursement of which the Client is entitled.
3. The Operator may terminate the Agreement subject to the 7-day notice period (seven days) in the event of occurrence of a significant cause, such as in particular: liquidation of the ŁRP System or ceasing of operations or change of the scope of ŁRP System operations.
4. Termination of Agreement for the provision of services via electronic means by the Operator shall occur through sending a statement of termination of Agreement for the provision of services via electronic means to the electronic post address of the User specified in Client Account or via submission of a declaration to the User in any other manner.

XV. Final provisions

1. The acceptance of the hereby Terms of Service and Rental of the Bike is equivalent to: a declaration of the health state which ensures safe movement on the Bike; ability to ride a Bike; possession of permissions required by the provisions of law and knowledge of road traffic regulations.
2. The Operator reserves the right to terminate the Agreement subject to a notice period of 14 days in case the Client breaches the provisions of the hereby Terms of Service (i.e. lack of acceptance of the new Terms of Service, non-return of the Bike in the required time) while the Client is entitled, in respect of the Operator, to submit claims related to the return of means on the Client Account, provided that they were not used by the Operator previously to cover the payable liabilities chargeable to the Client.
3. The Terms of Service may be modified due to a significant cause, such as:
a. change of legal regulations or their interpretation justifying the need for changes in the Terms of Service,
b. change in the service, including in the scope or manner of its provision,
c. introduction of a new service,
d. discontinuation of the provision of services entirely or partly,
e. reasons related to privacy protection, safety and prevention of abuses,
f. removal of potential doubts or interpretation ambiguities,
g. change of data specified in the Terms of Service, including the Operator's data.
Modifications shall come into force within 14 days from the date of notifying the User of changes to the Terms of Service through publishing them on the internet website and sending them to the User's email address. In the event of lack of acceptance of changes in the Terms of Service, the User may terminate the Agreement effective immediately by submitting the statement of termination no later than within 14 days from the date of being notified of changes in the Terms of Service.
4. For all matters unresolved in the hereby Terms of Service the binding legal provisions shall apply, in particular, the provisions of the Civil Code and of the Act on Road Traffic.
5. In case of any discrepancies between the Polish and the foreign language version of the Terms of Service, the Polish version of the document shall prevail.

Appendix no. 1
Pricelist and Table of Additional Fees

Standard pricelist for Bikes in the ŁRP System

Fee for Bike Rental (Amounts of individual time ranges sum up)

Time range

Value

up to 20 minutes

PLN 0

from 21 to 60 minutes

PLN 4

commenced second hour

PLN 6

each subsequent commenced hour above 2 hours

PLN 10

Reduced-fare* pricelist for Bikes in the ŁRP System

Fee for Bike Rental (Amounts of individual time ranges sum up)

Time range

Value

up to 30 minutes

PLN 0

from 31 to 60 minutes

PLN 4

commenced second hour

PLN 6

each subsequent commenced hour above 2 hours

PLN 10

Fee for exceeding the 12-hour limit of rental

PLN 500

Fee for theft, loss or damage of the Bike

PLN 5000

Fees sum up.

*For valid Migawka card holders

 

Additional fees

Bonus for returning the Bike to the ŁRP Station (Premium Return)

PLN 5

Bike Return in the Area of Return in Zone II

PLN 15

Returning the Bike outside of the ŁRP Station or outside of the Area of Return but in the Area of Usage

PLN 200

Returning the Bike in a hardly-accessible place

PLN 500

Returning the Bike outside the Area of Usage

PLN 500

Additional fees sum up.

Appendix no. 2

Sticker on marked bike stands of inverted „U” type constituting Zone I (central zone)

Appendix no. 3

Sticker on marked bike stands of inverted „U” type constituting Zone II

Terms of Service
of the Łódzki Rower Publiczny System hereinafter referred to as ŁRP

Valid from 2 April 2024

I. General Provisions

1. The hereby Terms of Service shall specify the principles and conditions of using the Łódzki Rower Publiczny also referred to as ŁRP (hereinafter: ŁRP), launched and operating within the administrative borders of the city of Łódź.
2. Terms of Service of ŁRP as well as the Privacy Policy are available free of charge on the internet website www.lodzkirowerpubliczny.pl in such a way so as to enable familiarising with the content, obtaining, reproducing and recording it. These documents may be obtained at the office of Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, with its registered seat in Warsaw, which is the ŁRP Operator.
3. Contact:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji  
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected] 
tel.: 42 620 00 00
4. All Nextbike Systems are compatible with one another, that is, setting up an account in one of the systems enables the use of bike rental stations in other cities, unless the terms of service of a given system indicate otherwise. The current list of cities in which Nextbike systems are active may be found under the following address www.nextbike.pl/o-nextbike.

II. Definitions

1. Mobile Application  –  a mobile application enabling the use of  ŁRP. The use of Mobile Application is possible on smartphone type of devices with an adequate, valid Android, iOS system or HarmonyOS, which facilitates the download of Mobile Application from an online store. The Application is available for download free of charge at Google Play stores, Apple AppStore and AppGallery, whilst permanent access to the Internet as well as registration of Client Account within the ŁRP System is a condition for its download and use.
2. Account Blockade – a preventive measure consisting of preventing the use of ŁRP, which may be applied by the Operator  in case of breaching by the Client of provisions of the hereby Rules and Regulations, in particular in case of a breach which constitutes a damage to ŁRP system elements.
3. ŁRP Contact Point/BOK ŁRP – a service launched by the Operator ensuring contact 
with the Operator through:
a. infoline available 24/7 at the following number: 42 620 00 00,
b. electronic post under the address: [email protected]
c. Mobile Application. 
Information regarding the functioning of BOK ŁRP are available on the internet website www.lodzkirowerpubliczny.pl
4. O-lock blockade – means of securing Bikes in the form integrated with “O” clamp frame the closing of which enables completion of Rental. Furthermore, the blockade also secures the Bike at the time of using the Parking function. O-lock blockade is mounted on the rear wheel and it remains open through the ride. It constitutes a compulsory accessory of every Bike.
5. Promotional Voucher/Bonus – a voucher offered by the Operator which enables topping up Client Account. The voucher amount and its designation is established by the Operator and it is non-refundable. The means from Vouchers are used in the first order, prior to the means paid in by the Client.
6. Price List and Additional Fees Table – price list of services and fees charged by ŁRP, constituting an integral part of the Agreement. The Price List and Table of Additional Fees constitutes Appendix no. 1 to the hereby Terms of Service and is available on the internet website as well as within the Nextbike Mobile Application.
7. Duration of Rental – time counted from the moment of Rental (unlocking) of the Bike to the moment of Bike Return through closing of its O-lock Blockade. Whilst it is assumed that Parking is calculated into the Duration of Rental.
8. GPS – device mounted on the Bike, serving the function of monitoring of the Bike's location and positioning.
9. Client Identifier – an individual number assigned to each Client, corresponding to the number of the mobile phone indicated during registration. Details on registration and Client IDs have been specified in Chapter VI. Registration.
10. Client/ User  –  any natural person, participant of the ŁRP System who has accepted the Terms of Service and carried out registration in the ŁRP System through which he or she concluded Agreement with the Operator.
11. Client Account/Account – personal Client Account created during registration for the purposes of using the ŁRP System as well as charging fees in line with Appendix no. 1 to the Terms of Service. 
12. Migawka – an electronic proximity card, issued by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o., which is a carrier of electronic local public transport tickets in Łódź enabling the use of other services made available for holders of the Snapshot by MPK – Łódź Sp. z o.o.. Within the ŁRP System valid bearer’s Snapshot card authorizes the use of Bikes on preferential terms in accordance with the Pricelist from Appendix no. 1.
13. Minimum Account Balance – minimum balance which a Client ought to have in order to be entitled to a Bike Rental. The minimum Account Balance should amount to PLN 0.
14. Area of Return  – a designated area in which Bike Return outside of the ŁRP Station is possible. The Area of Return is divided into two Zones: I (central zone) and II.
15. Operator – company Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizing the service of ŁRP maintenance, with its registered seat at ul. Przasnyska 6b, 01- 756 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the city of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Department of the National Court Register under the following numbers: KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007
16. Verification transaction –  a procedure consisting in charging the amount of PLN 1 at the time of connecting a credit or debit card to ŁRP by the Client in order to verify the card and the available means on the account. The charged amount is reimbursed within 14 days from its charging.
17. Privacy Policy – a separate document to the document of Terms of Service, which specifies the conditions for the processing of Client personal data by the Operator. The Privacy Policy is available at  https://lodzkirowerpubliczny.pl/polityka-prywatnosci/.
18. Explanatory proceeding – a set of actions legally and factually undertaken by the Operator, targeted at establishing the circumstances and events occurring in relation to the use of bikes, in particular, those related to breaching of the Terms of Service, accidents and collisions or damages to the property of the Operator.
19. Parking – a function enabling parking of the Bike without having to return it. Parking is available from the level of the Mobile Application.
20. Terms of Service – the hereby Regulations defining the principles and conditions of using the ŁRP System and, in particular, the scope of rights and obligations and the responsibility of persons who avail of the possibility of renting bikes in the ŁRP System.
21. Standard Bike – basic type of bike made available within the ŁRP System by the Operator. Bikes of this type are designated for use by one person who completed the age of 13 and is between 150 and 200 cm tall. Bikes of this type have wheels with rims measuring 26 inches and their load capacity amounts up to 120 kg of the sole ridding person. The Bike is equipped in a basket with capacity of 15 litres.
22. ŁRP Service – actions performed by the Operator in relation to the exploitation, repairs and maintenance of the ŁRP System.
23. ŁRP Station – a place of Rental and Return of Bikes by Clients, marked with the ŁRP symbol, equipped in a Totem, and bike stands, whilst the Bikes are parked (returned) by means of O-lock Blockades. Information about locations of the ŁRP stations may be found on the internet website as well as in the Mobile Application.
24. Area of Usage – administrative borders of the city of Łódź.
25. Zone I (central zone) – place of Rental and Return of Bikes by Clients, marked with the ŁRP symbol and equipped with bike stands where Bikes are parked (returned) by means of the O-lock Blockade. The area covers Piotrkowska Street from the Wolności Square to Piłsudskiego/Mickiewicza Street. Sample marked stand in Zone I (central zone) constitutes Appendix no. 2.
26. Zone II – place of Rental and Return of Bikes by Clients, marked with the ŁRP symbol and equipped in bike stands where Bikes are parked (returned) by means of the O-lock Blockade. The area is located within the administrative borders of the City of Łódź with the exclusion of Piotrkowska Street from the Wolności Square to Piłsudskiego/Mickiewicza Streets. Bike Returns in Zone III involve calculation of additional fees in line with Appendix no. 1. Sample marked stand in Zone II constitutes Appendix no. 3.
27. Website – internet website launched by the Operator www.lodzkirowerpubliczny.pl, which contains all necessary data for the commencement and subsequent use of ŁRP.
28. ŁRP System –  a system of Bike Rental stations launched by the Operator which includes, in particular, Bikes, technical infrastructure, software and devices which enable Rental, Parking and Return of Bikes.
29. Information totem/Totem – element of any ŁRP station containing information necessary for the commencement and use of the ŁRP System.
30. Agreement –  an agreement concluded between the Client and the Operator which establishes mutual rights and obligations specified in the hereby Terms of Service. It is considered that the Agreement containing the provisions of the hereby Terms of Service shall be automatically concluded at the time of Registration of the Client within the ŁRP system and subject to submission by the Client of the declaration of acceptance of the hereby Terms of Service. Personal Data Controller shall be Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
31. Bike Rental/ Rental – unblocking of the Bike by means of the Client Identifier or via another method as specified in Chapter VII, point  2 for the purpose of conducting a ride. The process of rental is specified in detail in Chapter VII of the Terms of Service.
32. Combination lock/clamp – additional rope targeted at securing the Bike in situations specified in Chapter X point 4. It constitutes an accessory of each Bike.
33. Bike Return/Return – returning the Bike to the ŁRP through locking of the Bike's O-lock Blockade. The process of Return is specified in Chapter IX of the Terms of Service. The use of Parking function is not understood as Bike Return.

III. General principles of using the ŁRP System.

1. The condition for use of the ŁRP System is the submission by the Client of: of personal data required upon registration, acceptance of conditions defined in the hereby Terms of Service, as well as payment of verification transaction and clicking on the activation link. The condition for the use of ŁRP  is, furthermore,  maintenance of a minimum top up level on the Client Account during the time of each rental, in the amount of no less than 0 PLN (in words: zero zloty).
2. Persons who are above 13 years of age but did not complete 18 years of age (further referred to as Minors) may avail of the ŁRP System subject to the consent of their Parent or Legal Guardian. Such a parent or legal guardian bears responsibility on account of any potential damages which may occur, in particular, in relation to the non-execution or incorrect execution of the Agreement and they undertake to cover ongoing commitments specified in Appendix no. 1. It is required  that the consent of at least one of the parents or legal guardians for the use of the account by a minor is submitted to the Operator:
a. in the form of a scanned letter via electronic means to the address [email protected],
b. via registered letter sent to the address of the Operator, 
c. submitted in person at the headquarters of the Operator,
The consent should include:
d. telephone number of the minor on which the Account is registered,
e. first name and surname of the parent or legal guardian,
f. consent for the use of ŁRP by the minor,
g. first name and surname of the minor,
h. date of birth of the minor,
i. handwritten signature or eligible electronic signature of the parent/legal guardian (in the case specified in Chapter III. point 2.a),
j. date and place of granting the consent.
Sample consent may be found at: www.lodzkirowerpubliczny.pl
3. The Client may rent up to 4 bikes simultaneously.
4. The use of the ŁRP Bike System may take place solely and exclusively for non-commercial purposes.
5. Parties to the Agreement undertake to mutually inform each other of any changes to addresses or other data identifying them, indicated during registration in the system.

IV. Responsibility and commitment

1. The Operator realizes services related to the maintenance of the ŁRP System and bears responsibility for its proper functioning.
2. The Operator shall not bear responsibility for any direct or consequential damages as well as lost benefits caused as a result of improper performance of the Agreement by the Client, or for any other damages for which the User is responsible. The above provision shall not affect, in the scope of agreements concluded with Clients, Art. 473 of the Civil Code.
3. The Client undertakes to abide by the conditions set forth in the Terms of Service, in particular, to make the agreed payment and to use the Bike in line with the principles specified in the hereby Terms of Service.
4. The Client is responsible for the use of the Bike in accordance with its designation and in line with the provisions of the Terms of Service as well as the applicable law. In the event of non-compliance with the conditions contained within the Terms of Service, the Operator shall be entitled to block the Client Account. Detailed conditions related to Account Blockades have been specified in Chapter XII of the hereby Terms of Service. 
5. The User shall be obliged to protect the log in data against unauthorized access of third parties under the pain of being charged for the costs of use of the service by parties who have obtained the log in data at the fault of the User.
6. The Client shall be responsible for all damages and demolitions stemming from non-compliance with the Terms of Service. The Client may be charged with costs of repair of such damages, including the cost of Bike restoration specified in Appendix no. 1 Price list and Table of Additional Fees in the ŁRP System. The Operator shall submit an adequate receipt or VAT invoice to the Client for completion of the necessary repair works.
7. The Client bears full and total responsibility and undertakes to cover any tickets, fines, fees etc. obtained by the Client, related to the use of the Bike and imposed on them out of their own fault.
8. Bikes are a supplementation of urban means of transport. It is not permitted to use ŁRP Bikes for mountain trips, jumps, stunts. Racing and using the Bike in order to pull or push anything is forbidden. Carrying luggage is allowed solely by means of a basket designated for this purpose; it is not permitted to hang anything on the bike frame or on any other bike element. It is forbidden for more than one person to ride the Bike simultaneously.
9. The use of ŁRP Bikes by persons under the influence of alcohol or other narcotic substances, psychotropic substances or equivalents in the meaning of the provisions on counteracting drug addictions; strong anti-allergic drugs, other medicines which by definition are forbidden or recommend not to be applied for drivers of any vehicles, is forbidden.
10. It is forbidden to transport ŁRP Bikes by car and by other transport means which are owned by private persons. The ban does not concern public transport provided that the Terms of Service of that transport allow such possibility.
11. The use of any protection which is not a standard ŁRP System element in order to immobilize the Bike is forbidden. The Operator reserves the right to remove inadequate protections applied by the Client. All costs of restoring the Bike to the state enabling realisation of further rentals shall be borne by the Client.
12. The Client is responsible for the Bike he or she rents from the moment of Rental to the moment of Return. 
13. In case of lack of return of the Bike due to any reason, including also in case of its loss or theft, the Client shall be burdened with the contractual penalty in accordance with Appendix no. 1 for each lost Bike.
14. The Client undertakes to return the bike in the same state as it was in at the time of Rental. In particular, the Client is obliged to undertake actions targeted at preventing staining of the Bike or occurrence of any damages outside of the standard use as well as theft of the rented Bike.
15. In case of theft of the Bike during Rental, the Client is obliged to notify BOK ŁRP immediately after noticing the event. 
16. In case of improper Bike Return out of the Client's fault, the Client bears the costs of its further Rental and is responsible for any potential theft or damage. In case of difficulties with returning the Bike, the Client is obliged to contact BOK ŁRP.

V. Payments.

1. Fees within the ŁRP System are calculated according to the rates specified in Appendix no. 1 Pricelist and Table of Additional Fees, available on the website, within the ŁRP Mobile Application and at BOK. The basis for calculating the fee for the use of the Bike is the Duration of Rental.
Payment for services and products offered within the ŁRP system may be conducted through:
2. through authorizing the ŁRP System Operator to charge one's credit or debit card with all calculated fees, including also the amounts payable in relation to each delayed return, fees on account of damages, theft or loss of the Bike/Bikes.
3. Information on payment cards is processed by an external service provider and is not stored or available to the Operator.
4. All payments are transferred to the Operator's account.
5. At Client request, the Operator shall provide the Client with a VAT invoice. For this purpose, the Client shall contact the Operator via electronic means to the e-mail address of the Operator in order to indicate the data necessary to issue a VAT invoice.
6. If the charged fees exceed the funds available, the Client is obliged to top up his/her Account at least to the balance equal to PLN 0 within 7 working days. In case of failure to settle overdue payments, the Operator reserves the right to commence adequate legal steps against the Client targeted at obtaining the payment on account of the realized Agreement, which results in the blocking of Account until the time of payment of receivables. The Operator shall be entitled to charge statutory interest on any delays in payments of amounts due from the date of their maturity until the factual day of performing payments in the full amount.
7. In case if the Client remains in arrears with payments towards the Operator, the Operator reserves the right to pass the information on overdue amounts to entities indicated by appropriate provisions of law. The Client acknowledges that ŁRP Operator is entitled to transfer the overdue receivables towards the Client, stemming from the Agreement concluded with him, onto third parties, which will entitle these third parties to pursue the said receivables from the Client. The ŁRP Operator reserves the right to entrust the pursuit of receivables from the Client with a debt-recovery company.
8. Reimbursement of payments made for Rentals may be performed post termination of the Agreement. 
9. The amount of Promotional Voucher that credited Client Account is not refundable. It is used prior to the use of the funds paid by the Client. Details of the amount, validity period and the reason for awarding a Promotional Voucher are set out in the current promotional terms and conditions available on the Website.

VI. Registration.

1. A necessary condition for using the ŁRP System is prior registration of the Client in the System and connecting a credit or debit card.
2. Registration can be realized through:
a. Website,
b. Mobile application,
c. telephone contact with BOK ŁRP.
3. During the registration process in line with Chapter VI points 2.a, 2.b and 2.c the following personal data must be entered:
a. mobile phone number,
b. first name and surname,
c. contact address, that is, city, street including flat/house number, postal code, country,
d. Email address,
e. PESEL number,
The Client must indicate that he has read and accepted the Terms of Service of the ŁRP System and familiarized with the Privacy Policy of the ŁRP System.
4. After successful registration, the Client receives an automatically generated PIN code which, along with the telephone number, serves the purpose of logging in to Client Account. Log in data are sent by a text message to the indicated telephone number.
5. To complete registration process, an email containing a link will be sent to the previously indicated email address for the purpose of confirming data. Client Account will remain inactive until data verification is completed. Clicking on the link will cause account activation; from then on, Bike Rentals will be possible. The verification link is active for 24 hours from the moment of obtaining the email message. After the expiry of the above-specified term, verification of data will be possible solely through obtaining a new verification link through the Mobile Application, Website or telephone contact with BOK ŁRP.
6. Client Account obtains the status of an active account post fulfilment of all of the below conditions:
a. all data required for successful registration have been entered on Client Account,
b. The Client has clicked on verification link,
c. The Client has connected a credit or debit card,
d. The minimum account balance is maintained,
e. In case of minors, after the delivery of parent or legal guardian consent.
7. Client Accounts that contain incorrect personal data and with respect to which credit or debit card connection has been made may be automatically removed from the ŁRP system base.

VII. Rental.

1. Bike Rental is possible after fulfilment of the requirements specified in Chapter VI. point 6.
2. ŁRP Bikes may be rented by means of:
a. Mobile Application,
b. Terminal,
c. telephone contact with BOK ŁRP.
3. Rentals of Bikes are possible at any ŁRP Station or in the Return Area.
4. It is the Client's obligation to ensure, prior to commencing the ride, that the Bike is fit for the designated use, in particular, that the tyres of the bike are inflated and the brakes are in order as well as the lights operate. The Client undertakes to ensure that the Bike has a combination lock known as the clamp prior to rental. In case of its lack, the Client is obliged to report it to BOK ŁRP or via the Mobile Application.
5. In case of noting during Bike Rental any defects in the Bike, the Client is obliged to immediately report the issue to BOK ŁRP or via Mobile Application and, if possible, return the Bike to the nearest Station.
6. In case when during rental of the Bike an accident or collision occurs, the Client is obliged to write a statement or call the Police to the site. Furthermore, in case of occurrence of the above event the Client is obliged to inform BOK ŁRP of this fact no later than within 24 hours post the event.
7. The Rented Bike may be used within the Area of Usage. In the course of Rental, the User may cycle beyond the functional area of the Area of Usage, however, he or she is obliged to return to it prior to completing Rental and return the Bike at the ŁRP Station or in the Area of Return, otherwise the User will be charged with a fee as per Appendix no. 1.

VIII. Duration of Rental

1. Duration of Rental of the Bike commences at the time of Bike release, in accordance with Chapter VII point  2. of the Terms of Service. It is completed upon Bike Return, in accordance with Chapter X of the Terms of Service.
2. The Client is obliged to return the Bike within the maximum Duration of Rental, that is, within 12 hours. Exceeding the maximum Duration of Rental  causes additional charging of fees in accordance with Appendix no. 1.

IX. Parking

1. The Operator allows the possibility of parking the Bike during Rental through the function of Parking. The use of the Parking function is equivalent to Bike Return.
2. The Parking function is available solely in the Mobile Application. After selecting it one must manually close the O-lock Blockade.
3. Duration of Parking is calculated into the Duration of Rental.

X. Return.

1. Bike Return is possible at the ŁRP Station or in the Area of Return in one of the below ways:
a. Free Return – Bike Return at the ŁRP Station or in the Area of Return in Zone I (central zone) after Rental from the ŁRP Station or from the Area of Return in Zone I (central zone) or in Zone II,
b. Premium Return – Bike Return at the ŁRP Station after Rental from outside of the ŁRP Station and outside the Area of Return in Zone I (central zone) and in Zone II,
c. Paid Return – Bike Return in the Area of Return in Zone II.
The Bonus amounts and the fees for Bike Return method specified in X.1 b and c have been specified in Appendix no. 1.
2. The Bonus for the Premium Return (as specified in Chapter X point 1 b) shall be calculated if another Client other than one who returned the same Bike outside the ŁRP Station or the Area of Return in Zone I (central zone) or Zone II, deliver that Bike to the Station of the ŁRP System. The funds on account of the premium Return are non-refundable and may be used for rides prior to the funds previously paid in by the Client.
3. The Client conducts Bike Returns at the Station through closing of the Bike O-lock Blockade. The Bike must be parked in line with traffic regulations so as not to hinder bike, road or pedestrian traffic. Bike Returns to the place other than the ŁRP Station or the Area of Return in Zone I (central zone) shall involve calculation of additional fee in accordance with Appendix no. 1.
4. In the event of any difficulties with the ŁRP Bike Return, the Client is obliged to contact BOK, while remaining by the Bike.
5. The Client shall be responsible for correct return and securing of the Bike. Failure to adhere to this obligation may result in:
a. calculation of fees for the use of the Bike in accordance with the Price List and in case of rental exceeding the maximum Rental Duration, calculation of an additional fee in accordance with Appendix no. 1 of the Terms of Service,
b. calculation of contractual penalty for loss, theft or damage of the Bike in accordance with Appendix no. 1 to the Terms of Service,
c. charging the fee for Bike Return in a hardly-accessible place (such as, for instance, closed parking lots or shopping centres, gated estates, private properties or other hardly-accessible locations i.e. dense bushes, channels, garages and closed premises, roofs etc.) in accordance with Appendix no. 1 to the Terms of Service,
d. charging the fee for Bike Return outside of the ŁRP Station or outside of the Area of Return but in the Area of Usage, in accordance with Attachment No. 1 to the Terms of Service. 
Fees sum up.
e. Calculating the  fee for Bike Return outside of the Area of Usage in accordance with Appendix no. 1 to the Terms of Service.
6. The fee, as specified in Chapter X point 5.b, may be decreased, as appropriate, at the request of the User should the Bike be found within 30 days from the date of reporting its loss.

XI. Failures and repairs

1. Any failures should be reported by phone to BOK ŁRP or in the Mobile Application immediately after the failure is noticed. In case of any failure preventing further ride, the Client is obliged to stop and notify BOK ŁRP by phone and, if possible, escort the Bike to the nearest ŁRP Station. 
2. Self-repairs, modifications or replacements of any parts within the rented Bike are forbidden. The only authorized entity to perform these actions is ŁRP Service.
3. We recommend that the Client should be able to contact BOK ŁRP at all times during the Bike rental period.

XII. Blockade of User Accounts.

1. The Operator reserves the right to temporarily block Client's account in the ŁRP System in case of non-compliance with the conditions of Bike use specified in the hereby Terms of Service.
2. In particular, the Account Blockade may occur, when the Client:
a. has failed to provide personal data specified in Chapter VI of the Terms of Service,
b. uses the Bike not in compliance with its designation,
c. leaves the Bike unsecured in the course of its Rental.
3. Account Blockade may also occur in case when the Bike has been lost post its Rental. 
4. Permanent Blockade of Client Account prevents any future setting up of subsequent accounts and constitutes termination of Agreement with the Client due to his/her fault.

XIII. Complaints

1. Complaints are Users’ expressions of dissatisfaction with the service or with the course of the process related to the provided service.
2. Complaints ought to contain at least such data as: first name, surname, telephone number, allowing for Client identification. In case of lack of data that would enable identification of the Client, the Operator will leave such a complaint unattended.
3. All complaints  concerning the services provided on the basis of the Terms of Service may be submitted:
a. via electronic means to the email address indicated in Chapter I point 3.
b. via electronic means through the contact form available on the website,
c. through Mobile Application,
d. via telephone,
e. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I point 3
f. in person at the premises of the Operator.
4. If data contained within the complaint require supplementation, the Operator requests that the complaining person supplements the complaint within the indicated scope prior to reviewing the complaint. Prior to considering complaints, the Operator may also turn to the Client with a request to supplement, at a designated time, data on the Account, indication of which is required by the provisions of the Terms of Service. In case of lack of data supplementation the Operator will leave such a complaint unattended.
5. The recommended term for submission of complaints amounts up to 7 days from the date of occurrence of the event which constitutes the cause of a given complaint.
6. Submitting a complaint does not release the Client from the obligation of a timely realization of the obligations towards the Operator.
7. The Operator shall process the complaint within 14 days from the date of obtaining it. The Operator may demand supplementation of data necessary for handling a given complaint within 14 days from the date of obtaining it. In case of the necessity to supplement the complaint, the term for reviewing the complaint commences on the day of receipt of documents by the Operator which supplement the complaint or which provide additional explanations/information. In case of inability to meet the deadline for the review of a complaint, the Operator will inform the Client of any delays, indicating the cause of a delay (circumstances which must be established) and the expected term for the review of the complaint.
8. Response to the complaint shall be posted to the Client via electronic post or via traditional post to the correspondence address in a manner specified in the complaint. The Operator may post a response to an alternative address / email address indicated by the Client submitting the complaint within the correspondence.
9. The Client may appeal against a decision issued by the Operator. The appeal will be considered within 14 days of its receipt by BOK ŁRP. The appeal ought to be submitted in one of the following manners:
a. via electronic means to the email address indicated in Chapter I point 3.
b. via electronic means through the contact form available on the website,
c. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I point 3.
d. in person in the premises of the Operator.
10. The Client may:
a. refer the appeal against the Operator's decision directly to BOK ŁRP within 14 days from the date of receipt of the response to the complaint,
b. launch court actions against the Operator before the relevant general court.

XIV. Termination of Agreement

1. Withdrawal from Agreement:
a. The Client may withdraw from the Agreement concluded with the Operator – pursuant to the provisions of law, without giving any reason, within 14 days from the date of its conclusion. The deadline shall be deemed met if, before its expiry, the Client sends a statement of withdrawal from the Agreement to the Operator.
b. The Client may withdraw from the Agreement:
i. via sending an email to the address of the Operator indicated in Chapter I point 3 of a written statement on withdrawal from Agreement. Sample document may be found at www.lodzkirowerpubliczny.pl. 
ii. sending via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I point 3 of a written statement on withdrawal from Agreement. For this purpose, the Client may use the withdrawal form contained in Appendix no. 2 to the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights (Journal of Laws  2023, item 2759), however, this is not obligatory.
c. In case of withdrawal from the Agreement, it shall be treated as non-concluded. In case of withdrawal from the Agreement each party is obliged to return to the other party all the items it obtained on the basis of the Agreement. The return of services occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement. Payment reimbursement  is performed by means of the same methods of payment which were used by the Client in the course of initial transaction unless the Client indicates another solution within the declaration of withdrawal from Agreement. Other solutions ought to be indicated by the Client within the submitted declaration.
d. Should, pursuant to the demand of the Client, the execution of service commence prior to the expiry of the term of withdrawal from Agreement, the User is obliged to pay for the services fulfilled until the moment of withdrawal from Agreement. The reimbursement of means remaining on the account occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement.
2. Termination of the Agreement upon application of the Client
a. The Client has the right to terminate the Agreement. Termination may be submitted by the Client in the following manner:
i. via electronic means to the email address indicated in Chapter I point 3.
ii. via electronic means through the contact form available on the website,
iii. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I point 3.
iv. in person in the premises of the Operator.
b. Termination of the Agreement takes effect immediately, within 14 days from the date of receipt of the termination by the Operator. Liquidation by the Operator of Client Account within the  ŁRP System shall be the result of Agreement termination.
c. Prior to terminating the Agreement the Client is obliged to top up the means on the Client Account to reach the balance of 0 PLN. Termination of Agreement in a situation where Client Account balance is negative shall remain without effect on the Operator's right to pursue the amount equal to the unsettled liabilities of the Client for the Operator's provision of services.
d. If the funds on Client Account exceed 0 PLN on the day of Agreement termination they will be reimbursed to the bank account indicated by the Client in the application form unless the Client consented to an alternative solution within the Agreement termination. Other solutions ought to be indicated by the Client within the submitted declaration. The reimbursement of funds shall occur within 14 days from the date of receipt of the termination of Agreement. In case when reimbursement of funds is related to the necessity of incurring additional costs on the side of the Operator in the form of transfer costs, these costs shall be deducted from the means to the reimbursement of which the Client is entitled.
3. The Operator may terminate the Agreement subject to the 7-day notice period (seven days) in the event of occurrence of a significant cause, such as in particular: liquidation of the ŁRP System or ceasing of operations or change of the scope of ŁRP System operations.
4. Termination of Agreement for the provision of services via electronic means by the Operator shall occur through sending a statement of termination of Agreement for the provision of services via electronic means to the electronic post address of the User specified in Client Account or via submission of a declaration to the User in any other manner.

XV. Final provisions

1. The acceptance of the hereby Terms of Service and Rental of the Bike is equivalent to: a declaration of the health state which ensures  safe movement  on the Bike; ability to ride a Bike; possession of permissions  required by the provisions of law and knowledge of road traffic regulations.
2. The Operator reserves the right to terminate the Agreement subject to a notice period of 14 days in case the Client breaches the provisions of the hereby Terms of Service (i.e. lack of acceptance of the new Terms of Service, non-return of the Bike in the required time) while the Client is entitled, in respect of the Operator, to submit claims  related to the return of means on the Client Account, provided that  they were not used by the Operator previously to cover the payable liabilities chargeable to the Client.
3. The Terms of Service may be modified due to a significant cause, such as:
a. change of legal regulations or their interpretation justifying the need for changes in the Terms of Service,
b. change in the service, including in the scope or manner of its provision,
c. introduction of a new service,
d. discontinuation of the provision of services entirely or partly,
e. reasons related to privacy protection, safety and prevention of abuses,
f. removal of potential doubts or interpretation ambiguities,
g. change of data specified in the Terms of Service, including the Operator's data.
Modifications shall come into force within 14 days from the date of notifying the User of changes to the Terms of Service through publishing them on the internet website and sending them to the User's email address. In the event of lack of acceptance of changes in the Terms of Service, the User may terminate the Agreement effective immediately by submitting the statement of termination no later than within 14 days from the date of being notified of changes in the Terms of Service.
4. For all matters unresolved in the hereby Terms of Service the binding legal provisions shall apply, in particular, the provisions of the Civil Code and of the Act on Road Traffic.
5. In case of any discrepancies between the Polish and the foreign language version of the Terms of Service, the Polish version of the document shall prevail.

Appendix no. 1 Pricelist and Table of Additional Fees
Standard pricelist for Bikes in the ŁRP System

Standard pricelist for Bikes in the ŁRP System

Fee for Bike Rental (Amounts of individual time ranges sum up)

Time range

Value

up to 20 minutes

PLN 0

from 21 to 60 minutes

PLN 4

commenced second hour

PLN 6

each subsequent commenced hour above 2 hours

PLN 10

Reduced-fare* pricelist for Bikes in the ŁRP System

Fee for Bike Rental (Amounts of individual time ranges sum up)

Time range

Value

up to 30 minutes

PLN 0

from 31 to 60 minutes

PLN 4

commenced second hour

PLN 6

each subsequent commenced hour above 2 hours

PLN 10

Fees sum up.

*For valid Migawka card holders

 

Additional fees

Fee for exceeding the 12-hour limit of rental

PLN 500

Fee for theft, loss or damage of the Bike

PLN 5000

Bonus for returning the Bike to the ŁRP Station (Premium Return)

PLN 5

Bike Return in the Area of Return in Zone II

PLN 15

Returning the Bike outside of the ŁRP Station or outside of the Area of Return but in the Area of Usage

PLN 200

Returning the Bike in a hardly-accessible place

PLN 500

Returning the Bike outside the Area of Usage

PLN 500

Additional fees sum up.

Appendix no. 2

Sticker on marked bike stands of inverted „U” type constituting Zone I (central zone)

Appendix no. 3

Sticker on marked bike stands of inverted „U” type constituting Zone II

Правила
Системи Łódzki Rower Publiczny (Лодзький міський велосипед), також відомої як ŁRP

Набирають чинності з 22.07.2024

I. Загальні положення.

1. Дані Правила визначають принципи та умови використання Łódzki Rower Publiczny (Лодзький міський велосипед) (далі: ŁRP), що запущена та функціонує в адміністративних межах міста Лодзь.
2. Правила ŁRP разом із Політикою конфіденційності безплатно удоступнені на вебсайті www.lodzkirowerpubliczny.pl, де можна ознайомитися з їх змістом, завантажити, відтворити та зберегти. Ці документи можна отримати в офісі Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, з головним офісом у Варшаві, що є Оператором ŁRP.
3. Контакт:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
вул. Пшасниська 6b
01 – 756 Варшава
e-mail: [email protected]
тел.: 42 620 00 00
4. Системи Nextbike сумісні, тобто створення Облікового запису в одній із систем дозволяє користуватися прокатом велосипедів в інших містах, якщо Правила даної системи не передбачають іншого. Поточний список міст з системами Nextbike доступний за посиланням https://nextbike.pl/o-nextbike/.

II. Визначення.

1. Мобільний застосунок - мобільний застосунок, що дозволяє користуватися Системою ŁRP. Мобільний додаток можна використовувати на пристроях типу смартфон, з відповідною, дійсною системою Android, IOS або HarmonyOS, що дозволяють завантажити Мобільний застосунок з Інтернет-магазину. Застосунок доступний для безплатного завантаження в магазинах Google Play, Apple AppStore i AppGallery, а умовою завантаження та його використання є постійний доступ до Інтернету та реєстрація Облікового запису Клієнта в Системі ŁRP.
2. Блокування Облікового запису - превентивний захід, що полягає в запобіганні використанню Системи ŁRP, який може бути застосований Оператором у разі порушення Клієнтом положень цих Правил, зокрема порушення, що спричиняє шкоду елементам системи ŁRP.
3. Контактний центр / КЦ ŁRP - запущена Оператором послуга, яка забезпечує контакт Клієнта з Оператором через:
a. цілодобову гарячу лінію за номером: 42 620 00 00,
b. електронну пошту за адресою: [email protected],
c. Мобільний застосунок.
Інформація про роботу КЦ ŁRP доступна на вебсайті www.lodzkirowerpubliczny.pl
4. Блокування O-lock – засіб захисту Велосипеда у вигляді інтегрованого з рамою затискача «O», без якого неможливо завершити Прокат. Блокування також використовується для захисту Велосипеда під час використання функції Зупинку. Блокування O-lock встановлено на задньому колесі, під час руху воно залишається відкритим. Блокування являється комплектувальним аксесуаром кожного Велосипеда.
5. Промо-ваучер / Бонус - пропонований Оператором Ваучер, який надає можливість поповнити Рахунок Клієнта. Сума Ваучера і його призначення встановлюються Оператором і поверненню не підлягають. Кошти з ваучерів використовуються в першу чергу, потім кошти, внесені Клієнтом.
6. Цінник та Таблиця додаткових оплат - цінник послуг та оплат в системі ŁRP є інтегральною частиною Договору. Цінник та Таблиця додаткових оплат є Додатком №1 до цих Правил і доступні на Вебсайті та в Мобільному застосунку.
7. Час Прокату - час, що відраховується з моменту взяття напрокат (розблокування) Велосипеда до моменту Повернення Велосипеда шляхом закриття Блокування O-lock. При цьому передбачається, що Зупинка зараховується в час Прокату
8. GPS – пристрій, встановлений на кожному Велосипеді, який відстежує положення та місце перебування Велосипеда.
9. Ідентифікатор Клієнта - індивідуальний номер, присвоєний Клієнту, який відповідає номеру мобільного телефону, вказаному під час реєстрації. Деталі реєстрації та ідентифікатори Клієнта описані в Розділі VI. Реєстрація.
10. Клієнт / Користувач - фізична особа, учасник Системи ŁRP,, який прийняв Правила, зареєструвався в Системі ŁRP, цим самим уклавши Договір з Оператором.
11. Обліковий запис Клієнта / Рахунок - персональний Обліковий запис Клієнта створений під час реєстрації для користування Системою ŁRP, а також стягнення оплат відповідно до Додатка №1 до Правил.
12. «Migawka» («Мігавка»)- безконтактна електронна картка, видана Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o (ТОВ Міське транспортне підприємство–Лодзь), яка є носієм електронних квитків на місцевий громадський транспорт у Лодзі та дозволяє користуватися іншими послугами, що надаються власнику «Migawka» компанією MPK - Łódź Sp. z o. o. У Системі ŁRP дійсна персоналізована картка «Migawka» дає право користуватися велосипедами на пільгових умовах згідно з Цінником, наведеним у Додатку № 1.
13. Мінімальний баланс Рахунку - мінімальний баланс на Рахунку, який повинен мати Клієнт, щоб мати право взяти Напрокат Велосипед. Мінімальний залишок на рахунку повинен становити щонайменше 0 злотих.
14. Зона повернення - визначена територія, де можна буде повернути Велосипед за межами станції ŁRP. Зона повернення поділяється на дві Зони: Зона I (центральна зона) та Зона II.
15. Оператор - компанія Nextbike Polska S.A w restrukturyzacji, що надає послуги, пов'язані з обслуговуванням ŁRP, з головним офісом за адресою вул. Пшасниська 6b, 01-756 Варшава, внесена до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд для м. ст. Варшави у Варшаві, XIV Господарський відділ Державного судового реєстру під номером KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Перевірочна транзакція - процедура, яка полягає у стягненні суми в розмірі 1 злотого, коли Клієнт прикріплює кредитну або дебетову картку до ŁRP з метою верифікації картки та коштів на рахунку. Списана сума буде повернена протягом 14 днів з моменту її стягнення.
17. Політика конфіденційності - окремий від Правил документ Оператора, в якому вказані умови обробки Оператором персональних даних Клієнта. Політика конфіденційності доступна за адресою https://lodzkirowerpubliczny.pl/polityka-prywatnosci/.
18. Роз’яснювальне провадження - юридичні та фактичні дії, прийняті Оператором для визначення обставин і подій, що виникли в зв'язку з використанням Велосипедів, зокрема, пов'язаних з порушенням Правил, ДТП, зіткненнями або пошкодженням майна Оператора.
19. Зупинка - функція, що дозволяє паркувати Велосипед без його Повернення. Зупинка доступна з рівня Мобільного застосунку.
20. Правила - ці Правила, що описують принципи та умови користування системою ŁRP, зокрема обсяг прав та обов'язків, а також відповідальність осіб, які користуються можливістю Прокату Велосипедів у Системі ŁRP.
21. Стандартний велосипед - основний тип велосипеда, який надає Оператор в системі ŁRP. Велосипед призначений для використання однією особою віком від 13 років та зростом від 150 до 200 см. Велосипед має 26-дюймові колеса з ободами та вантажність до 120 кг самого велосипедиста. Він обладнаний кошиком місткістю 15 літрів.
22. Сервіс ŁRP– здійснювана Оператором діяльність, пов'язана з експлуатацією, ремонтом і технічним обслуговуванням Системи ŁRP.
23. Станція ŁRP– місце взяття Напрокат та Повернення Клієнтами Велосипедів позначених символом ŁRP, оснащених у Тотем та велосипедні стійки, де Велосипеди паркуються (повертаються) за допомогою Блокування O-lock. Інформація про місцеперебування станції ŁRP доступна на вебсайті та в Мобільному застосунку.
24. Зона користування – адміністративні кордони міста Лодзь.
25. Зона I (центральна зона) - місце Прокату та Повернення Велосипедів Клієнтами, позначене символом ŁRP та обладнане стійками для велосипедів, де Велосипеди паркуються (повертаються) за допомогою Блокування O-lock. Зона охоплює вулицю Пьотрковську від площі Вольності до проспекту Пілсудського/Міцкевича. Зразок позначеної велостійки в Зоні I (центральна зона) наведено у Додатку № 2.
26. Зона II - місце Прокату та Повернення Велосипедів Клієнтами, позначене символом ŁRP та обладнане стійками для велосипедів, де Велосипеди паркуються (повертаються) за допомогою Блокування O-lock. Зона знаходиться в адміністративних межах міста Лодзь, за винятком вулиці Пьотрковська від площі Вольності до проспекту Пілсудського/Міцкевича. За повернення велосипеда в Зоні II стягується додаткова плата згідно з Додатком № 1. Зразок позначеної стійки в Зоні II наведено у додатку № 3.
27. Вебсайт - запущена Оператором інтернет-сторінка www.lodzkirowerpubliczny.pl, що містить необхідні дані для початку та подальшого користування ŁRP.
28. Система ŁRP - запущена Оператором система прокату Велосипедів, що охоплює, зокрема, Велосипеди, технічну інфраструктуру, програмне забезпечення та обладнання, яке надає можливість Прокату, Зупинки та Повернення Велосипедів.
29. Інформаційний тотем/тотем - елемент станції ŁRP, який містить інформацію, необхідну для запуску та використання Системи ŁRP.
30. Договір - договір Клієнта з Оператором, який визначає взаємні права та обов'язки, викладені в даних Правилах. Договір, який охоплює положення Правил вважається укладеним автоматично в момент реєстрації Клієнта в ŁRP і за умови надання Клієнтом заяви про прийняття Правил. Адміністратором Персональних Даних є Nextbike Polska S.A w restrukturyzacji.
31. Прокат Велосипеда / Прокат - розблокування Велосипеда за допомогою Ідентифікатора Клієнта або будь-яким іншим способом, описаним в Розділі VII п. 2 з метою здійснення поїздки. Процес Прокату докладно описаний в Розділі VII. Правил.
32. Кодовий замок/затискач - додатковий трос, який використовується для захисту Велосипеда в ситуації, зазначеній в пункті 4 Розділу X. Це комплектувальний аксесуар для кожного Велосипеда.
33. Повернення Велосипеда / Повернення - повернення Велосипеда на Станцію ŁRP шляхом замикання Блокування O-lock. Процес Повернення описує Розділ X Правил. Використання функції Зупинки не вважається Поверненням Велосипеда.

III. Загальні принципи користування Системою ŁRP

1. Умовою користування Системою ŁRP є подання Клієнтом: необхідних при реєстрації персональних даних, прийняття умов, зазначених в даних Правилах, здійснення перевірочної транзакції, натискання на посилання активації. Крім того, умовою користування ŁRP є утримання Мінімального балансу Рахунку Клієнта на момент кожного прокату в розмірі мінімум 0 зл. (Прописом: нуль злотих).
2. Особи, які досягли 13-річного віку, але не досягли 18 років (далі по тексту - неповнолітні), можуть користуватися ŁRP за згодою одного зі своїх батьків або законного опікуна. Один з батьків або законний опікун несе відповідальність за будь-який можливий збиток, що виник зокрема, через невиконання або неналежне виконання Договору, а також зобов'язується покрити поточні зобов'язання, зазначені у Додатку №1. Потрібно, щоб згода як мінімум одного з батьків або законного опікуна на використання Облікового запису неповнолітнім була відправлена Оператору:
a. у вигляді листа електронною поштою на адресу [email protected],
b. рекомендованим листом на адресу Оператора,
c. подана особисто в офісі Оператора.
Згода повинна містити:
d. номер телефону неповнолітнього, на який зареєстрований Обліковий запис,
e. ім'я та прізвище одного з батьків або законного опікуна,
f. згоду на використання Системи ŁRP неповнолітнім,
g. ім'я та прізвище неповнолітнього,
h. дату народження неповнолітнього,
i. власноручний підпис або кваліфікований електронний підпис одного з батьків/законного опікуна (у випадку, зазначеному в Розділі III, п. 2.a),
j. дату і місце видачі згоди.
Зразок згоди доступний на вебсайті www.lodzkirowerpubliczny.pl.
3. Клієнт може взяти напрокат одночасно до 4 Велосипедів.
4. Використання Велосипедів Системи ŁRP може здійснюватися виключно в некомерційних цілях.
5. Сторони Договору зобов'язані повідомляти одна одну про будь-яку зміну адреси або інших ідентифікаційних даних сторін, наданих при реєстрації в Системі.

IV. Відповідальність та зобов'язання.

1. Оператор надає послуги, пов'язані з обслуговуванням Системи ŁRP, та несе відповідальність за її належне функціонування.
2. Оператор не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки та упущену вигоду, що виникли в результаті неналежного виконання Клієнтом Договору, або за інші збитки, за які несе відповідальність Користувач. Вищезазначене положення не впливає на дію статті 473 Цивільного кодексу щодо договору із Клієнтом.
3. Клієнт зобов'язується дотримуватися умов Правил, зокрема, вносити узгоджену плату та користуватися Велосипедом відповідно до принципів, викладених в Правилах.
4. Клієнт несе відповідальність за використання Велосипеда відповідно до його призначення та умов Правил, а також відповідно до законів. У разі недотримання умов, викладених в Правилах, Оператор має право заблокувати Обліковий запис Клієнта. Детальні умови Блокування Облікового запису описані в Розділі XII цих Правил.
5. Користувач зобов’язаний захищати свої дані для входу в систему, щоб треті особи їх не отримали, оскільки з нього можуть бути стягнуті кошти за використання послуги особами, які отримали його дані для входу з його вини.
6. Клієнт несе відповідальність за всі пошкодження та збитки, викликані недотриманням Правил. З Клієнта може бути стягнута вартість ремонту таких збитків, включаючи вартість відновлення велосипеда, як зазначено в Додатку 1 Цінник та Таблиця додаткових оплат в Системі ŁRP. За виконання необхідних ремонтних робіт, Оператор виставить Клієнту рахунок або рахунок-фактуру ПДВ.
7. Клієнт несе повну відповідальність та зобов'язується сплатити всі штрафи, збори тощо, накладені на Клієнта під час користування Велосипедом, які виникли з вини Клієнта.
8. Велосипед є доповненням до громадського транспорту. Забороняється використовувати велосипеди ŁRP для гірських поїздок, стрибків, каскадерських трюків, а також використовувати велосипед для перетягування або штовхання будь-чого. Перевозити багаж можна тільки в призначеному для цього кошику, не можна що-небудь вішати на раму або інші елементи велосипеда. Заборонено їздити на одному велосипеді у кількості більше однієї особи.
9. Забороняється користуватись Велосипедами ŁRP особам, які перебувають під впливом алкоголю або інших одурманюючих засобів, психотропних речовин або еквівалентних засобів в розумінні законодавчих актів щодо протидії наркоманії; сильнодіючих противоалергенних препаратів, інших медикаментів, при застосуванні яких забороняється або рекомендується утриматися від керування транспортними засобами.
10. Забороняється перевозити Велосипеди ŁRP автомобілями та іншими приватними транспортними засобами, що належать приватним особам. Заборона не поширюється на громадський транспорт за умови, що правила перевезення допускають таку можливість.
11. Забороняється використовувати захисні пристрої, які не є елементами Системи ŁRP для знерухомлення Велосипеда. Оператор залишає за собою право усунути невідповідний захист, який застосовується Клієнтом. Всі витрати, пов'язані з відновленням велосипеда до стану, який дозволяє здійснювати прокат, несе Клієнт.
12. Клієнт несе відповідальність за Велосипед з моменту отримання його Напрокат до моменту Повернення.
13. У разі відсутності повернення Велосипеда з будь-якої причини, в тому числі в разі його крадіжки або втрати, з Клієнта буде стягуватися сума еквівалентна вартості Велосипеда відповідно до Додатка № 1 за кожен втрачений Велосипед.
14. Клієнт зобов'язується повернути Велосипед в тому ж стані, як в момент Прокату. Зокрема, Клієнт зобов'язаний вжити заходів для запобігання забруднення і пошкодження, крім стандартного використання та крадіжки Велосипеда, взятого Напрокат.
15. У випадку крадіжки Велосипеда, здійсненої під час Прокату, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це КЦ ŁRP відразу після встановлення факту даної події.
16. У разі неправильного Повернення велосипеда з вини Клієнта, Клієнт несе витрати на подальший прокат, а також несе відповідальність за можливу крадіжку та пошкодження. У разі виникнення труднощів з Поверненням Велосипеда, Клієнт зобов'язаний звернутися до КЦ ŁRP.

V. Платежі.

1. Оплати в Системі ŁRP нараховуються відповідно до тарифів, зазначених в Додатку № 1 Цінник та Таблиця додаткових оплат, доступному на Вебсайті, в Мобільному застосунку і в КЦ ŁRP. Підставою для нарахування оплат за використання Велосипеда є Час Прокату.
2. Оплата послуг та продуктів, пропонованих в рамках Системи ŁRP здійснюватиметься шляхом уповноваження Оператора Системи ŁRP стягувати з кредитної або дебетової карти всі нараховані збори, включаючи заборговані суми у зв'язку з кожним продовженим прокатом, оплатами за шкоду, крадіжку або втрату Велосипеда / Велосипедів.
3. Інформація про платіжні картки обробляється зовнішнім постачальником послуг, ця інформація не зберігається та не доступна Оператору.
4. Всі платежі переводяться на рахунок Оператора.
5. За бажанням Клієнта Оператор надасть Клієнту рахунок-фактуру ПДВ. Для цього Клієнт зв’яжеться з Оператором через електронну пошту на адресу електронної пошти Оператора, щоб надати дані, необхідні для виставлення рахунку-фактури ПДВ.
6. У разі, коли нараховані оплати за проїзд перевищують наявні засоби, Клієнт зобов'язаний поповнити свій рахунок мінімум до сальдо, що дорівнює 0 злотих протягом 7 робочих днів. У разі не погашення заборгованості, Оператор зберігає за собою право застосувати відповідні юридичні кроки проти Клієнта, спрямовані на отримання оплати на підставі виконаного Договору, що призводить до блокування Облікового запису до моменту погашення заборгованості. Оператор має право стягувати відсотки за прострочення з дати настання терміну платежу до фактичної дати оплати в повному обсязі.
7. Якщо у Клієнта є заборгованість перед Оператором, Оператор послуг залишає за собою право передавати інформацію про заборгованості суб'єктам, встановленим відповідним законодавством. Клієнт визнає, що Оператор ŁRP має право передати свої належні суми щодо Клієнта, що виникають з Договору, третім особам, що буде уповноважувати ці треті особи вимагати від Клієнта погасити ці заборговані суми. Оператор ŁRP залишає за собою право доручити компанії зі стягнення боргів стягнення заборгованості від Клієнта
8. Повернення сум, сплачених у рахунок Прокату, може бути здійснене після розірвання Договору.
9. Сума Промо-ваучера, зарахована на рахунок Клієнта, не повертається. Вона використовується перед коштами, внесеними Клієнтом. Деталі: сума, термін дії та підстава для надання промо-ваучера викладені в чинних правилах проведення акції, доступних на Вебсайті.

VI. Реєстрація

1. Обов'язковою умовою використання Системи ŁRP є попередня реєстрація Клієнта в Системі та прикріплення кредитної або дебетової картки.
2. Реєстрація може бути здійснена через:
a. Вебсайт,
b. Мобільний застосунок,
c. телефонний контакт з КЦ ŁRP.
3. Під час процесу реєстрації відповідно до Розділу VI, пп. 2.a, 2.b і 2.c необхідно надати наступні персональні дані:
a. номер мобільного телефону,
b. ім'я та прізвище,
c. контактну адресу, тобто місто, вулицю, включаючи номер квартири/будинку, поштовий індекс, країну
d. електронну адресу,
e. номер PESEL.
Клієнт повинен вказати, що він/вона прочитав(ла) та приймає Правила Системи ŁRP, а також ознайомився(лась) з Політикою конфіденційності Системи ŁRP.
4. Після успішної реєстрації Клієнт отримує автоматично згенерований PIN-код, який разом з номером телефону використовується для входу в Обліковий запис Клієнта. Дані для входу відправляються по SMS на вказаний номер телефону.
5. Для завершення процесу реєстрації на вказану електронну адресу буде надіслано посилання для підтвердження даних. Обліковий запис Клієнта залишатиметься неактивним, поки дані не будуть підтверджені. Перехід за посиланням активує обліковий запис, з цього моменту можна буде взяти Напрокат Велосипед. Посилання для підтвердження дійсне протягом 24 годин з моменту отримання електронного листа. Після закінчення цього періоду повторна перевірка даних буде можлива лише після створення нового посилання за допомогою Мобільного застосунку, Вебсайту або зателефонувавши до КЦ ŁRP.
6. Обліковий запис клієнта набуває статусу активного, коли виконуються всі наступні умови:
a. Обліковий запис клієнта містить всі дані, необхідні для реєстрації,
b. Клієнт перейшов за посиланням для підтвердження,
c. прив'язана кредитна або дебетова картка,
d. підтримується мінімальний залишок на рахунку,
e. у випадку неповнолітніх, після надання згоди одного з батьків або законного опікуна.
7. Облікові записи Клієнтів з неправильними персональними даними та без прив'язаної кредитної або дебетової картки можуть бути автоматично видалені з бази даних ŁRP.

VII. Прокат.

1. Велосипед можна взяти Напрокат після того, як будуть виконані вимоги, викладені в розділі VI.п.6
2. Велосипед ŁRP можна взяти напрокат через:
a. Мобільний застосунок,
b. контакт з КЦ ŁRP.
3. Взяти напрокат Велосипед можна на будь-якій Станції ŁRP або у Зоні повернення.
4. У випадку, якщо Клієнт бере напрокат той самий Велосипед протягом 15 хвилин після завершеного прокату, оплати за Час прокату Велосипеда продовжують нараховуватися (оплата буде нараховуватися з моменту реєстрації в застосунку Повернення першого прокату).
5. Клієнт зобов'язаний перед поїздкою переконатися, що Велосипед придатний до використання, зокрема, шини Велосипеда накачані, гальма справні та працює освітлення. Клієнт зобов'язується перед тим, як взяти велосипед напрокат, переконатися, що він має кодовий замок, також відомий як затискач. Якщо він відсутній, Клієнт зобов'язаний повідомити про його відсутність в КЦ ŁRP або за допомогою Мобільного застосунку.
6. Якщо під час прокату були виявлені які-небудь пошкодження Велосипеда, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про проблему в КЦ ŁRP або через Мобільний застосунок і, якщо це можливо, залишити Велосипед на найближчій Станції.
7. У разі ДТП або зіткнення під час прокату Велосипеда Клієнт зобов'язується скласти заяву або викликати поліцію на місце події. Щобільше, в разі настання вищевказаної події Клієнт зобов'язаний повідомити про вищезазначене КЦ ŁRP протягом максимум 24 годин з моменту настання події.
8. Взятий напрокат Велосипед можна використовувати в Зоні користування. Під час Прокату Користувач може покинути Зону користування, але зобов'язаний повернутися до закінчення Прокату і повернути його на Станцію ŁRP або у Зоні повернення, в іншому випадку з Користувача стягується плата відповідно до Додатка №1.

VIII. Час Прокату.

1. Відлік часу Прокату починається з моменту розблокування Велосипеда відповідно до Розділу VII, п. 2 Правил. Він закінчується в момент Повернення Велосипеда відповідно до Розділу X Правил.
2. Клієнт повинен повернути велосипед, не перевищуючи максимальний Час Прокату 12 годин. У разі перевищення максимального Часу Прокату стягується плата відповідно до Додатка №1.
3. Час прокату Велосипеда продовжуватиметься, якщо той самий Велосипед Повертається і береться Напрокат протягом 15 хвилин після повернення Велосипеда.

IX. Зупинка

1. Оператор за допомогою функції Зупинка дозволяє паркувати Велосипед під час поточного Прокату. Використання функції Зупинка не рівнозначне Поверненню велосипеда.
2. Функція Зупинка доступна лише в Мобільному застосунку. Після її вибору необхідно закрити вручну Блокування O-lock.
3. Тривалість Зупинки входить в Час Прокату.

X. Повернення

1. Повернення велосипеда ŁRP можливе на Станції ŁRP або в Зоні повернення одним з наступних способів:
a. Безплатне повернення - повернення Велосипеда на Станції ŁRP або в Зоні повернення в Зоні I (Центральна зона) після взяття Напрокат на Станції ŁRP або в Зоні повернення в Зоні I (Центральна зона) або в Зоні II,
b. Преміум-повернення - Повернення Велосипеда ŁRP на Станції ŁRP після взяття Напрокат за межами Станції та Зони повернення в Зоні I (центральна зона) та Зоні II,
c. Платне повернення - Повернення Велосипеда в Зону повернення в Зоні II.
Розміри бонусів та оплат за спосіб Повернення X.1 b і c вказані в Додатку № 1.
2. Бонус за Преміум-повернення (як зазначено в Розділі X, п 1b) буде нараховано, якщо Клієнт, який не є тим, хто віддав той самий Велосипед за межами Станції ŁRP або Зони повернення в Зоні I (центральна зона) або в Зоні II, доставить його на Станцію ŁRP. Кошти Преміум-повернення не підлягають поверненню та використовуються для поїздок в першу чергу перед коштами, внесеними Клієнтом.
3. Клієнт повертає Велосипед на Станцію ŁRP або в Зоні Повернення шляхом замикання Блокади O-lock. Велосипед слід паркувати відповідно до правил, не перешкоджаючи велосипедному, автомобільному або пішохідному руху. Правильне закріплення Велосипеда підтверджується звуковим сигналом. Обов'язок Клієнта – переконатися через Мобільний застосунок або контакт з KЦ ŁRP, що Велосипед був правильно повернений. Повернення велосипеда в місце, інше ніж Станція ŁRP або Зона Повернення в Зоні I (Центральна зона), передбачає стягнення додаткової плати відповідно до Додатку № 1. Клієнт отримає PUSH-повідомлення з інформацією про стягнення додаткової плати у разі увімкнення такої функції в Мобільному застосунку Клієнтом. Оператор дозволяє автоматичне скасування цієї плати за умови, що Клієнт знову орендує щойно повернений Велосипед протягом 15 хвилин після завершення Прокату і поверне його на Станцію ŁRP або в Зоні Повернення в Зоні I (Центральна зона).
4. У разі виникнення труднощів з Поверненням Велосипеда ŁRP, Клієнт повинен, стоячи біля Велосипеда, негайно зв'язатися з КЦ ŁRP.
5. Клієнт несе відповідальність за повернення та належний захист велосипеда. Невиконання цієї вимоги може призвести до:
a. нарахування плати за користування Велосипедом відповідно до цінника, а у випадку Прокату, що перевищує максимальний Час Прокату, нарахування додаткової плати відповідно до Додатка № 1 до Правил.
b. нарахування плати за втрату, крадіжку або пошкодження Велосипеда відповідно до Додатка №1 до Правил,
c. нарахування плати за Повернення Велосипеда у важкодоступному місці (під важкодоступними місцями маються на увазі, наприклад, закриті автостоянки в торгових центрах, закриті житлові комплекси, приватна власність та інші важкодоступні місця, наприклад, густі кущі, канали, будь-які гаражі та закриті приміщення, дахи і т.д.), згідно з Додатком № 1 до Правил,
d. нарахування плати за Повернення Велосипеда за межами Станції ŁRP або за межами Зони повернення, але в межах Зони користування відповідно до Додатка №1 до Правил,
e. нарахування плати за Повернення Велосипеда за межами Зони користування відповідно до Додатка № 1 до Правил.
Плати сумуються.
6. Плата, зазначена в Розділі X, п. 5.b, може бути відповідно зменшена за заявою Користувача, якщо Велосипед буде знайдено протягом 30 днів з дня повідомлення про його втрату.

XI. Ремонти та аварії.

1. Про всі аварії слід повідомляти за телефоном в КЦ ŁRP або в Мобільному застосунку відразу ж після їх виявлення. У разі кожної аварії, що перешкоджає подальшому руху, Клієнт зобов'язаний зупинитись і проінформувати за телефоном КЦ ŁRP, а також, якщо це можливо, доставити Велосипед на найближчу Станцію ŁRP.
2. Забороняється самостійно здійснювати будь-які ремонти, модифікації, заміни деталей у взятому напрокат Велосипеді. Єдиним уповноваженим для таких дій суб'єктом є Сервіс ŁRP.
3. Рекомендуємо, щоб Клієнт мав можливість зв'язатися з КЦ ŁRP протягом всього часу Прокату Велосипеда.
XII. Блокування Облікових записів Користувачів.
1. Оператор залишає за собою право тимчасово заблокувати Обліковий запис Клієнта в Системі ŁRP в разі недотримання умов використання Велосипедів ŁRP, що містяться в цих Правилах.
2. Зокрема, Блокування Облікового запису може наступити, якщо Клієнт:
a. не заповнив персональні дані, зазначені в Розділі VI. цих Правил,
b. використовує велосипед не за призначенням,
c. залишає велосипед незахищеним під час Прокату.
3. Обліковий запис також може бути заблокований, якщо велосипед зник після того, як Клієнт взяв його напрокат.
4. Постійне блокування Облікового запису Клієнта унеможливлює в майбутньому створення іншого Облікового запису та рівносильне розірванню Договору з Клієнтом з його вини.

XII. Рекламації

1. Рекламація - це вираження Клієнтом незадоволення послугою або ходом процесу, пов'язаного з наданою послугою.
2. Рекламації повинні містити принаймні такі дані, як: ім'я, прізвище, номер телефону, що дозволяють ідентифікувати Клієнта. У разі відсутності даних, що дозволяють ідентифікувати Клієнта, Оператор залишить скаргу без розгляду.
3. Всі рекламації, що стосуються послуг, наданих на підставі Правил, можуть бути подані Клієнтом:
a. Електронною поштою на адресу вказану в Розділі I п. 3,
b. Електронною поштою через контактну форму на Вебсайті,
c. через Мобільний застосунок,
d. телефоном,
e. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, зазначену в Розділі I п. 3,
f. особисто в головному офісі Оператора.
4. Якщо дані або інформація, зазначені в рекламації, вимагають доповнення, перед розглядом рекламації Оператор просить Клієнта, що подає рекламацію, доповнити її в зазначених місцях. Перед розглядом рекламації Оператор може також попросити Клієнта доповнити дані Облікового запису, як того вимагають положення Правил, протягом зазначеного періоду. Якщо дані не будуть доповнені, Оператор залишить рекламацію без розгляду.
5. Рекомендований термін подачі рекламації – до 7 днів від дати події, що стала причиною рекламації.
6. Пред'явлення Рекламації не звільняє Клієнта від обов'язку своєчасного виконання зобов'язань щодо Оператора.
7. Оператор розглядає рекламацію протягом 14 днів з дня її отримання. Оператор може протягом 14 днів з дня отримання рекламації вимагати доповнення даних, необхідних для її розгляду. Якщо необхідно доповнити рекламацію, термін розгляду рекламації починається з дня доставлення підтверджуючих документів або додаткових пояснень / інформації Оператору. Якщо термін розгляду рекламації не може бути дотриманий, Оператор проінформує Клієнта про затримку, вказавши причину затримки (обставини, які необхідно встановити) і очікувану дату розгляду рекламації.
8. Відповідь на рекламацію буде відправлена Клієнту електронною або звичайною поштою на адресу для кореспонденції в порядку, зазначеному в рекламації. Оператор може відправити відповідь на іншу адресу / адресу електронної пошти, вказану для кореспонденції Клієнтом, що подає рекламацію.
9. Клієнт має право оскаржити рішення, винесене Оператором. Оскарження буде розглянуто протягом 14 днів з дня його надходження в КЦ ŁRP. Оскарження повинно бути подано одним із таких способів:
a. Електронною поштою на адресу, вказану в Розділі I п. 3,
b. Електронною поштою через контактну форму на Вебсайті,
c. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, зазначену в Розділі I п. 3,
d. особисто в головному офісі Оператора.
10. Клієнт може:
a. направити оскарження рішення Оператора безпосередньо в КЦ ŁRP протягом 14 днів від дати отримання відповіді на рекламацію,
b. подати позов проти Оператора до компетентного загального суду.

XIII. Припинення Договору

1. Відмова від Договору
a. Клієнт може відмовитись від Договору на підставі положень права, без вказівки причини, протягом 14 днів від дати його укладення. Термін вважається дотриманим, якщо до його закінчення Клієнт відправить Оператору заяву про відмову від Договору
b. Клієнт може відмовитись від Договору шляхом:
i. надсилання Оператору заяви про відмову від Договору на електронну адресу, зазначену в Розділі I п. 3. Зразок документа доступний за посиланням: www.lodzkirowerpubliczny.pl.
ii. відправлення Оператору рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в Розділі I п. 3, письмової заяви про відмову від Договору. Для цього Клієнт може використовувати форму відмови, що міститься в Додатку № 2 до Закону про права споживачів (Зб. Законодавчих актів від 2023 року, п. 2759), але це не обов'язково.
c. У разі відмови від Договору Договір вважається не укладеним. У разі відмови від Договору кожна зі Сторін зобов'язана повернути іншій стороні все, що вона отримала відповідно до Договору. Повернення заборгованостей відбувається не пізніше, ніж протягом 14 днів з дати отримання Оператором заяви про відмову від Договору. Повернення платежів здійснюється з використанням тих же способів оплати, які використовувалися Клієнтом у вихідній транзакції, якщо тільки Клієнт не вказав інше рішення в заяві про відмову від Договору. Інше рішення має бути зазначено Клієнтом у поданій заяві.
d. Якщо на вимогу Клієнта, надання послуг почнеться ще до закінчення терміну відмови від Договору, то Користувач зобов'язаний оплатити надані послуги, надані до моменту відмови від Договору. Повернення коштів, що залишилися на рахунку, відбувається не пізніше 14 днів з моменту розгляду Оператором заяви про відмову від Договору.
2. Розірвання Договору за заявою Клієнта.
a. Клієнт має право розірвати Договір. Клієнт може повідомити про розірвання договору наступним чином:
i. Електронною поштою на адресу, вказану в Розділі I п.3,
ii. Електронною поштою через контактну форму на Вебсайті,
iii. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, зазначену в Розділі I п.3,
iv. особисто в головному офісі Оператора.
b. Розірвання Договору настає негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів від дати вручення повідомлення про розірвання Договору Оператору. Результатом розірвання договору є ліквідація Оператором Облікового запису Клієнта в Системі ŁRP.
c. Перед відправленням повідомлення про розірвання Договору Клієнт зобов'язаний поповнити свій Рахунок на суму 0 злотих. Розірвання Договору в ситуації, коли залишок на Рахунку Клієнта від’ємний, не впливає на право Оператора вимагати відшкодування суми, що дорівнює неврегульованій Клієнтом заборгованості за надані Оператором послуги.
d. Якщо кошти на Рахунку Клієнта перевищують 0 злотих в день розірвання Договору, вони будуть повернуті на банківський рахунок, вказаний Клієнтом в заяві, якщо тільки у повідомленні про розірвання Договору Клієнт не погодився з іншим рішенням. Інше рішення має бути зазначено Клієнтом у поданій заяві. Повернення коштів буде здійснено протягом максимум 14 днів з дати розірвання Договору. У випадку, якщо відшкодування коштів буде пов'язане з необхідністю понесення додаткових витрат з боку Оператора у вигляді витрат на грошовий переказ, ці витрати будуть вирахувані із засобів, що належать Клієнту до відшкодування.
3. Оператор може розірвати Договір з 7-денним (семиденним) періодом повідомлення у разі виникнення вагомої причини, якою може бути, зокрема, ліквідація Системи ŁRP або припинення чи зміна сфери застосування Системи ŁRP.
4. Розірвання Оператором Договору про надання послуг в електронному вигляді відбувається шляхом направлення заяви про розірвання Договору про надання послуг в електронному вигляді на адресу електронної пошти Користувача, вказану в Обліковому записі Користувача, або шляхом подання заяви Користувачеві будь-яким іншим способом.

XIV. Прикінцеві положення.

1. Прийняття цих Правил та Прокат Велосипеда прирівнюється до: довідки про стан здоров'я, що дозволяє безпечно пересуватися на Велосипеді; вміння керувати Велосипедом; наявності необхідної за законодавством кваліфікації та знання правил дорожнього руху.
2. Оператор залишає за собою право розірвати Договір з 14-денним попереднім повідомленням, якщо Клієнт порушує положення цих Правил (наприклад, не повернув Велосипед у встановлений термін), а Клієнт може пред'являти претензії до Оператора, пов'язані з поверненням коштів на Рахунок Клієнта, якщо раніше вони не були використані Оператором для покриття необхідних зобов'язань, що обтяжують Клієнта.
3. Правила можуть бути змінені з поважної причини, якою вважається:
a. зміна в законодавстві або його тлумаченні, що обґрунтовують необхідність внесення змін до Правил;
b. зміна в послузі, в тому числі в обсязі або способі її надання;
c. впровадження нової послуги;
d. повне або часткове припинення надання послуги
e. міркування захисту конфіденційності, безпеки та запобігання зловживанням;
f. усунення можливих сумнівів або двозначності тлумачення;
g. зміна даних, зазначених в Правилах, у тому числі Оператора.
Зміни набирають чинності протягом 14 днів з дня інформування Користувача про зміни в Правилах шляхом публікації на вебсайті та надсилання на адресу електронної пошти Користувача. Якщо Користувач не приймає зміни до Правил, він може розірвати Договір з негайним вступом в силу, направивши повідомлення про розірвання не пізніше 14 днів з моменту інформування Користувача про зміни до Правил.
4. Питання, не охоплені цими Правилами, регулюються відповідними положеннями польського законодавства, зокрема Цивільним кодексом та Законом про дорожній рух.
5. У випадку будь-яких розбіжностей між польською та іноземною версіями Правил, інтерпретація здійснюється на основі польської версії.

Додаток № 1
Цінник та таблиця додаткових оплат

Стандартний цінник для Велосипеда у Системі ŁRP

Оплата за прокат                  

(Вартості за окремі часові проміжки сумуються)

Часовий проміжок

Вартістьбрутто

до 20 хвилин

0 зл

від 21-ї хвилини до 60-ї хвилини

4 зл

розпочата друга година

6 зл

кожна наступна розпочата година понад 2 години

10 зл

Пільговий цінник* для Велосипеда у Системі ŁRP

Оплата за прокат                  

(Вартості за окремі часові проміжки сумуються)

Часовий проміжок

Вартістьбрутто

до 30 хвилин

0 зл

від 31-ї хвилини до 60-ї хвилини

4 зл

розпочата друга година

6 зл

кожна наступна розпочата година понад 2 години

10 зл

Олата за перевищення 12 годин прокату

500 зл

Олата за крадіжку, втрату або пошкодження Велосипеда

5 000 зл

Оплати сумуються.

*для власників дійсної картки «Migawka»

Додаткові оплати

Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію ŁRP (Преміум-повернення)

5 зл

Повернення велосипеда в Зоні повернення в Зоні II

15 зл

Повернення велосипеда за межами станції ŁRP або за межами Зони повернення, але в межах Зони користування

200 зл

Повернення велосипеда у важкодоступному місці

500 зл

Повернення велосипеда за межами Зони користування

500 зл

Додаткові оплати сумуються

 

 Додаток № 2

Наклейка на позначених велосипедних стійках у вигляді перевернутої літери "U", що становлять Зону I (центральну зону).

Додаток № 3

Наклейка на позначених велосипедних стійках у вигляді перевернутої літери "U", що становлять Зону II.

Правила 
Системи Łódzki Rower Publiczny (Лодзький міський велосипед), також відомої як ŁRP

Набирають чинності з 02.04.2024

I. Загальні положення.

1. Дані Правила визначають принципи та умови використання Łódzki Rower Publiczny (Лодзький міський велосипед)  (далі: ŁRP), що запущена та функціонує в адміністративних межах міста Лодзь.
2. Правила ŁRP разом із Політикою конфіденційності безплатно удоступнені на вебсайті  www.lodzkirowerpubliczny.pl, де можна ознайомитися з їх змістом, завантажити, відтворити та зберегти. Ці документи можна отримати в офісі Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, з головним офісом у Варшаві, що є Оператором ŁRP.
3. Контакт:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji 
вул. Пшасниська 6b
01 – 756 Варшава
e-mail: [email protected] 
тел.: 42 620 00 00
4. Системи Nextbike сумісні, тобто створення Облікового запису в одній із систем дозволяє користуватися прокатом велосипедів в інших містах, якщо Правила даної системи не передбачають іншого. Поточний список міст з системами Nextbike доступний за посиланням https://nextbike.pl/o-nextbike/.

II. Визначення.

1. Мобільний застосунок - мобільний застосунок, що дозволяє користуватися Системою ŁRP. Мобільний додаток можна використовувати на пристроях типу смартфон, з відповідною, дійсною системою Android, IOS або HarmonyOS, що дозволяють завантажити Мобільний застосунок з Інтернет-магазину. Застосунок доступний для безплатного завантаження в магазинах Google Play, Apple AppStore i AppGallery, а умовою завантаження та його використання є постійний доступ до Інтернету та реєстрація Облікового запису Клієнта в Системі ŁRP. 
2. Блокування Облікового запису - превентивний захід, що полягає в запобіганні використанню Системи ŁRP, який може бути застосований Оператором у разі порушення Клієнтом положень цих Правил, зокрема порушення, що спричиняє шкоду елементам системи ŁRP.
3. Контактний центр / КЦ ŁRP - запущена Оператором послуга, яка забезпечує контакт Клієнта з Оператором через:
a. цілодобову гарячу лінію за номером: 42 620 00 00,
b. електронну пошту за адресою: [email protected],
c. Мобільний застосунок. 
Інформація про роботу КЦ ŁRP доступна на вебсайті www.lodzkirowerpubliczny.pl 
4. Блокування O-lock – засіб захисту Велосипеда у вигляді інтегрованого з рамою затискача «O», без якого неможливо завершити Прокат. Блокування також використовується для захисту Велосипеда під час використання функції Зупинку. Блокування O-lock встановлено на задньому колесі, під час руху воно залишається відкритим. Блокування являється комплектувальним аксесуаром кожного Велосипеда.
5. Промо-ваучер / Бонус - пропонований Оператором Ваучер, який надає можливість поповнити Рахунок Клієнта. Сума Ваучера і його призначення встановлюються Оператором і поверненню не підлягають. Кошти з ваучерів використовуються в першу чергу, потім кошти, внесені Клієнтом.
6. Цінник та Таблиця додаткових оплат - цінник послуг та оплат в системі ŁRP є інтегральною частиною Договору. Цінник та Таблиця додаткових оплат є Додатком №1 до цих Правил і доступні на Вебсайті та в Мобільному застосунку.  
7. Час Прокату - час, що відраховується з моменту взяття напрокат (розблокування) Велосипеда до моменту Повернення Велосипеда шляхом закриття  Блокування O-lock. При цьому передбачається, що Зупинка зараховується в час Прокату
8. GPS – пристрій, встановлений на кожному Велосипеді, який відстежує положення та місце перебування Велосипеда.
9. Ідентифікатор Клієнта - індивідуальний номер, присвоєний Клієнту, який відповідає номеру мобільного телефону, вказаному під час реєстрації. Деталі реєстрації та ідентифікатори Клієнта описані в Розділі VI. Реєстрація. 
10. Клієнт / Користувач - фізична особа, учасник Системи ŁRP,, який прийняв Правила, зареєструвався в Системі ŁRP, цим самим уклавши Договір з Оператором.
11. Обліковий запис Клієнта / Рахунок - персональний Обліковий запис Клієнта створений під час реєстрації для користування Системою ŁRP, а також стягнення оплат відповідно до Додатка №1 до Правил. 
12. «Migawka» («Мігавка») - безконтактна електронна картка, видана Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o (ТОВ Міське транспортне підприємство–Лодзь), яка є носієм електронних квитків на місцевий громадський транспорт у Лодзі та дозволяє користуватися іншими послугами, що надаються власнику «Migawka» компанією MPK - Łódź Sp. z o. o. У Системі ŁRP дійсна персоналізована картка «Migawka» дає право користуватися велосипедами на пільгових умовах згідно з Цінником, наведеним у Додатку № 1. 
13. Мінімальний баланс Рахунку - мінімальний баланс на Рахунку, який повинен мати Клієнт, щоб мати право взяти Напрокат Велосипед. Мінімальний залишок на рахунку повинен становити щонайменше 0 злотих.
14. Зона повернення - визначена територія, де можна буде повернути Велосипед за межами станції LRP. Зона повернення поділяється на дві Зони: Зона I (центральна зона) та Зона II.
15. Оператор - компанія Nextbike Polska S.A w restrukturyzacji, що надає послуги, пов'язані з обслуговуванням ŁRP, з головним офісом за адресою вул. Пшасниська 6b, 01-756 Варшава, внесена до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд для м. ст. Варшави у Варшаві, XIV Господарський відділ Державного судового реєстру під номером KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007. 
16. Перевірочна транзакція - процедура, яка полягає у стягненні суми в розмірі 1 злотого, коли Клієнт прикріплює кредитну або дебетову картку до ŁRP з метою верифікації картки та коштів на рахунку. Списана сума буде повернена протягом 14 днів з моменту її стягнення.
17. Політика конфіденційності - окремий від Правил документ Оператора, в якому вказані умови обробки Оператором персональних даних Клієнта. Політика конфіденційності доступна за адресою https://lodzkirowerpubliczny.pl/polityka-prywatnosci/
18. Роз’яснювальне провадження - юридичні та фактичні дії, прийняті Оператором для визначення обставин і подій, що виникли в зв'язку з використанням Велосипедів, зокрема, пов'язаних з порушенням Правил, ДТП, зіткненнями або пошкодженням майна Оператора.
19. Зупинка - функція, що дозволяє паркувати Велосипед без його Повернення. Зупинка доступна з рівня Мобільного застосунку.
20. Правила - ці Правила, що описують принципи та умови користування системою ŁRP, зокрема обсяг прав та обов'язків, а також відповідальність осіб, які користуються можливістю Прокату Велосипедів у Системі ŁRP.
21. Стандартний велосипед - основний тип велосипеда, який надає Оператор в системі LRP. Велосипед призначений для використання однією особою віком від 13 років та зростом від 150 до 200 см. Велосипед має 26-дюймові колеса з ободами та вантажність до 120 кг самого велосипедиста. Він обладнаний кошиком місткістю 15 літрів.
22. Сервіс ŁRP– здійснювана Оператором діяльність, пов'язана з експлуатацією, ремонтом і технічним обслуговуванням Системи ŁRP.
23. Станція ŁRP– місце взяття Напрокат та Повернення Клієнтами Велосипедів позначених символом ŁRP, оснащених у Тотем та велосипедні стійки, де Велосипеди паркуються (повертаються) за допомогою Блокування O-lock. Інформація про місцеперебування станції ŁRP доступна на вебсайті та в Мобільному застосунку.
24. Зона користування – адміністративні кордони міста Лодзь. 
25. Зона I (центральна зона) - місце Прокату та Повернення Велосипедів Клієнтами, позначене символом ŁRP та обладнане стійками для велосипедів, де Велосипеди паркуються (повертаються) за допомогою Блокування O-lock. Зона охоплює вулицю Пьотрковську від площі Вольності до проспекту Пілсудського/Міцкевича. Зразок позначеної велостійки в Зоні I (центральна зона) наведено у Додатку № 2.
26. Зона II - місце Прокату та Повернення Велосипедів Клієнтами, позначене символом ŁRP та обладнане стійками для велосипедів, де Велосипеди паркуються (повертаються) за допомогою Блокування O-lock. Зона знаходиться в адміністративних межах міста Лодзь, за винятком вулиці Пьотрковська від площі Вольності до проспекту Пілсудського/Міцкевича. За повернення велосипеда в Зоні II стягується додаткова плата згідно з Додатком № 1. Зразок позначеної стійки в Зоні II наведено у додатку № 3. 
27. Вебсайт - запущена Оператором інтернет-сторінка www.lodzkirowerpubliczny.pl, що містить необхідні дані для початку та подальшого користування ŁRP.
28. Система ŁRP - запущена Оператором система прокату Велосипедів, що охоплює, зокрема, Велосипеди, технічну інфраструктуру, програмне забезпечення та обладнання, яке надає можливість Прокату, Зупинки та Повернення Велосипедів.
29. Інформаційний тотем/тотем - елемент станції ŁRP, який містить інформацію, необхідну для запуску та використання Системи ŁRP.
30. Договір - договір Клієнта з Оператором, який визначає взаємні права та обов'язки, викладені в даних Правилах. Договір, який охоплює положення Правил вважається укладеним автоматично в момент реєстрації Клієнта в ŁRP і за умови надання Клієнтом заяви про прийняття Правил. Адміністратором Персональних Даних є Nextbike Polska S.A w restrukturyzacji. 
31. Прокат Велосипеда / Прокат - розблокування Велосипеда за допомогою Ідентифікатора Клієнта або будь-яким іншим способом, описаним в Розділі VII п. 2 з метою здійснення поїздки. Процес Прокату докладно описаний в Розділі VII. Правил.
32. Кодовий замок/затискач - додатковий трос, який використовується для захисту Велосипеда в ситуації, зазначеній в пункті 4 Розділу X. Це комплектувальний аксесуар для кожного Велосипеда.
33. Повернення Велосипеда / Повернення - повернення Велосипеда на Станцію ŁRP шляхом замикання Блокування O-lock. Процес Повернення описує Розділ X Правил. Використання функції Зупинки не вважається Поверненням Велосипеда.

III. Загальні принципи користування Системою ŁRP

1. Умовою користування Системою ŁRP є подання Клієнтом: необхідних при реєстрації персональних даних, прийняття умов, зазначених в даних Правилах, здійснення перевірочної транзакції, натискання на посилання активації. Крім того, умовою користування ŁRP є утримання Мінімального балансу Рахунку Клієнта на момент кожного прокату в розмірі мінімум 0 зл. (Прописом: нуль злотих). 
2. Особи, які досягли 13-річного віку, але не досягли 18 років (далі по тексту - неповнолітні), можуть користуватися ŁRP за згодою одного зі своїх батьків або законного опікуна. Один з батьків або законний опікун несе відповідальність за будь-який можливий збиток, що виник зокрема, через невиконання або неналежне виконання Договору, а також зобов'язується покрити поточні зобов'язання, зазначені у Додатку №1. Потрібно, щоб згода як мінімум одного з батьків або законного опікуна на використання Облікового запису неповнолітнім була відправлена Оператору: 
a. у вигляді листа електронною поштою на адресу [email protected]
b. рекомендованим листом на адресу Оператора, 
c. подана особисто в офісі Оператора.
Згода повинна містити:
d. номер телефону неповнолітнього, на який зареєстрований Обліковий запис,
e. ім'я та прізвище одного з батьків або законного опікуна,
f. згоду на використання Системи ŁRP неповнолітнім,
g. ім'я та прізвище неповнолітнього,
h. дату народження неповнолітнього,
i. власноручний підпис або кваліфікований електронний підпис одного з батьків/законного опікуна (у випадку, зазначеному в Розділі III, п. 2.a),
j. дату і місце видачі згоди.
Зразок згоди доступний на вебсайті www.lodzkirowerpubliczny.pl. 
3. Клієнт може взяти напрокат одночасно до 4 Велосипедів.
4. Використання Велосипедів Системи ŁRP може здійснюватися виключно в некомерційних цілях. 
5. Сторони Договору зобов'язані повідомляти одна одну про будь-яку зміну адреси або інших ідентифікаційних даних сторін, наданих при реєстрації в Системі.

IV. Відповідальність та зобов'язання.

1. Оператор надає послуги, пов'язані з обслуговуванням Системи ŁRP, та несе відповідальність за її належне функціонування.
2. Оператор не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки та упущену вигоду, що виникли в результаті неналежного виконання Клієнтом Договору, або за інші збитки, за які несе відповідальність Користувач. Вищезазначене положення не впливає на дію статті 473 Цивільного кодексу щодо договору із Клієнтом.
3. Клієнт зобов'язується дотримуватися умов Правил, зокрема, вносити узгоджену плату та користуватися Велосипедом відповідно до принципів, викладених в Правилах.
4. Клієнт несе відповідальність за використання Велосипеда відповідно до його призначення та умов Правил, а також відповідно до законів. У разі недотримання умов, викладених в Правилах, Оператор має право заблокувати Обліковий запис Клієнта. Детальні умови Блокування Облікового запису описані в Розділі XII цих Правил. 
5. Користувач зобов’язаний захищати свої дані для входу в систему, щоб треті особи їх не отримали, оскільки з нього можуть бути стягнуті кошти за використання послуги особами, які отримали його дані для входу з його вини.
6. Клієнт несе відповідальність за всі пошкодження та збитки, викликані недотриманням Правил. З Клієнта може бути стягнута вартість ремонту таких збитків, включаючи вартість відновлення велосипеда, як зазначено в Додатку 1 Цінник та Таблиця додаткових оплат в Системі ŁRP. За виконання необхідних ремонтних робіт, Оператор виставить Клієнту рахунок або рахунок-фактуру ПДВ. 
7. Клієнт несе повну відповідальність та зобов'язується сплатити всі штрафи, збори тощо, накладені на Клієнта під час користування Велосипедом, які виникли з вини Клієнта. 
8. Велосипед є доповненням до громадського транспорту. Забороняється використовувати велосипеди ŁRP для гірських поїздок, стрибків, каскадерських трюків, а також використовувати велосипед для перетягування або штовхання будь-чого. Перевозити багаж можна тільки в призначеному для цього кошику, не можна що-небудь вішати на раму або інші елементи велосипеда. Заборонено їздити на одному велосипеді у кількості більше однієї особи.
9. Забороняється користуватись Велосипедами ŁRP особам, які перебувають під впливом алкоголю або інших одурманюючих засобів, психотропних речовин або еквівалентних засобів в розумінні законодавчих актів щодо протидії наркоманії; сильнодіючих противоалергенних препаратів, інших медикаментів, при застосуванні яких забороняється або рекомендується утриматися від керування транспортними засобами. 
10. Забороняється перевозити Велосипеди ŁRP автомобілями та іншими приватними транспортними засобами, що належать приватним особам. Заборона не поширюється на громадський транспорт за умови, що правила перевезення допускають таку можливість.   
11. Забороняється використовувати захисні пристрої, які не є елементами Системи ŁRP для знерухомлення Велосипеда. Оператор залишає за собою право усунути невідповідний захист, який застосовується Клієнтом. Всі витрати, пов'язані з відновленням велосипеда до стану, який дозволяє здійснювати прокат, несе Клієнт.
12. Клієнт несе відповідальність за Велосипед з моменту отримання його Напрокат до моменту Повернення. 
13. У разі відсутності повернення Велосипеда з будь-якої причини, в тому числі в разі його крадіжки або втрати, з Клієнта буде стягуватися сума еквівалентна вартості Велосипеда відповідно до Додатка № 1 за кожен втрачений Велосипед.
14. Клієнт зобов'язується повернути Велосипед в тому ж стані, як в момент Прокату. Зокрема, Клієнт зобов'язаний вжити заходів для запобігання забруднення і пошкодження, крім стандартного використання та крадіжки Велосипеда, взятого Напрокат.
15. У випадку крадіжки Велосипеда, здійсненої під час Прокату, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це КЦ ŁRP відразу після встановлення факту даної події.
16. У разі неправильного Повернення велосипеда з вини Клієнта, Клієнт несе витрати на подальший прокат, а також несе відповідальність за можливу крадіжку та пошкодження. У разі виникнення труднощів з Поверненням Велосипеда, Клієнт зобов'язаний звернутися до КЦ ŁRP.

V. Платежі.

1. Оплати в Системі  ŁRP нараховуються відповідно до тарифів, зазначених в Додатку № 1 Цінник та Таблиця додаткових оплат, доступному на Вебсайті, в Мобільному застосунку і в КЦ ŁRP. Підставою для нарахування оплат за використання Велосипеда є Час Прокату. 
2. Оплата послуг та продуктів, пропонованих в рамках Системи ŁRP здійснюватиметься шляхом уповноваження Оператора Системи ŁRP стягувати з кредитної або дебетової карти всі нараховані збори, включаючи заборговані суми у зв'язку з кожним продовженим прокатом, оплатами за шкоду, крадіжку або втрату Велосипеда / Велосипедів. 
3. Інформація про платіжні картки обробляється зовнішнім постачальником послуг, ця інформація не зберігається та не доступна Оператору.
4. Всі платежі переводяться на рахунок Оператора.
5. За бажанням Клієнта Оператор надасть Клієнту рахунок-фактуру  ПДВ. Для цього Клієнт зв’яжеться з Оператором через електронну пошту на адресу електронної пошти Оператора, щоб надати дані, необхідні для виставлення рахунку-фактури ПДВ.
6. У разі, коли нараховані оплати за проїзд перевищують наявні засоби, Клієнт зобов'язаний поповнити свій рахунок мінімум до сальдо, що дорівнює 0 злотих протягом 7 робочих днів. У разі не погашення заборгованості, Оператор зберігає за собою право застосувати відповідні юридичні кроки проти Клієнта, спрямовані на отримання оплати на підставі виконаного Договору, що призводить до блокування Облікового запису до моменту погашення заборгованості. Оператор має право стягувати відсотки за прострочення з дати настання терміну платежу до фактичної дати оплати в повному обсязі.
7. Якщо у Клієнта є заборгованість перед Оператором, Оператор послуг залишає за собою право передавати інформацію про заборгованості суб'єктам, встановленим відповідним законодавством. Клієнт визнає, що Оператор ŁRP має право передати свої належні суми щодо Клієнта, що виникають з Договору, третім особам, що буде уповноважувати ці треті особи вимагати від Клієнта погасити ці заборговані суми. Оператор ŁRP залишає за собою право доручити компанії зі стягнення боргів стягнення заборгованості від Клієнта    
8. Повернення сум, сплачених у рахунок Прокату, може бути здійснене після розірвання Договору. 
9. Сума Промо-ваучера, зарахована на рахунок Клієнта, не повертається. Вона використовується перед коштами, внесеними Клієнтом. Деталі: сума, термін дії та підстава для надання промо-ваучера викладені в чинних правилах проведення акції, доступних на Вебсайті.

VI. Реєстрація

1. Обов'язковою умовою використання Системи ŁRP є попередня реєстрація Клієнта в Системі та прикріплення кредитної або дебетової картки.
2. Реєстрація може бути здійснена через:
a. Вебсайт,
b. Мобільний застосунок,
c. телефонний контакт з КЦ ŁRP.
3. Під час процесу реєстрації відповідно до Розділу VI, пп. 2.a, 2.b і 2.c необхідно надати наступні персональні дані:
a. номер мобільного телефону,
b. ім'я та прізвище,
c. контактну адресу, тобто місто, вулицю, включаючи номер квартири/будинку, поштовий індекс, країну
d. електронну адресу,
e. номер PESEL.
Клієнт повинен вказати, що він/вона прочитав(ла) та приймає Правила Системи ŁRP, а також ознайомився(лась) з Політикою конфіденційності Системи ŁRP.
4. Після успішної реєстрації Клієнт отримує автоматично згенерований PIN-код, який разом з номером телефону використовується для входу в Обліковий запис Клієнта. Дані для входу відправляються по SMS на вказаний номер телефону.
5. Для завершення процесу реєстрації на вказану електронну адресу буде надіслано посилання для підтвердження даних. Обліковий запис Клієнта залишатиметься неактивним, поки дані не будуть підтверджені. Перехід за посиланням активує обліковий запис, з цього моменту можна буде взяти Напрокат Велосипед. Посилання для підтвердження дійсне протягом 24 годин з моменту отримання електронного листа. Після закінчення цього періоду повторна перевірка даних буде можлива лише після створення нового посилання за допомогою Мобільного застосунку, Вебсайту або зателефонувавши до КЦ ŁRP.
6. Обліковий запис клієнта набуває статусу активного, коли виконуються всі наступні умови:
a. Обліковий запис клієнта містить всі дані, необхідні для реєстрації,
b. Клієнт перейшов за посиланням для підтвердження,
c. прив'язана кредитна або дебетова картка,
d. підтримується мінімальний залишок на рахунку,
e. у випадку неповнолітніх, після надання згоди одного з батьків або законного опікуна.
7. Облікові записи Клієнтів з неправильними персональними даними та без прив'язаної  кредитної або дебетової картки можуть бути автоматично видалені з бази даних ŁRP.

VII. Прокат.

1. Велосипед можна взяти Напрокат після того, як будуть виконані вимоги, викладені в розділі VI.п.6 
2. Велосипед ŁRP можна взяти напрокат через:
a. Мобільний застосунок,
b. контакт з КЦ ŁRP.
3. Взяти напрокат Велосипед можна на будь-якій Станції ŁRP або у Зоні повернення.
4. Клієнт зобов'язаний перед поїздкою переконатися, що Велосипед придатний до використання, зокрема, шини Велосипеда накачані, гальма справні та працює освітлення. Клієнт зобов'язується перед тим, як взяти велосипед напрокат, переконатися, що він має кодовий замок, також відомий як затискач. Якщо він відсутній, Клієнт зобов'язаний повідомити про його відсутність в КЦ ŁRP або за допомогою Мобільного застосунку.
5. Якщо під час прокату були виявлені які-небудь пошкодження Велосипеда, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про проблему в КЦ ŁRP або через Мобільний застосунок і, якщо це можливо, залишити Велосипед на найближчій Станції.
6. У разі ДТП або зіткнення під час прокату Велосипеда Клієнт зобов'язується скласти заяву або викликати поліцію на місце події. Щобільше, в разі настання вищевказаної події Клієнт зобов'язаний повідомити про вищезазначене КЦ ŁRP протягом максимум 24 годин з моменту настання події.
7. Взятий напрокат Велосипед можна використовувати в Зоні користування. Під час Прокату Користувач може покинути Зону користування, але зобов'язаний повернутися до закінчення Прокату і повернути його на Станцію ŁRP або у Зоні повернення, в іншому випадку з Користувача стягується плата відповідно до Додатка №1.

VIII. Час Прокату.

1. Відлік часу Прокату починається з моменту розблокування Велосипеда відповідно до Розділу VII, п. 2 Правил. Він закінчується в момент Повернення Велосипеда відповідно до Розділу X Правил.
2. Клієнт повинен повернути велосипед, не перевищуючи максимальний Час Прокату 12 годин. У разі перевищення максимального Часу Прокату стягується плата відповідно до Додатка №1.

IX. Зупинка

1. Оператор за допомогою функції Зупинка дозволяє паркувати Велосипед під час поточного Прокату. Використання функції Зупинка не рівнозначне Поверненню велосипеда.
2. Функція Зупинка доступна лише в Мобільному застосунку. Після її вибору необхідно закрити вручну Блокування O-lock.
3. Тривалість Зупинки входить в Час Прокату.

X. Повернення

1. Повернення велосипеда LRP можливе на Станції LRP або в Зоні повернення одним з наступних способів:
a. Безплатне повернення - повернення Велосипеда на Станції ŁRP або в Зоні повернення в Зоні I (Центральна зона) після взяття Напрокат на Станції ŁRP або в Зоні повернення в Зоні I (Центральна зона) або в Зоні II,
b. Преміум-повернення - Повернення Велосипеда LRP на Станції LRP після взяття Напрокат за межами Станції та Зони повернення в Зоні I (центральна зона) та Зоні II,
c. Платне повернення - Повернення Велосипеда в Зону повернення в Зоні II.
Розміри бонусів та оплат за спосіб Повернення X.1 b і c вказані в Додатку № 1.
2. Бонус за Преміум-повернення (як зазначено в Розділі X, п 1b) буде нараховано, якщо Клієнт, який не є тим, хто віддав той самий Велосипед за межами Станції LRP або Зони повернення в Зоні I (центральна зона) або в Зоні II, доставить його на Станцію ŁRP. Кошти Преміум-повернення не підлягають поверненню та використовуються для поїздок в першу чергу перед коштами, внесеними Клієнтом. 
3. Клієнт повертає Велосипед на Станції шляхом замикання блокування O-lock. Велосипед повинен бути припаркований відповідно до правил, не створюючи перешкод для велосипедного, автомобільного або пішохідного руху. Якщо велосипед повертається в іншому місці, ніж станція ŁRP або Зона повернення в Зоні I (центральна зона), стягується додаткова плата згідно з Додатком № 1.
4. У разі виникнення труднощів з Поверненням Велосипеда LRP, Клієнт повинен, стоячи біля Велосипеда, негайно зв'язатися з КЦ LRP.
5. Клієнт несе відповідальність за повернення та належний захист велосипеда. Невиконання цієї вимоги може призвести до:
a. нарахування плати за користування Велосипедом відповідно до цінника, а у випадку Прокату, що перевищує максимальний Час Прокату, нарахування додаткової плати відповідно до Додатка № 1 до Правил.
b. нарахування плати за втрату, крадіжку або пошкодження Велосипеда відповідно до Додатка №1 до Правил,
c. нарахування плати за Повернення Велосипеда у важкодоступному місці (під важкодоступними місцями маються на увазі, наприклад, закриті автостоянки в торгових центрах, закриті житлові комплекси, приватна власність та інші важкодоступні місця, наприклад, густі кущі, канали, будь-які гаражі та закриті приміщення, дахи і т.д.), згідно з Додатком № 1 до Правил,
d. нарахування плати за Повернення Велосипеда за межами Станції ŁRP або за межами Зони повернення, але в межах Зони користування відповідно до Додатка №1 до Правил,
e. нарахування плати за Повернення Велосипеда за межами Зони користування відповідно до Додатка № 1 до Правил.
Плати сумуються.
6. Плата, зазначена в Розділі X, п. 5.b, може бути відповідно зменшена за заявою Користувача, якщо Велосипед буде знайдено протягом 30 днів з дня повідомлення про його втрату.

XI. Ремонти та аварії.

1. Про всі аварії слід повідомляти за телефоном в КЦ ŁRP або в Мобільному застосунку відразу ж після їх виявлення. У разі кожної аварії, що перешкоджає подальшому руху, Клієнт зобов'язаний зупинитись і проінформувати за телефоном КЦ ŁRP, а також, якщо це можливо, доставити Велосипед на найближчу Станцію ŁRP. 
2. Забороняється самостійно здійснювати будь-які ремонти, модифікації, заміни деталей у взятому напрокат Велосипеді. Єдиним уповноваженим для таких дій суб'єктом є Сервіс ŁRP.
3. Рекомендуємо, щоб Клієнт мав можливість зв'язатися з КЦ ŁRP протягом всього часу Прокату Велосипеда.

XII. Блокування Облікових записів Користувачів.

1. Оператор залишає за собою право тимчасово заблокувати Обліковий запис Клієнта в Системі ŁRP в разі недотримання умов використання Велосипедів ŁRP, що містяться в цих Правилах.
2. Зокрема, Блокування Облікового запису може наступити, якщо Клієнт:
a. не заповнив персональні дані, зазначені в Розділі VI. цих Правил,
b. використовує велосипед не за призначенням,
c. залишає велосипед незахищеним під час Прокату.
3. Обліковий запис також може бути заблокований, якщо велосипед зник після того, як Клієнт взяв його напрокат.  
4. Постійне блокування Облікового запису Клієнта унеможливлює в майбутньому створення іншого Облікового запису та рівносильне розірванню Договору з Клієнтом з його вини.

XII. Рекламації

1. Рекламація - це вираження Клієнтом незадоволення послугою або ходом процесу, пов'язаного з наданою послугою.
2. Рекламації повинні містити принаймні такі дані, як: ім'я, прізвище, номер телефону, що дозволяють ідентифікувати Клієнта. У разі відсутності даних, що дозволяють ідентифікувати Клієнта, Оператор залишить скаргу без розгляду.
3. Всі рекламації, що стосуються послуг, наданих на підставі Правил, можуть бути подані Клієнтом:
a. Електронною поштою на адресу вказану в Розділі I п. 3,
b. Електронною поштою через контактну форму на Вебсайті,
c. через Мобільний застосунок,
d. телефоном,
e. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, зазначену в Розділі I п. 3,
f. особисто в головному офісі Оператора.
4. Якщо дані або інформація, зазначені в рекламації, вимагають доповнення, перед розглядом рекламації Оператор просить Клієнта, що подає рекламацію, доповнити її в зазначених місцях. Перед розглядом рекламації Оператор може також попросити Клієнта доповнити дані Облікового запису, як того вимагають положення Правил, протягом зазначеного періоду. Якщо дані не будуть доповнені, Оператор залишить рекламацію без розгляду.
5. Рекомендований термін подачі рекламації – до 7 днів від дати події, що стала причиною рекламації.
6. Пред'явлення Рекламації не звільняє Клієнта від обов'язку своєчасного виконання зобов'язань щодо Оператора.
7. Оператор розглядає рекламацію протягом 14 днів з дня її отримання. Оператор може протягом 14 днів з дня отримання рекламації вимагати доповнення даних, необхідних для її розгляду.   Якщо необхідно доповнити рекламацію, термін розгляду рекламації починається з дня доставлення підтверджуючих документів або додаткових пояснень / інформації Оператору. Якщо термін розгляду рекламації не може бути дотриманий, Оператор проінформує Клієнта про затримку, вказавши причину затримки (обставини, які необхідно встановити) і очікувану дату розгляду рекламації.
8. Відповідь на рекламацію буде відправлена Клієнту електронною або звичайною поштою на адресу для кореспонденції в порядку, зазначеному в рекламації. Оператор може відправити відповідь на іншу адресу / адресу електронної пошти, вказану для кореспонденції Клієнтом, що подає рекламацію.
9. Клієнт має право оскаржити рішення, винесене Оператором. Оскарження буде розглянуто протягом 14 днів з дня його надходження в КЦ ŁRP. Оскарження повинно бути подано одним із таких способів:
a. Електронною поштою на адресу, вказану в Розділі I п. 3,
b. Електронною поштою через контактну форму на Вебсайті,
c. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, зазначену в Розділі I п. 3,
d. особисто в головному офісі Оператора.
10. Клієнт може:
a. направити оскарження рішення Оператора безпосередньо в КЦ ŁRP протягом 14 днів від дати отримання відповіді на рекламацію,
b. подати позов проти Оператора до компетентного загального суду.

XIII. Припинення Договору

1. Відмова від Договору
a. Клієнт може відмовитись від Договору на підставі положень права, без вказівки причини, протягом 14 днів від дати його укладення. Термін вважається дотриманим, якщо до його закінчення Клієнт відправить Оператору заяву про відмову від Договору
b. Клієнт може відмовитись від Договору шляхом:
i. надсилання Оператору заяви про відмову від Договору на електронну адресу, зазначену в Розділі I п. 3. Зразок документа доступний за посиланням: www.lodzkirowerpubliczny.pl.    
ii. відправлення Оператору рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в Розділі I п. 3, письмової заяви про відмову від Договору. Для цього Клієнт може використовувати форму відмови, що міститься в Додатку № 2 до Закону про права споживачів (Зб. Законодавчих актів від 2023 року, п. 2759), але це не обов'язково.
c. У разі відмови від Договору Договір вважається не укладеним. У разі відмови від Договору кожна зі Сторін зобов'язана повернути іншій стороні все, що вона отримала відповідно до Договору. Повернення заборгованостей відбувається не пізніше, ніж протягом 14 днів з дати отримання Оператором заяви про відмову від Договору. Повернення платежів здійснюється з використанням тих же способів оплати, які використовувалися Клієнтом у вихідній транзакції, якщо тільки Клієнт не вказав інше рішення в заяві про відмову від Договору.  Інше рішення має бути зазначено Клієнтом у поданій заяві.
d. Якщо на вимогу Клієнта, надання послуг почнеться ще до закінчення терміну відмови від Договору, то Користувач зобов'язаний оплатити надані послуги, надані до моменту відмови від Договору. Повернення коштів, що залишилися на рахунку, відбувається не пізніше 14 днів з моменту розгляду Оператором заяви про відмову від Договору.
2. Розірвання Договору за заявою Клієнта.
a. Клієнт має право розірвати Договір. Клієнт може повідомити про розірвання договору наступним чином:
i. Електронною поштою на адресу, вказану в Розділі I п.3,
ii. Електронною поштою через контактну форму на Вебсайті,
iii. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, зазначену в Розділі I п.3,
iv. особисто в головному офісі Оператора.
b. Розірвання Договору настає негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів від дати вручення повідомлення про розірвання Договору Оператору. Результатом розірвання договору є ліквідація Оператором Облікового запису Клієнта в Системі ŁRP.
c. Перед відправленням повідомлення про розірвання Договору Клієнт зобов'язаний поповнити свій Рахунок на суму 0 злотих. Розірвання Договору в ситуації, коли залишок на Рахунку Клієнта від’ємний, не впливає на право Оператора вимагати відшкодування суми, що дорівнює неврегульованій Клієнтом заборгованості за надані Оператором послуги.
d. Якщо кошти на Рахунку Клієнта перевищують 0 злотих в день розірвання Договору, вони будуть повернуті на банківський рахунок, вказаний Клієнтом в заяві, якщо тільки у повідомленні про розірвання Договору Клієнт не погодився з іншим рішенням. Інше рішення має бути зазначено Клієнтом у поданій заяві. Повернення коштів буде здійснено протягом максимум 14 днів з дати розірвання Договору. У випадку, якщо відшкодування коштів буде пов'язане з необхідністю понесення додаткових витрат з боку Оператора у вигляді витрат на грошовий переказ, ці витрати будуть вирахувані із засобів, що належать Клієнту до відшкодування.
3. Оператор може розірвати Договір з 7-денним (семиденним) періодом повідомлення у разі виникнення вагомої причини, якою може бути, зокрема, ліквідація Системи ŁRP або припинення чи зміна сфери застосування Системи ŁRP.
4. Розірвання Оператором Договору про надання послуг в електронному вигляді відбувається шляхом направлення заяви про розірвання Договору про надання послуг в електронному вигляді на адресу електронної пошти Користувача, вказану в Обліковому записі Користувача, або шляхом подання заяви Користувачеві будь-яким іншим способом.

XIV. Прикінцеві положення.

1. Прийняття цих Правил та Прокат Велосипеда прирівнюється до: довідки про стан здоров'я, що дозволяє безпечно пересуватися на Велосипеді; вміння керувати Велосипедом; наявності необхідної за законодавством кваліфікації та знання правил дорожнього руху.
2. Оператор залишає за собою право розірвати Договір з 14-денним попереднім повідомленням, якщо Клієнт порушує положення цих Правил (наприклад, не повернув Велосипед у встановлений термін), а Клієнт може пред'являти претензії до Оператора, пов'язані з поверненням коштів на Рахунок Клієнта, якщо раніше вони не були використані Оператором для покриття необхідних зобов'язань, що обтяжують Клієнта.
3. Правила можуть бути змінені з поважної причини, якою вважається:
a. зміна в законодавстві або його тлумаченні, що обґрунтовують необхідність внесення змін до Правил;
b. зміна в послузі, в тому числі в обсязі або способі її надання;  
c. впровадження нової послуги;
d. повне або часткове припинення надання послуги 
e. міркування захисту конфіденційності, безпеки та запобігання зловживанням;
f. усунення можливих сумнівів або двозначності тлумачення;
g. зміна даних, зазначених в Правилах, у тому числі Оператора.
Зміни набирають чинності протягом 14 днів з дня інформування Користувача про зміни в Правилах шляхом публікації на вебсайті та надсилання на адресу електронної пошти Користувача. Якщо Користувач не приймає зміни до Правил, він може розірвати Договір з негайним вступом в силу, направивши повідомлення про розірвання не пізніше 14 днів з моменту інформування Користувача про зміни до Правил. 
4. Питання, не охоплені цими Правилами, регулюються відповідними положеннями польського законодавства, зокрема Цивільним кодексом та Законом про дорожній рух.
5. У випадку будь-яких розбіжностей між польською та іноземною версіями Правил, інтерпретація здійснюється на основі польської версії.

Додаток № 1
Цінник та таблиця додаткових оплат

Стандартний цінник для Велосипеда у Системі ŁRP

Оплата за прокат

(Вартості за окремі часові проміжки сумуються)

Часовий проміжок

Вартість брутто

до 20 хвилин

0 зл

від 21-ї хвилини до 60-ї хвилини

4 зл

розпочата друга година

6 зл

кожна наступна розпочата година понад 2 години

10 зл

Пільговий цінник* для Велосипеда у Системі ŁRP

Оплата за прокат

(Вартості за окремі часові проміжки сумуються)

Часовий проміжок

Вартість брутто

до 30 хвилин

0 зл

від 31-ї хвилини до 60-ї хвилини

4 зл

розпочата друга година

6 зл

кожна наступна розпочата година понад 2 години

10 зл

Олата за перевищення 12 годин прокату

500 зл

Олата за крадіжку, втрату або пошкодження Велосипеда

5 000 зл

Оплати сумуються.

*для власників дійсної картки «Migawka»

Додаткові оплати

Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію LRP (Преміум-повернення)

5 зл

Повернення велосипеда в Зоні повернення в Зоні II

15 зл

Повернення велосипеда за межами станції LRP або за межами Зони повернення, але в межах Зони користування

200 зл

Повернення велосипеда у важкодоступному місці

500 зл

Повернення велосипеда за межами Зони користування

500 зл

Додаткові оплати сумуються

 

 Додаток № 2

Наклейка на позначених велосипедних стійках у вигляді перевернутої літери "U", що становлять Зону I (центральну зону).

Додаток № 3

Наклейка на позначених велосипедних стійках у вигляді перевернутої літери "U", що становлять Зону II.