Прайс лист


Obowiązuje od 02.04.2024
Opłaty sumują się.

Cennik standardowy dla Roweru w Systemie ŁRP

Opłata za wypożyczenie                  
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

Przedział czasowy

Wartość brutto

do 20 minuty

0 zł

od 21 minuty do 60 minuty

4 zł

rozpoczęta druga godzina

6 zł

każda następna rozpoczęta godzina powyżej 2 godzin

10 zł

Cennik ulgowy dla Roweru w Systemie ŁRP

dla posiadaczy ważnej karty Migawka

Opłata za wypożyczenie                  
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

Przedział czasowy

Wartość brutto

do 30 minuty

0 zł

od 31 minuty do 60 minuty

4 zł

rozpoczęta druga godzina

6 zł

każda następna rozpoczęta godzina powyżej 2 godzin

10 zł

Opłaty Dodatkowe

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

500 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru

5 000 zł

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji ŁRP (premiowany Zwrot)

5 zł

Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu w Strefie II

15 zł

Zwrot Roweru poza Stacją ŁRP lub poza Obszarem Zwrotu, ale w Strefie użytkowania

200 zł

Zwrot Roweru w miejscu trudno dostępnym

500 zł

Zwrot Roweru poza Strefą użytkowania

500 zł

Valid from 2 April 2024
Additional fees sum up.

Standard pricelist for Bikes in the ŁRP System

Fee for Bike Rental (Amounts of individual time ranges sum up)

Time range

Value

up to 20 minutes

PLN 0

from 21 to 60 minutes

PLN 4

commenced second hour

PLN 6

each subsequent commenced hour above 2 hours

PLN 10

Reduced-fare pricelist for Bikes in the ŁRP System

For valid Migawka card holders

Fee for Bike Rental (Amounts of individual time ranges sum up)

Time range

Value

up to 30 minutes

PLN 0

from 31 to 60 minutes

PLN 4

commenced second hour

PLN 6

each subsequent commenced hour above 2 hours

PLN 10

Additional fees

Fee for exceeding the 12-hour limit of rental

PLN 500

Fee for theft, loss or damage of the Bike

PLN 5000

Bonus for returning the Bike to the ŁRP Station (Premium Return)

PLN 5

Bike Return in the Area of Return in Zone II

PLN 15

Returning the Bike outside of the ŁRP Station or outside of the Area of Return but in the Area of Usage

PLN 200

Returning the Bike in a hardly-accessible place

PLN 500

Returning the Bike outside the Area of Usage

PLN 500

Набирають чинності з 02.04.2024
Додаткові оплати сумуються.

Стандартний цінник для Велосипеда у Системі ŁRP

Оплата за прокат

(Вартості за окремі часові проміжки сумуються)

Часовий проміжок

Вартість брутто

до 20 хвилин

0 зл

від 21-ї хвилини до 60-ї хвилини

4 зл

розпочата друга година

6 зл

кожна наступна розпочата година понад 2 години

10 зл

Пільговий цінник для Велосипеда у Системі ŁRP

для власників дійсної картки «Migawka»

Оплата за прокат

(Вартості за окремі часові проміжки сумуються)

Часовий проміжок

Вартість брутто

до 30 хвилин

0 зл

від 31-ї хвилини до 60-ї хвилини

4 зл

розпочата друга година

6 зл

кожна наступна розпочата година понад 2 години

10 зл

Олата за перевищення 12 годин прокату

500 зл

Олата за крадіжку, втрату або пошкодження Велосипеда

5 000 зл

Додаткові оплати

Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію LRP (Преміум-повернення)

5 зл

Повернення велосипеда в Зоні повернення в Зоні II

15 зл

Повернення велосипеда за межами станції LRP або за межами Зони повернення, але в межах Зони користування

200 зл

Повернення велосипеда у важкодоступному місці

500 зл

Повернення велосипеда за межами Зони користування

500 зл