Політика конфіденційності


Polityka prywatności Systemu Łódzki Rower Publiczny (System ŁRP) ma na celu przekazanie użytkownikom Systemu ŁRP informacji wymaganych w art. 13 i 14 RODO w związku z przetwarzaniem ich danych w ramach Systemu ŁRP.

I. DEFINICJE

1. Administrator – Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa.
2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna dostępna na telefony komórkowe i urządzenia przenośne, oferowana przez Administratora na urządzenia z systemem Android, iOS i HarmonyOS.
3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
4. Grupa Nextbike – spółki należące do grupy Nextbike w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
5. Klient – osoba fizyczna, uczestnik Systemu Rowerowego, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Rowerowym, przez co zawarł Umowę.
6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
7. Regulamin – regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerowego, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z usług wypożyczeń Systemu Rowerowego, którym zarządza Administrator. Regulamin dostępny jest pod adresem [do uzupełnienia] 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Serwis – serwis internetowy zamieszczony pod adresem [do uzupełnienia] lub dostępny za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, poprzez który Administrator świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługę polegającą na umożliwieniu dokonywania wypożyczeń rowerów.
10. System Rowerowy – Usługa ŁRP realizowana na zasadach opisanych w Regulaminie.
11. Umowa – Umowa Klienta z Administratorem zawierana za pośrednictwem Serwisu, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie.
12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
13. Zaufany Partner – podmiot, z którym współpracuje Administrator, którego treści marketingowe kierowane są przez Administratora do Klienta i Użytkownika.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
d. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SYSTEMIE ŁRP
1. Osoby, które dokonują rejestracji w Systemie Rowerowym, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, zarządzanym przez Administratora. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
a. Zawarcia i wykonania Umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Systemu ŁRP w odniesieniu do osób fizycznych działających we własnym imieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania tej umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Systemu ŁRP.
b. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, mających zastosowanie do działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów rachunkowych, podatkowych czy innych regulacji szczególnych.
c. Archiwizacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest niezbędność przechowywania dowodów prowadzonej działalności.
d. Obrony, ustalania i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
e. Marketingu własnych produktów i usług również przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach promocyjnych i wydarzeniach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli zgoda została wyrażona.
f. Zapewnienia bezpieczeństwa mienia (sprzętu wykorzystywanego w ramach świadczenia usług) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnione interesu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, jakim jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa udostępnianego sprzętu poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru.
g. Wykonywania analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
2. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

FORMULARZE KONTAKTOWE
1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a. Obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami;
b. Monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie podnoszenia jakości usług.

IV. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych – Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

V. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

COOKIES „MARKETINGOWE”

1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Lista zaufanych partnerów znajduje się w Polityce transparentności.

VI. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA I PARTNERÓW ADMINISTRATORA

1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

1. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

1. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

1. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

1. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
a. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
b. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
c. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
d. Twitter: https://twitter.com/en/privacy

VI. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, wykonania obowiązku prawnego albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w naszej Polityce transparentności.

X. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE POZA EOG

1. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące dla administratora wsparcie IT, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz innych usług IT, operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne; firmy doradcze, z którymi administrator współpracuje, podmioty wspierające działania marketingowe administratora, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz inne podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora lub dostarczają mu usługi/towary niezbędne do prowadzenia działalności, a także spółki z grupy Nextbike.
2. Na pewnym etapie może dochodzić do przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Administrator dokonuje tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2 RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami albo zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer do państw trzecich.

XI. DANE KONTAKTOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl, telefonicznie pod numerem 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje 02.04.2024.

Łódzki Rower Publiczny System (ŁRP System) Privacy Policy is targeted at familiarizing users of the ŁRP System with information required by Art. 13 and 14 of GDPR with regards to the processing of their data as part of the ŁRP System.

I. DEFINITIONS

1. Data Controller – Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji with its seat in Warsaw at ul. Przasnyska 6b, 01- 756 Warszawa.
2. Mobile Application – mobile application available on mobile phones and portable devices, offered by the Data Controller on devices with an installed Android, iOS and HarmonyOS system.
3. Personal Data – information about a natural person identified or possible to be identified by one or more unique factors identifying physical, physiological, genetic, metal, economic, cultural or social identity, including device IP address, location data, internet identifier and information collected by means of cookie files as well as by other similar technologies.
4. Nextbike Group – companies belonging to the Nextbike Group in the meaning of Art. 4 point 14 of the Act of 16 February 2007 on protection of competition and consumers.
5. Client – any natural person, participant of the Bike System, who has accepted the Terms of Service and carried out registration in the Bike System, thus concluding Agreement with the Operator.
6. Policy – hereby Privacy Policy.
7. Terms of Service – rules defining the principles and conditions of using the Bike System, in particular, the scope of rights and obligations and the responsibility of persons who avail of the possibility of using the Bike System managed by Data Controller. Terms of Service may be found at https://lodzkirowerpubliczny.pl/en/terms/
8. GDPR – Regulation of the European Parliament and Council (EC) 2016/679 from 27 April 2016 on protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC
9. Service – online service available at www.lodzkirowerpubliczny.pl or by means of the Mobile Application through which the Data Controller provides services to Users via electronic means, in particular, the service of bike rentals.
10. Bike System – the service of ŁRP, realized according to the principles specified in the Terms of Service.
11. Agreement – agreement between the Client and the Data Controller via the Service which establishes mutual rights and obligations specified in the hereby Terms of Service.
12. User – each natural person visiting the Service or using one or several services or functionalities specified in the Policy.
13. Trusted Partner – entity with which the Data Controller cooperates, whose marketing content is directed by the Controller to Clients and Users.

II. PROCESSING OF DATA IN RELATION TO THE USE OF THE SERVICE

1. In relation to the use of Service by Users, Data Controller gathers data in the scope necessary for the provision of individual offered services as well as data concerning User activities in the Service. Detailed principles and goals of the processing of personal data gathered in the course of using the Service by its Users have been outlined in detail below.

III. GOALS AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF DATA IN THE SERVICE THE USE OF THE SERVICE

1. Personal data of all persons using the Service (including IP address or other identifiers and information gathered by means of cookies files or other similar technologies) who are not registered Users (that is who do not have a set-up profile in the Service) are processed by the Data Controller:
a. for the purpose of provision of service via electronic means in the scope of disclosing to Users of content gathered in the Service – in such a case the legal basis for the processing is the necessity to process data in order to execute the agreement (Art. 6 sec. 1 letter b of GDPR);
b. for analytical and statistical purposes – whereas the legal basis for the processing is the legally justified interest of the Data Controller (Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR); consisting of the conduct of analyses of Users’ activities as well as their preferences for the purpose of improving applicable functionalities and services provided;
c. for the purpose of potential establishing and pursuing claims or defending against claims – the legal basis of the processing is a legally justified interest of the Data Controller (Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR), constituting protection of his rights;
d. for marketing purposes of the Data Controller and other entities – the principles of processing personal data for marketing purposes have been specified in the MARKETING section.
2. User activities in the Service, including their personal data are registered in system logs (special computer software targeted at storing chronological records containing information about events and actions that concern the IT system for the provision of Data Controller's services). Information gathered in the logs are, above all, processed for the purposes related to service provision. Data Controller processes them also for technical, administrative purposes in order to ensure safety of the IT system and managing this system as well as for analytical and statistical purposes – in this scope the legal basis of processing is a legally justified interest of the Data Controller (Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR).

REGISTRATION IN THE ŁÓDZKI ROWER PUBLICZNY SYSTEM

1. Persons who conduct registration in the Bike System are asked to enter data necessary for the processing and maintaining their account which is managed by the Data Controller. Such data may be removed at any point in time. Indication of data marked as obligatory is required for the purpose of setting up and maintaining the account and their non-indication results in lack of possibility to set up the account. Entering other data is voluntary.
2. Personal data of clients are processed for the purpose of:
a. Concluding and executing the Agreement according to the principles specified in the Terms of Service of the Łódzki Rower Publiczny with regards to natural persons acting in their own name pursuant to Art. 6 sec. 1 letter b of GDPR as processing of personal data is necessary in order to conclude and execute this Agreement according to the principles specified in the Terms of Service of the Łódzki Rower Publiczny.
b. Realization of obligations stemming from the provisions of law applicable to the Data Controller's activity – pursuant to Art. 6 sec. 1 letter c of GDPR, that is, fulfilment of legal obligations with which the Data Controller is burdened, including those resulting from accounting, tax provisions or other special regulations.
c. Archiving - pursuant to Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR, that is, our legally justified interest which is the necessity to store evidence of conducted business.
d. Protection, establishing and pursuing claims – on the basis of Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR.
e. Marketing own products and services further to sending commercial information concerning products, services, promotional offers and events - pursuant to Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR, that is, consent of the person who is the data subject if such consent was granted.
f. Ensuring safety of assets (equipment used as part of service provision) – pursuant to Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR, that is, justified interest of Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji which is the possibility to ensure safety of offered equipment through gathering information allowing to locate the bike.
g. Conducting analyses and statistics – legal basis of processing its legally justified interest of the Data Controller (Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR), consisting of conducting analysis of activities of Users in the Service and the manner of using the account as well as User preferences in order to improve applicable functionalities;
2. If the User places any personal data of other persons on the Service (including first name and surname, address, telephone number or email address) he may do so solely under the condition of not breaching the provisions of law and personal goods of these persons.

CONTACT FORMS

1. Data Controller ensures the possibility of contacting them with the use of electronic contact forms. The use of the form requires entering Personal Data necessary in order to establish contact with the User and grant answers to the enquiry. The User may indicate also other data in order to facilitate contact or handling enquiries. Indication of data marked as obligatory is required for the purpose of accepting and handling enquiries and their non-indication results in lack of possibility of providing a service. Entering other data is voluntary.
2. Personal data are processed:
a. Handling demands or granting replies to questions submitted by means of the contact form – pursuant to Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR, that is, legally justified interest of the Data Controller; legally justified interest of Data Controller is enabling handling of demands and granting replies to questions asked, in particular, by person interested in obtaining the services;
b. Monitoring and improving the quality of services, including service provided for clients – pursuant to Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR, that is legally justified interest of the Data Controller; enabling increase in the quality of services constitutes a legally justified interest of the Data Controller.

IV. SOCIAL MEDIA PORTALS

1. Data Controller processes Personal Data of Users visiting profiles of the Controller, maintained in social media – Facebook). Such data are processed solely in relation to maintaining a profile, including for the purpose of informing Users of Data Controller activities and promoting various types of events, services and products. Legal basis of personal data processing by the Data Controller for this purpose is his legally justified interest (Art. 6 sec. 1 letter f of GDPR),

V. COOKIES FILES AND THE SIMILAR TECHNOLOGY

1. Cookies files are small text files installed on User's device browsing the Service. Cookies gather data that facilitate the use of the website – i.e. through remembering visits of the User in the Service and actions carried out by him.

“SERVICE” COOKIES

1. Data Controller uses the so-called service cookies, above all, in order to provide the User with services via electronic means and to improve the quality of such services. In this regard, Data Controller and other entities providing analytical and statistical services for him use cookies files, storing information or obtaining access to information already stored on the telecommunication end device of the User (computer, telephone, tablet etc.). Cookies files used for this purpose cover:
a. cookies files with data entered by the User (session identifier) for the duration of the session (user input cookies);
b. authentication cookies used for services that require authentication for the duration of the session;
c. user centric security cookies for ensuring safety, i.e. Used for detection of abuses in the scope of authentication;
d. multimedia player session cookies (i.e. Cookies files in flash player) for the duration of the session;
e. user interface customization cookies targeted at personalization of User interface for the duration of the session or slightly longer.

“MARKETING” COOKIES

1. Data Controller and its trusted partners also use cookies files for marketing purposes, among others, in relation to directing behavioural advertisements towards Users. For this purpose Data Controller and its trusted partners store information or obtain access to information already stored in the telecommunication User end device (computer, telephone, tablet etc.). List of trusted partners is available in Transparency Policy.

VI. ANALYTICAL AND MARKETING TOOLS APPLIED BY DATA CONTROLLER AND DATA CONTROLLER'S PARTNERS

1. Data Controller and its Partners apply various solutions and tools used for analytical and marketing purposes. Basic information concerning these tools may be found below. Detailed information in this regard may be found in the Privacy Policy of a given partner.

GOOGLE ANALYTICS

1. Google Analytics cookies files are files used by the Google company in order to analyse the manner of using the Service by the User in order to create statistics and reports concerning the Service operations. Google does not use the gathered data for identification of Users, nor does it combine these information in order to enable identification. Detailed information concerning the scope and the principles of collecting data in relation to this service may be found at: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

1. GOOGLE ADWORDS is a tool that enables measuring efficiency of advertising campaigns realized by Data Controller, allowing to analyse such data as keywords or number of unique users. The Google AdWords platform also allows to display our advertisements to persons who visited the Service in the past. Information concerning the processing of data by Google in the scope of the above service may be found at: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

FACEBOOK PIXELS

1. Facebook pixels is a tool that enables measuring the effectiveness of advertising campaigns realized by the Data Controller on Facebook. The tool allows for an advanced analysis of data in order to optimize Data Controller's actions also with the use of other tools offered by Facebook. Detailed information concerning data processing by Facebook may be found at: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

SOCIAL MEDIA PLUG-INS

1. Social media plug-ins are used by the Service (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). The plug-ins enable the User to place the content published in the Service on selected social media portals. Applying plug-ins in the Service causes that the given social media service obtains information about the use of the Service by the User and thus may assign them to that User's profile created in a given social media portal. Data Controller does not possess the knowledge on the goal and scope of gathering data by social media portals. Detailed information concerning this topic may be found under the below links:
a. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
b. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
c. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
d. Twitter: https://twitter.com/en/privacy

VI. MANAGING COOKIES SETTINGS

1. The use of cookies files in order to gather them by means of data, including obtaining access to data saved on the User's device requires obtaining the User's consent. Such consent may be withdrawn at any point in time.
2. Permission is not required solely in case of cookies files the use of which is necessary in order to provide telecommunication services (data transmission in order to display content).
3. Withdrawal of a consent for the use of cookies files is possible by means of browser settings. Detailed information concerning this topic may be found under the below links:
a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
4. The User may at any point in time verify the status of his current privacy settings assigned to the browser they use through the tools available under the below links:
a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

VIII. Period PROCESS PERSONAL DATA

1. The period of data processing by Data Controller depends on the type of service provided and the goal of processing. As a rule, data are processed throughout the duration of service provision or order realization, execution of the legal obligation or until withdrawal of expressed consent or submission of effective objection against data processing in cases when the legal basis for processing of data is the legally justified interest of the Data Controller.
2. The period of data processing may be extended in case when the processing is necessary in order to establish and pursue potential claims or in order to protect oneself against claims and after such time solely in the case and scope in which the provisions of law shall require it. After the expiry of the period of data processing, their irrevocable removal or anonymization is obligatory.

IX. USER'S ENTITLEMENTS

1. The User shall be entitled to the right to access the content of data and demand their amendment, removal, limiting their processing, right to transfer data and submit an objection towards data processing as well as the right to submit complaints to the supervisory body dealing with the protection of personal data.
2. In the scope in which User data are processed on the basis of the consent such a consent may be withdrawn at any point in time through contact with the Data Controller.
3. The User is entitled to submitting an objection against data processing for marketing purposes should such processing occur in relation to the legally justified interest of the Data Controller as well as – due to causes related to a specific situation of the User – in other cases when the legal basis for data processing is the legally justified interest of the Data Controller (i.e. in relation to the realization of analytical and statistical goals).
4. More information concerning entitlements stemming from GDPR may be found in the Transparency Policy.

X. DATA RECIPIENTS AND TRANSFER OUTSIDE OF EEA

1. The anticipated recipients of personal data include: companies providing IT support to the data controller, suppliers of electronic post services and other IT services, post operators/couriers, entities servicing electronic payments; consulting companies with which the data controller cooperates, entities supporting marketing actions of the data controller, entities authorized to obtain personal data pursuant to actions at the order of the data controller or which provide services/goods to the data controller necessary to conduct its business as well as companies from the Nextbike groups.
2. At a certain stage, the transfer of personal data to third countries (outside of EEA) may be conducted. Data Controller conducts it on the basis of standard protection clauses (Art. 46, sec. 2 GDPR) and – if this is required – applies additional guarantees of protection of personal data in accordance with the standards in place in this regard or ensures another mechanism which complies with law and legalizes such a transfer to third states.

XI. CONTACT DETAILS

1. Contact with the data controller is possible via e-mail at [email protected], contact form at www.nextbike.pl, telephone at 22 208 99 90 or by letter to the address of the Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji seat.
2. Data Controller appointed Data Protection Inspector with which one may contact via e-mail at [email protected] concerning any matter related to personal data processing by the data controller.

XII. CHANGES IN THE PRIVACY POLICY

1. The policy is verified on an ongoing basis and updated if necessary.
2. The current version of the Policy was adopted and is binding as at 02.04.2024.

Політика конфіденційності Системи Łódzki Rower Publiczny (Система ŁRP) призначена для надання користувачам Системи ŁRP необхідної інформації, яка вимагається статтями 13 і 14 GDPR у зв’язку з обробкою їхніх даних у рамках Системи ŁRP.

I. ВИЗНАЧЕННЯ

1. Адміністратор - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji з зареєстрованим місцем перебування у Варшаві вул. Пшасниська 6b, 01-756 Варшава.
2. Мобільний застосунок - мобільний застосунок, доступний для мобільних телефонів та портативних пристроїв, запропонований Адміністратором для пристроїв з системами Android та iOS.
3. Персональні дані - інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за одним або кількома ознаками, що характеризують її фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну чи соціальну ідентичність, включаючи IP-адресу пристрою, дані про місцеперебування, онлайн ідентифікатор та інформацію, зібрану за допомогою файлів cookie та інших подібних технологій.
4. Група Nextbike - компанії, що належать до групи Nextbike у розумінні статті 4 п.14 Закону "Про конкуренцію та захист прав споживачів" від 16 лютого 2007 року.
5. Клієнт - фізична особа, учасник Велосипедної системи, яка прийняла Правила та зареєструвалася в Велосипедній системі, чим уклала Договір.
6. Політика - ця Політика конфіденційності.
7. Правила - положення, що описують правила та умови користування Велосипедною системою, зокрема обсяг прав та обов'язків, а також відповідальність осіб, які користуються послугами прокату Велосипедної системи, якими керує Адміністратор. Правила доступні за посиланням https://lodzkirowerpubliczny.pl/ua/terms/.
8. GDPR - Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС.
9. Вебсайт - сайт, доступний за адресою www.lodzkirowerpubliczny.pl або за допомогою Мобільного застосунку, за допомогою якого Адміністратор надає Користувачам електронні послуги, зокрема послугу, що полягає в наданні їм можливості брати напрокат велосипеди.
10. Велосипедна система – послуга ŁRP працює на умовах, описаних у Правилах.
11. Договір – договір між Клієнтом та Адміністратором, укладений через Сайт, що визначає взаємні права та обов’язки, викладені в Правилах.
12. Користувач - будь-яка фізична особа, яка відвідує Вебсайт або користується однією чи кількома послугами, чи функціями, описаними в Політиці.
13. Довірений партнер – суб’єкт, з яким співпрацює Адміністратор, маркетинговий контент якого спрямовується Адміністратором до Клієнта та Користувача.

II. ОБРОБКА ДАНИХ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБСАЙТУ

1. У зв'язку з використанням Користувачем Вебсайту Адміністратор збирає дані в обсязі, необхідному для надання окремих пропонованих послуг, а також інформацію про активність Користувача на Вебсайті. Детальні правила та цілі обробки Персональних даних, зібраних Користувачем під час використання Вебсайту, описані нижче.

III. ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ НА ВЕБСАЙТІ
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБСАЙТУ

1. Персональні дані всіх осіб, які користуються Вебсайтом (у тому числі IP-адреса або інші ідентифікатори та інформація, зібрана за допомогою файлів cookie або інших подібних технологій), але які не є зареєстрованими Користувачами (тобто особи, які не мають профілю на Вебсайті), обробляються Адміністратором:
a. з метою надання послуг в електронному вигляді в сфері надання Користувачам контенту, зібраного на Вебсайті - в цьому випадку правовою основою для обробки є необхідність обробки для виконання договору (ст.6 п.1 літ.b GDPR);
b. в аналітичних та статистичних цілях - в цьому випадку правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст.6 п.1 літ.f GDPR), що полягає в проведенні аналізу активності Користувачів, а також їхніх уподобань з метою поліпшення використовуваних функціональних можливостей та наданих послуг;
c. з метою можливого встановлення та розгляду претензій або захисту від претензій - правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст.6 п.1 літ.f GDPR), що полягає у захисті його прав;
d. для маркетингових цілей Адміністратора та інших суб’єктів - правила обробки Персональних даних для маркетингових цілей описані в розділі МАРКЕТИНГ.
2. Активність Користувача на Вебсайті, включаючи його Персональні дані, фіксується в системних журналах (спеціальна комп'ютерна програма, яка використовується для зберігання хронологічного запису, що містить інформацію про події та дії, які стосуються ІТ-системи, що використовується для надання послуг Адміністратором). Інформація, зібрана в журналах, обробляється в першу чергу для цілей, пов'язаних з наданням послуг. Адміністратор також обробляє їх у технічних, адміністративних цілях, з метою забезпечення безпеки ІТ-системи та управління цією системою, а також в аналітичних та статистичних цілях - у зв'язку з цим правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст.6 п.1 літ.f GDPR).

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ ŁRP
1. Особи, які реєструються у Велосипедній системі, повинні надати дані, необхідні для створення та функціонування облікового запису, яким керує Адміністратор. Ці дані можуть бути видалені в будь-який момент. Надання даних, позначених як обов'язкові, є необхідним для створення та функціонування облікового запису, а ненадання таких даних призведе до неможливості створення облікового запису. Надання інших даних є добровільним.
2. Персональні дані клієнтів обробляються з метою:
a. Укладення та виконання Договору на умовах, викладених у Правилах Системи ŁRP щодо фізичних осіб, які діють від свого імені відповідно до ст. 6 п. 1 літ. b GDPR, оскільки обробка персональних даних необхідна для укладення та виконання цього договору на умовах, викладених у Правилах Системи ŁRP.
b. Виконання зобов'язань, що випливають із правових положень, застосовних до діяльності Адміністратора - відповідно до ст. 6 п. 1 літ. c GDPR, тобто виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора, включно з тими, що випливають із бухгалтерського обліку, оподаткування чи інших спеціальних норм.
c. Архівування - відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто нашого законного інтересу, який полягає в необхідності зберігати докази веденої діяльності.
d. Захисту, встановлення та розгляду претензій - відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR.
e. Маркетингу власних продуктів та послуг, а також розсилки комерційної інформації про продукти, послуги, акційні пропозиції та заходи - відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто згоди суб’єкта даних, якщо згода була надана.
f. Забезпечення безпеки майна (обладнання, що використовується при наданні послуг) - відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто законного інтересу Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, який полягає в здатності забезпечити безпеку наданого у користування обладнання шляхом збору інформації, яка дозволяє визначити місцеперебування велосипеда.
g. Проведення аналізу та статистики - правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п. 1 літ. f GDPR), що полягає у проведенні аналізу активності Користувачів на Вебсайті та способів використання облікового запису, а також уподобань Користувачів з метою покращення застосовуваних функціональних можливостей;
2. Якщо Користувач розміщує на Вебсайті будь-які Персональні дані інших осіб (включаючи їх ім’я, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти), він може робити це лише за умови, що закон та особисті права цих осіб не будуть порушені.

КОНТАКТНІ ФОРМИ
1. Адміністратор надає можливість зв'язатися з ним за допомогою електронних контактних форм. Використання форми вимагає надання Персональних даних, необхідних для зв’язку з Користувачем і надання відповідей на запитання. Користувач також може надати інші дані для полегшення контакту або обробки запитання. Надання даних, позначених як обов’язкові, є необхідним для прийняття та обробки запиту, а їх ненадання призводить до неможливості обслуговування. Надання інших даних є добровільним.
2. Персональні дані обробляються для:
a. Обробки запиту або надання відповіді на запитання, надіслане через контактну форму - відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто законного інтересу Адміністратора; законний інтерес Адміністратора полягає в забезпеченні обробки запитів та наданні відповідей на запитання, поставлені, зокрема, особами, зацікавленими в послугах;
b. Моніторингу та підвищення якості послуг, у тому числі обслуговування клієнтів - відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто законного інтересу Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є можливість підвищення якості послуг.

IV. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

1. Адміністратор обробляє Персональні дані Користувачів, які відвідують профілі Адміністратора в соціальних мережах - Facebook). Ці дані обробляються лише у зв’язку з веденням профілю, в тому числі з метою інформування Користувачів про діяльність Адміністратора та рекламування різного роду заходів, послуг та продуктів. Правовою основою для обробки Персональних даних Адміністратором для цієї мети є його законний інтерес (ст. 6 п. 1 літ. f GDPR), що полягає в просуванні власного бренду.

V. ФАЙЛИ COOKIE ТА ПОДІБНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Файли cookie — це невеликі текстові файли, встановлені на пристрої Користувача, який переглядає Вебсайт. Файли cookie збирають інформацію, що полегшує користування вебсайтом, наприклад, запам’ятовуючи відвідування Користувачем вебсайту та дії, які він виконує.

«СЕРВІСНІ» ФАЙЛИ COOKIE
1. Адміністратор використовує т.зв сервісні файли cookie, перш за все, для надання Користувачеві послуг, що поширюються в електронному вигляді, та для покращення якості цих послуг. Таким чином, Адміністратор та інші суб’єкти, що надають йому аналітичні та статистичні послуги, використовують файли cookie, зберігаючи інформацію або одержуючи доступ до інформації, яка вже зберігається на кінцевому телекомунікаційному пристрої Користувача (комп’ютері, телефоні, планшеті тощо). Файли cookie, які використовуються для цієї мети, включають:
a. файли cookie з даними, введеними Користувачем (ідентифікатор сеансу) протягом сеансу (англ. user input cookies);
b. автентифікаційні файли cookie, які використовуються для послуг, які потребують автентифікації впродовж сеансу (англ. authentication cookies);
c. файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, для виявлення зловживань у сфері автентифікації (англ. user centric security cookies);
d. сеансові файли cookie мультимедійних програвачів (наприклад, файли cookie флеш-програвача) впродовж сеансу (англ. multimedia player session cookies);
e. постійні файли cookie, які використовуються для персоналізації інтерфейсу Користувача впродовж сеансу або трохи довше (англ. user interface customization cookies).

«МАРКЕТИНГОВІ» ФАЙЛИ COOKIE
1. Адміністратор та його довірені партнери також використовують файли cookie в маркетингових цілях, зокрема, у зв'язку з направленням Користувачам поведінкової реклами. З цією метою Адміністратор та довірені партнери зберігають інформацію або отримують доступ до інформації, яка вже зберігається на телекомунікаційному кінцевому пристрої Користувача (комп’ютері, телефоні, планшеті тощо). Перелік довірених партнерів можна знайти в Політиці прозорості.

VI. АНАЛІТИЧНІ ТА МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ АДМІНІСТРАТОРОМ ТА ПАРТНЕРАМИ АДМІНІСТРАТОРА

1. Адміністратор та його Партнери використовують різні рішення та інструменти, що використовуються в аналітичних і маркетингових цілях. Нижче наведено деяку основну інформацію про ці інструменти. Детальну інформацію щодо цього можна знайти в політиці конфіденційності даного партнера.

GOOGLE ANALYTICS
1. Файли cookie Google Analytics – це файли, які використовуються Google для аналізу способу використання Користувачем Вебсайту, для створення статистики та звітів про функціонування вебсайту. Google не використовує зібрані дані для ідентифікації Користувача, а також не поєднує цю інформацію для уможливлення ідентифікації. Детальну інформацію про обсяг і правила збору даних у зв’язку з цією послугою можна знайти за наступним посиланням: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS
1. Google AdWords — це інструмент, який дозволяє вимірювати ефективність рекламних кампаній, що проводяться Адміністратором, дозволяючи аналізувати такі дані, як ключові слова або кількість унікальних користувачів. Платформа Google Adwords також дозволяє нам показувати нашу рекламу людям, які відвідували наш Вебсайт у минулому. Інформація про обробку даних компанією Google у рамках вищезазначеної послуги доступна за посиланням: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

ПІКСЕЛІ FACEBOOK
1. Пікселі Facebook – це інструмент для вимірювання ефективності рекламних кампаній, проведених Адміністратором у Facebook. Інструмент дозволяє розширену аналітику даних для оптимізації діяльності Адміністратора, використовуючи також інші інструменти, які пропонує Facebook. Детальну інформацію про обробку даних Facebook можна знайти за цим посиланням: https://pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

СОЦІАЛЬНІ ПЛАГІНИ
1. Вебсайт використовує плагіни соціальних мереж (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Плагіни дозволяють Користувачеві ділитися вмістом, опублікованим на Вебсайті, у вибраній соціальній мережі. Використання плагінів на Вебсайті призводить до того, що дана соціальна мережа отримує інформацію про використання Вебсайту Користувачем і може додати її профілю Користувача, створеному в даній соціальній мережі. Адміністратор не знає про мету та обсяг збору даних сайтами соціальних мереж. Детальну інформацію про це можна знайти за посиланнями:
a. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
b. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
c. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
d. Twitter: https://twitter.com/en/privacy

VI. КЕРУВАННЯ НАЛАШТУВАННЯМИ ФАЙЛІВ COOKIE

1. Використання файлів cookie для збору даних за їх посередництвом, включаючи доступ до даних, що зберігаються на пристрої Користувача, вимагає згоди Користувача. Ця згода може бути відкликана в будь-який час.
2. Дозвіл не потрібен лише у випадку файлів cookie, використання яких необхідне для надання телекомунікаційних послуг (передача даних для відображення змісту).
3. Ви можете відкликати свою згоду на використання файлів cookie за допомогою налаштувань Вашого браузера. Детальну інформацію про це можна знайти за наступними посиланнями:
a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
4. Користувач може в будь-який час перевірити стан своїх поточних налаштувань конфіденційності для браузера, яким він користується, за допомогою інструментів, доступних за посиланнями нижче:
a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

VIII. ПЕРІОД ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Період обробки даних Адміністратором залежить від виду наданої послуги та мети обробки. Як правило, дані обробляються протягом терміну надання послуги або виконання замовлення, виконання юридичного зобов'язання або подання дієвого заперечення щодо обробки даних у випадках, коли правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора.
2. Період обробки даних може бути продовжений, якщо обробка необхідна для встановлення та розгляду будь-яких претензій або захисту від претензій, і після цього виключно у випадку та в обсязі, передбаченому законом. Після закінчення періоду обробки дані безповоротно видаляються або анонімізуються.

IX. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

1. Користувач має право отримати доступ до вмісту даних і вимагати їх виправлення, видалення, обмеження обробки, право передавати дані та право заперечувати проти обробки даних, а також право подати скаргу до наглядового органу, що займається захистом персональних даних.
2. Тією мірою, якою дані Користувача обробляються на підставі згоди, цю згоду можна відкликати в будь-який момент, звернувшись до Адміністратора.
3. Користувач має право заперечити проти обробки даних у маркетингових цілях, якщо обробка відбувається у зв’язку з законним інтересом Адміністратора, а також – з причин, пов’язаних із конкретною ситуацією Користувача – в інших випадках, коли правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора (наприклад, у зв’язку з реалізацією аналітичних і статистичних цілей).
4. Додаткову інформацію про права, що випливають із GDPR, можна знайти в нашій Політиці прозорості.

X. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ ТА ПЕРЕДАЧІ ЗА МЕЖАМИ ЄЕЗ

1. Очікуваними одержувачами персональних даних є: компанії, що надають ІТ-підтримку для адміністратора, постачальники послуг електронної пошти та інших ІТ-послуг, поштові оператори/кур’єри, організації, що здійснюють електронні платежі; консалтингові компанії, з якими співпрацює адміністратор, суб’єкти, що підтримують маркетингову діяльність адміністратора, суб’єкти, уповноважені отримувати персональні дані відповідно до чинного законодавства, та інші суб’єкти, які здійснюють діяльність від імені адміністратора або надають йому послуги/товари, необхідні для ведення бізнесу, а також компанії з групи Nextbike.
2. На певному етапі персональні дані можуть бути передані до третіх країн (за межами ЄЕЗ). Адміністратор робить це на основі стандартних положень про захист (ст. 46 п. 2 GDPR) і, якщо потрібно, застосовує додаткові гарантії захисту персональних даних відповідно до чинних стандартів або забезпечує інший механізм, який є законним і легалізує таку передачу в треті країни.

XI. КОНТАКТНІ ДАНІ

1. Зв’язатися з Адміністратором можна через електронну пошту [email protected], контактну форму на www.nextbike.pl, за телефоном 22 208 99 90 або звернувшись письмово за адресою місцеперебування Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за адресою електронної пошти [email protected] у будь-яких питаннях, пов’язаних з обробкою персональних даних Адміністратором.

XII. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Політика постійно перевіряється та за необхідності оновлюється.
2. Поточна версія Політики прийнята та є обов’язковою від 02.04.2024.