Rejestracja

TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ – ZDiT w Łodzi

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi,
  ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, a Przetwarzającym dane firma Nextbike Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b.
 2. Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem tel.+ 48 42 638 49 11 lub pisemnie na adres siedziby Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi; z Przetwarzającym poprzez e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem tel. + 48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby firmy Nextbike Polska S.A.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem tel. + 48 42 638 49 27 lub pisemnie na adres siedziby Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia, usług dostępnych w ramach Systemu Łódzki Rower Publiczny a także, po zakończeniu obecnej umowy z Operatorem ŁRP mogą być udostępnione kolejnemu wybranemu przez Administratora Danych Operatorowi Systemu – podstawą przetwarzania danych będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda na ten cel.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi ma podpisane umowy powierzenia danych osobowych: firmie Nextbike Polska S.A oraz Centrum Usług Wspólnych w Łodzi.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów dla których zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody przysługiwać będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Panią/Pana przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A.
 10. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe założenie konta oraz korzystanie z usług oferowanych w ramach Systemu Łódzki Rower Publiczny.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

 

TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ – Nextbike Polska S.A.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem Systemu Lodzki Rower Publiczny, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem Systemu Lodzki Rower Publiczny, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu Lodzki Rower Publiczny na zasadach opisanych w Regulaminie Systemu Lodzki Rower Publiczny – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną,
  b. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  c. przekazywania Pani/Panu treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. w razie niezawarcia z nią umowy oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w razie niezawarcia umowy z Nextbike Polska S.A. oraz po jej zakończeniu (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie niezawarcia umowy oraz po jej zakończeniu),
  d. przekazywania Pani/Panu treści marketingowych dotyczących produktów lub usług naszych partnerów; podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług partnerów Nextbike Polska S.A. (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu),
  e. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Systemie Lodzki Rower Publiczny z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
  f. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Nextbike Polska S.A., związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a. dostawcom usług IT,
  b. dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS),
  c. dostawcom usług marketingowych,
  d. operatorom płatności w Internecie,
  e. kurierom i operatorom pocztowym,
  f. podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
 7. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych przez Nextbike Polska S.A. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Administratorem.
 9. Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – przysługiwać będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Panią/Pana przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A.
 11. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Systemu Lodzki Rower Publiczny jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania Pani/Panu treści marketingowych jest dobrowolne.

 

Pogoda Łódź

dziś, wtorek, 19 listopada 2019

12º

Ciśnienie 1020 hPa,
Wiatr 4.4 km/h

10º

9º

11º

[sg_popup id=1]