System logo
Lódż system logo
City logo
Lodz city logo

Nowy Regulamin Łódzkiego Roweru Publicznego obowiązuje od dnia 12.09.2022.

 

Punkty, które zostały zmienione:

2.23. – doprecyzowanie informacji dotyczącej prawidłowego zwrotu roweru

2.26 – doprecyzowanie informacji, do czego służy linka zabezpieczająca

9.4. – doprecyzowanie czynności wykonywanych podczas wypożyczenie roweru

9.6. – dodanie punktu odnośnie linki zabezpieczającej

11.2. – dodanie informacji odnośnie obowiązku zapinania roweru za pomocą linki zabezpieczającej podczas zwrotu roweru

11.9. – dodanie punktu dotyczącego wprowadzenia działań zabezpieczających

16.2. – dodanie informacji dotyczącej warunków rozwiązania umowy o uczestnictwo w systemie ŁRP przez Operatora.

 

 

 

 
REGULAMIN korzystania z Systemu ŁRP
Łódzki Rower Publiczny
 
I. Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu ŁRP – Łódzkiego Roweru Publicznego, zwanego dalej ŁRP, działającego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl, w aplikacji mobilnej Freebika oraz Terminalu ŁRP podczas rejestracji. Regulamin Skrócony dostępny jest na Terminalu ŁRP.
 II. Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Łódzkiego Roweru Publicznego, zakres praw i obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Użytkownika. Akceptacja regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi warunek korzystania z systemu oraz jest warunkiem niezbędnym w procesie rejestracji w Systemie Łódzkiego Roweru Publicznego. Użytkownik zawiera umowę z Operatorem Łódzkiego Roweru Publicznego z chwilą rejestracji w Systemie Łódzkiego Roweru Publicznego i akceptacji Regulaminu.
2.2. Umowa – porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Łódzkiego Roweru Publicznego ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w Systemie Łódzkiego Roweru Publicznego i po akceptacji niniejszego regulaminu.
2.3. System Łódzki Rower Publiczny (System ŁRP) – całodobowy system samoobsługowego wypożyczania rowerów, obejmujący w szczególności: rowery przeznaczone do wypożyczenia, stacje rowerowe, zasady prawne i organizacyjne funkcjonowania, Centrum Kontaktu, system łączności zapewniający obsługę i przekazywanie informacji, stronę internetową, aplikację mobilną na urządzenia przenośne oraz aplikacje terminala, zwany dalej „System ŁRP”.
2.4. Zamawiający – Miasto Łódź-Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź.
2.5. Operator ŁRP – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu ŁRP według zasad określonych w umowie między Operatorem i Zamawiającym. Operatorem ŁRP jest Homeport Polska Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, NIP: 5252724792, REGON: 368437163, zwany dalej „Operatorem”.
2.6. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w systemie ŁRP zgodnie z określonymi w Regulaminie Systemu ŁRP zasadami, zaakceptowała Regulamin, uiściła opłatę rejestracyjną, zwana dalej „Użytkownikiem“.
2.7. Serwis ŁRP - obsługa techniczna systemu zajmująca się konserwacją, alokacją i naprawami Systemu ŁRP.
2.8. Centrum Kontaktu – element systemu obsługi Użytkownika systemu ŁRP, zwany dalej „CK”, który pozwala na całodobowy kontakt z operatorem ŁRP w trakcie funkcjonowania Systemu ŁRP. Kontakt jest możliwy przy pomocy telefonu 42 231 34 40, poczty elektronicznej bok@lodzkirowerpubliczny.pl oraz wiadomości tekstowych (messenger/czat). Dane kontaktowe „CK” znajdują się na stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl, w aplikacji mobilnej, na terminalach ŁRP oraz na rowerach. CK jest obsługiwane w języku polskim i angielskim. CK jest czynne 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, włączając święta, soboty i niedziele.
2.9. Obszar funkcjonowania Systemu – obszar znajdujący się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, w którym możliwe jest wypożyczenie i zwrot roweru. Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zwany dalej „Obszarem Systemu”.
2.10. Okres funkcjonowania systemu ŁRP – przedział czasowy, w którym Operator udostępnia Użytkownikom System ŁRP.  Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Operatorem ŁRP a Zamawiającym, System ŁRP jest dostępny od 31 lipiec 2021 do 30 listopada 2021 oraz od 1 marca do 30 listopada w latach od 2022 do 2024.
2.11. Stacja ŁRP – strefa umożliwiająca wypożyczenie i bezpłatny zwrot roweru w Systemie ŁRP, oznakowana symbolem Systemu ŁRP, wyposażona w Stojaki rowerowe oraz terminal. Mapa stacji Systemu ŁRP znajduje się na każdym Terminalu, na stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl oraz w aplikacji mobilnej ŁRP, zwany dalej „Stacją”.
2.12. Stojak rowerowy – stanowisko do parkowania lub zwrotu roweru, wyposażone w Elektrozamek, zwany dalej „Stojakiem”.
2.13. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w Stojaku rowerowym.
2.14. Terminal ŁRP - urządzenie przeznaczone do obsługi stacji rowerowej, zapewniające możliwość zarejestrowania się Użytkownika w Systemie ŁRP, wypożyczenia i zwrotu roweru, weryfikacji ilości wypożyczonych rowerów oraz salda na Przedpłaconym Koncie Użytkownika, integracji karty MIFARE® lub MIFARE®PLUS, zgłoszenie usterki, zapoznania się ze skróconym Regulaminem ŁRP oraz Obszarem Systemu, numer telefonu Centrum Kontaktu, zwany dalej „Terminalem”.
2.15. Dane do logowania – osobiste, unikatowe numery login i PIN, które Użytkownik otrzymuje automatycznie podczas rejestracji w Systemie ŁRP. Dane do logowania wyświetlane są na ekranie komputera, telefonu lub Terminala podczas rejestracji oraz są wysyłane przy pomocy poczty elektronicznej. Dane służą do logowania na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej oraz na Terminalu. Ponadto login jest używany do identyfikacji Użytkownika w Systemie ŁRP oraz w kontaktach z CK. Udostępnianie danych do logowania osobom trzecim jest zabronione.
Użytkownik może także zintegrować w Systemie ŁRP Migawkę, elektroniczną legitymację studencką czy inne kompatybilne nośniki zgodnie ze standardem MIFARE® lub MIFARE®PLUS, które pełnią funkcje numeru login podczas logowania na Terminalach.
2.16. Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, czy tablety, stanowiące uzupełnienie aplikacji webowej ŁRP (strony internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl), ale nie zastępujące jej działania. Wszelkie zmiany na koncie powinny być dokonywane za pomocą strony www.lodzkirowerpubliczny.pl.  Dostawcą Aplikacji mobilnej jest Homeport. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore pod nazwą Freebike 2.0. Korzystanie z niej jest możliwe na aktualnych systemach iOS i Android.
2.17. Cennik – wykaz opłat w Systemie ŁRP, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Cennik dostępny jest na stronie internetowej oraz na każdej Stacji.
2.18. Przedpłacone Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w systemie rozliczeniowym Systemu ŁRP, zawierające historię płatności, historię wypożyczeń i zwrotów rowerów, okres trwania umowy oraz dane osobiste i kontaktowe Użytkownika.
2.19. PayU S.A. – PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – usługodawca obsługujący płatności internetowe i cykliczne na rzecz Systemu ŁRP. Dokonując płatności za pośrednictwem PayU, Użytkownik akceptuje regulamin usługodawcy.
2.20. Opłata rejestracyjna - kwota wpisowego w wysokości 20,00 zł, uiszczana jednorazowo przez Użytkownika podczas rejestracji w Systemie ŁRP, w całości do wykorzystania na poczet wypożyczeń. Opłata rejestracyjna jest opłatą zwrotną w całości lub w części w zależności od wykorzystanych środków.
2.21. Doładowanie – dobrowolne zasilenie Konta Użytkownika środkami płatniczymi.
2.22. Opłata dodatkowa – opłata nakładana na Użytkownika przez Operatora ŁRP w przypadku poniesienia kosztów napraw, odtworzenia roweru lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania roweru przez Użytkownika opisane w załączniku 2 do Regulaminu.
2.23. Czas wypożyczenia – czas liczony od momentu wypożyczenia roweru (wpisania na Terminalu poprawnego numeru login i PIN) do momentu jego prawidłowego zwrotu do elektrozamka na Stacji ŁRP (wstawienia roweru do Elektrozamka oraz upewnieniu się, że rower nie wysuwa się z elektrozamka, a lampka świeci się na czerwono oraz jednocześnie przypięcia roweru za pomocą linki zabezpieczającej) lub zwrotu roweru za pomocą linki zabezpieczającej (jedynie w przypadku braku wolnego miejsca na Stacji ŁRP). Czas wypożyczenia naliczany jest sekundowo.
2.24. Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru. Wypożyczenie roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.
2.25. Zwrot roweru – zakończenie wypożyczenia roweru w dowolnej Stacji ŁRP. Zwrot roweru opisuje punkt XI. Regulaminu: „Zwrot roweru”.
2.26. Linka zabezpieczająca – blokada w postaci linki z zamkiem szyfrowym, w którą wyposażone są wszystkie rowery ŁRP. Służy do prawidłowego zakończenia wypożyczenia roweru oraz umożliwia bezpieczne zaparkowanie roweru w czasie trwania wypożyczenia i zabezpieczenie go przed kradzieżą.
2.27. Nieautoryzowany przejazd – jest to niezarejestrowany w systemie ŁRP przejazd rowerem w wykonaniu Użytkownika, rozliczany za podstawie Cennika do Regulaminu ŁRP.
2.28. Działania zabezpieczające – czynności podejmowane w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, opisane w punkcie XVI. „Działania zabezpieczające”.
2.29. Reklamacja – żądanie Użytkownika kierowane do Operatora z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z systemu ŁRP. Zasady składania reklamacji opisuje punkt XIV. Regulaminu: „Reklamacje i Skargi“.
2.30. Skarga – żądanie Użytkownika kierowane do Operatora z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Systemu ŁRP. Zasady składania skarg opisuje punkt XIV. Regulaminu: „Reklamacje i Skargi”.
2.31. Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Użytkowników Systemu ŁRP w czasie funkcjonowania Systemu  ŁRP, służące promowaniu Systemu ŁRP.
2.32. Voucher – Kod wystawiany przez Operatora Systemu na doładowanie Konta Użytkownika  kwotą określoną na voucherze. 
2.33. Migawka – elektroniczna karta zbliżeniowa wydawana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o., będąca nośnikiem elektronicznych biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz umożliwiająca korzystanie z innych usług udostępnianych posiadaczowi MIGAWKI przez MPK – Łódź Sp. z o.o. W Systemie ŁRP imienna karta Migawka uprawnia do skorzystania z 25 pierwszych bezpłatnych minut.
2.34. OnePass - konto Freebike, dzięki któremu Użytkownik ŁRP może skorzystać z systemów Freebike na całym świecie bez konieczności ponownej rejestracji u lokalnego Operatora. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz usunięcia danych są dostępne w zakładce ONEPASS na stronie internetowej www. lodzkirowerpubliczny.pl. Informacja o polityce prywatności i warunkach korzystania z Freebike OnePass są zawarte w załączniku nr. 10 do Regulaminu ŁRP oraz dostępne w zakładce POBIERZ
2.35. Płatności cykliczne - płatności dokonywane regularnie w przedziale czasu. Są wykonywane automatycznie po dokonaniu autoryzacji do karty kredytowej (lub karty prepaid) przy pierwszej opłacie za usługę. Dane karty są zapamiętywane przez firmę PayU i zapisywane w celu dokonania kolejnych płatności. 
III. Dostęp do Usługi
3.1. Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez Użytkownika następujących wymogów technicznych:
     ·  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), umożliwiającego kontakt z Operatorem / CK ŁRP;
     ·  posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego kontakt telefoniczny z CK ŁRP, szczególnie podczas trwania wypożyczenia.
     ·  posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną            z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari;
     ·  posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;
     ·  posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej).
3.2. Operator Systemu ŁRP informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.
3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej. Aby aplikacja działała poprawnie, należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję.

IV. Warunki ogólne korzystania z Systemu Łódzkiego Roweru Publicznego
4.1. Warunkiem korzystania z Systemu ŁRP jest przeprowadzenie przez Użytkownika rejestracji oraz akceptacja Regulaminu. Zasady rejestracji opisane są w punkcie VI. Regulaminu: „Rejestracja”.
4.2. Użytkownik, rejestrując się w Systemie ŁRP wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych opisuje punkt VII. Regulaminu: „Ochrona danych osobowych”.
4.3. Warunkiem korzystania z systemu jest utrzymywanie przez Użytkownika minimalnego salda w wysokości 10,00 zł przez cały okres trwania umowy.
4.4. Warunkiem korzystania z Systemu ŁRP przez Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest, przed zawarciem Umowy, przekazanie Operatorowi ŁRP pisemnej zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, do zawarcia Umowy oraz oświadczenia o akceptacji Regulaminu ŁRP, przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 Regulaminu i udostępniony jest na stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl. Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi ŁRP listem poleconym na adres Operatora Systemu ŁRP, dostępnego na stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl. Warunkiem koniecznym korzystania przez Osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „prawa jazdy odpowiedniej kategorii”.

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
5.1. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisami Kodeksu Drogowego.
5.2. Użytkownik zobowiązuje się oddać rower w stanie niepogorszonym od stanu, w którym go wypożyczył.
5.3. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. linką zabezpieczającą, w którą wyposażony jest rower lub niepozostawienie roweru bez nadzoru.
5.4. Zabrania się używania zabezpieczenia niebędącego elementem Systemu ŁRP w celu zablokowania roweru na Stacji ŁRP. Operator ŁRP zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwego zabezpieczenia zastosowanego przez Użytkownika i naliczenia z tego tytułu dodatkowej opłaty zgodnie z punktem 14 Załącznika nr 2 do umowy.
5.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony na swoim koncie rower, od momentu zwolnienia blokady do czasu prawidłowego zwrotu, czyli otrzymania wiadomości e-mail o zakończeniu wypożyczenia.
5.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez siebie obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu ŁRP. Operator ŁRP nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
5.7. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia CK o kradzieży roweru dokonanej w czasie trwania wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na najbliższym komisariacie Policji. Użytkownik odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie trwania wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 5.3. Regulaminu. Instrukcja zgłaszania kradzieży roweru stanowi załącznik nr 4 Regulaminu.
5.8. Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego telefonicznego kontaktu z CK w przypadku trudności z wypożyczeniem lub zwrotem roweru, szczególnie w przypadku zwrotu roweru za pomocą linki z zamkiem zabezpieczającym oraz stwierdzenia jakichkolwiek usterek w rowerach i awarii infrastruktury systemu ŁRP, szczególnie usterek ujawnionych w trakcie korzystania z roweru. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru Użytkownik zobligowany jest do natychmiastowego dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji ŁRP i zgłoszenia tego faktu do CK
5.9. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis ŁRP.
5.10. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.
5.11. Operator ŁRP zastrzega sobie prawo do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o stwierdzeniu celowego uszkodzenia Systemu ŁRP lub innych aktów wandalizmu. 
5.12. Wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Użytkownika, w pełnej wysokości ponosi Użytkownik Systemu ŁRP.
5.13. Zabroniona jest jazda na rowerze przez więcej niż jedną osobę jednocześnie, w innym przypadku będą na Użytkownika nakładane dodatkowe opłaty zgodne z punktem 11 Załącznika nr 2 do umowy.
5.14. Zabronione jest korzystanie z Systemu ŁRP przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.
5.15. Rower w systemie ŁRP jest wyposażony w koszyk umieszczony z przodu roweru, przeznaczony jedynie do przewożenia przedmiotów lekkich. Nie wolno przewozić w koszyku rzeczy ciężkich ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem mienia. Waga wkładu do koszyka nie może przekroczyć 5 kg. Nie wolno przewozić przedmiotów o ostrych krawędziach oraz znacznie wystających poza obręcz koszyka. Przewożenie dzieci i zwierząt jest kategorycznie zabronione. W razie wypadku powstałego na skutek niewłaściwego wykorzystania koszyka odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z niego wynikające ponosi Użytkownik. Operator ŁRP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.
5.16. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower ŁRP, będący środkiem transportu miejskiego, przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami ŁRP. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, terenowej poza utwardzonymi nawierzchniami, sztuczek kaskaderskich, nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek.
5.17. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu ŁRP w celach komercyjnych i zarobkowych, w innym przypadku na Użytkownika będą nakładane dodatkowe opłaty zgodnie z punktem 13 Załącznika nr 2 do umowy.
VI. Rejestracja
6.1. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Systemu ŁRP.
6.2. Użytkownik może zarejestrować konto korzystając ze strony internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl, Terminala ŁRP lub aplikacji mobilnej Freebike 2.0 Dodatkowo Operator dopuszcza możliwość rejestracji przez kontakt telefoniczny z CK, przy czym Użytkownik zobowiązuje się wówczas do samodzielnego dokończenia rejestracji, dokonując wpłaty opłaty rejestracyjnej.
6.3. Warunkiem zarejestrowania Użytkownika w Systemie ŁRP, jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko) oraz danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego, wybór taryfy, akceptacja Regulaminu ŁRP, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokonanie jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 20,00 zł.
6.4. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych i/lub kontaktowych, Operator ŁRP zastrzega sobie prawo do blokowania konta Użytkownika do momentu ich uzupełnienia/poprawienia, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu odblokowania konta, Użytkownik ma obowiązek poinformować telefonicznie lub mailowo CK o uzupełnieniu/poprawieniu danych.
6.5. Rejestracja Użytkownika małoletniego odbywa się zgodnie z punktem VI „Rejestracja“. Warunkiem zakończenia rejestracji jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, o której mowa w punkcie 4.4.
6.6. Aby skorzystać z imiennej karty Migawka, należy dokonać jej rejestracji na Przedpłaconym Koncie Użytkownika za pomocą strony internetowej lub przy Terminalu ŁRP. Integracja imiennej karty Migawka opisana w punkcie 2.15. nie jest tożsama z jej rejestracją.
VII. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu ŁRP: Homeport Polska. Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa) przy ul. Rondo ONZ 1, NIP: 5252724792, REGON: 368437163, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000443118, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych.
7.2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Operatorem w następujący sposób:
     ·  pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Homeport Polska Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
     ·  mailowo na adres: ochronadanych@lodzkirowerpubliczny.pl
7.3. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są przez Operatora ŁRP wyłącznie na potrzeby działania Systemu ŁRP, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
7.4. Podstawą konieczności przetwarzania przez Operatora ŁRP danych osobowych Użytkownika jest zawarta i wykonywana umowa pomiędzy Operatorem ŁRP a Użytkownikiem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora ŁRP (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
7.5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą:
         a) podmioty działające na zlecenie Operatora ŁRP w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora ŁRP (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę         
             elektroniczną, etc.), w szczególności dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, oprogramowania dla Systemu ŁRP i rowerów;
         b) niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych lub debetowych;
         c) podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).
 
Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu ŁRP (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
Operator Systemu ŁRP zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Użytkowników zostali do tego upoważnienie, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji o poufności i tajemnicy.
7.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo:
     ·  zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
     ·  zażądać dostępu do danych osobowych oraz do przekazania kopii danych, które zostały przekazane Operatorowi ŁRP;
     ·  otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe;
     ·  zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
     ·   zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Operator ŁRP;
     ·  zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Operator ŁRP nie posiada już podstaw prawnych;
     ·  zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter   
        nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
     ·  zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
     ·  wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z praw wskazanych powyżej, z wyłączeniem ostatniego punktu, można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@lodzkirowerpubliczny.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora ŁRP.
7.7. Informujemy, że dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.
7.8. Podane dane osobowe oraz dane zebrane w związku z wypożyczeniem lub oddaniem roweru na podstawie aktywności Użytkownika nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7.9. Każdy Użytkownik, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu ŁRP, posiada dostęp do wszystkich swoich danych i ma możliwość ich aktualizacji w Systemie ŁRP oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.
7.10. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora ŁRP tak długo, jak długo Użytkownik będzie posiadał konto w Systemie ŁRP, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług na rzecz Operatora Systemu ŁRP. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Użytkownika w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Operatora Systemu ŁRP, jak i Użytkowników).
W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach określonych w Regulaminie Operator ŁRP usunie dane osobowe Użytkownika.
VIII. Płatności
8.1. Wszystkie płatności w Systemie ŁRP są  realizowane za pośrednictwem PayU S.A.
8.2. Wszystkie wpłaty/opłaty na dedykowane konto Użytkownika, mogą być dokonane za pomocą strony internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl oraz w aplikacji mobilnej.
8.3. Za prawidłowe zaksięgowanie wpłaty uznaje się moment, w którym Użytkownik otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Prawidłowo zaksięgowaną wpłatę można zweryfikować na koncie Użytkownika po zalogowaniu na stronie internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl lub w aplikacji mobilnej Freebike 2.0.
8.4.  Na życzenie Użytkownika Operator ŁRP dostarczy Użytkownikowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail bok@lodzkirowerpubliczny.pl i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, datę i godzinę wypożyczenia roweru oraz numer roweru.
8.5. Automatyczna płatność, o której mowa w punkcie 2.35. niniejszego Regulaminu, następuje w przypadkach, gdy saldo konta Użytkownika jest mniejsze niż 0 zł. Automatyczna ponowna wpłata i automatyczne wyrównanie konta Użytkownika odbywa się codziennie około północy czasu środkowoeuropejskiego w maksymalnej wysokości 100 PLN. Automatyczna ponowna wpłata jest aktywna przez okres 2 lat od rejestracji Użytkownika i można ją anulować, kontaktując się z obsługą klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail, którą użytkownik otrzymuje po każdym powiadomieniu o takich ponownych płatnościach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na przechowywanie informacji na temat swojej karty w celu automatycznych ponownych płatności, Użytkownik będzie musiał samodzielnie dodawać środki za każdym razem, gdy saldo konta będzie ujemne.
IX. Wypożyczenie roweru
9.1. Wypożyczenie roweru jest dozwolone tylko na stacjach ŁRP.
9.2. W ramach jednego konta Użytkownik będzie mógł dokonać wypożyczenia maksymalnie 2 rowerów jednocześnie.
9.3. Rower można wypożyczyć:
a) za pomocą terminala ŁRP (rowery dostępne w elektrozamkach), używając:
- numeru login i PIN
- sparowanej karty dotykowej, o której mowa w punkcie 2.15. Regulaminu i numeru PIN
- numeru telefonu i hasła
b) przy użyciu aplikacji mobilnej Freebike 2.0 (wyłącznie rowery dostępne w elektrozamkach) używając:
- numeru telefonu i PIN
- numeru telefonu i hasła 
c) z pomocą kontaktu z CK

Dostępny rower można wypożyczyć po poprawnym zalogowaniu się na Terminalu lub aplikacji mobilnej i postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu.

9.4. Prawidłowe wypożyczenie roweru polega na wypięciu roweru z elektrozamka, a następnie odblokowaniu linki zabezpieczającej, którą zabezpieczony jest rower.

9.5. W celu wypięcia roweru z elektrozamka należy podejść do wybranego roweru i przytrzymać przycisk zwalniający na elektrozamku, a następnie stanowczo pociągnąć za kierownicę. Użytkownik ma na wypięcie roweru 60 sekund od pojawienia się stosownego komunikatu na terminalu lub w aplikacji mobilnej.

9.6. W celu odpięcia linki zabezpieczającej należy użyć kodu do linki, wyświetlanego podczas wypożyczania na terminalu ŁRP lub w aplikacji mobilnej 2.0.

9.7. Rower przypięty za pomocą linki zabezpieczającej do stałego elementu stacji jest przeznaczony do odbioru przez serwis.
9.8. Użytkownik przed wypożyczeniem wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest całkowicie sprawny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane a hamulce sprawne.
9.9. Wypożyczenie i korzystanie przez Użytkownika z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.
9.10. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru ze Stacji ŁRP Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z CK, podczas którego zostanie poinformowany o dalszej procedurze działania.
 
X. Naprawy i Awarie
10.1. Wszelkie usterki roweru stwierdzone podczas wypożyczenia i/lub awarie infrastruktury rowerowej, które uniemożliwiają lub mogą stwarzać zagrożenie dla dalszego korzystania z systemu oraz prowadzić do uszkodzenia roweru, powinny natychmiast zostać zgłoszone przez Użytkownika do CK poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą aplikacji mobilnej lub poczty elektronicznej oraz dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji ŁRP. Drobne usterki estetyczne nie stanowią podstawy do zakwalifikowania roweru jako niesprawny.
10.2. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę roweru uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru roweru, lokalizacji roweru, dokładnego opisu usterki.
10.3. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę stacji uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru stacji oraz dokładnego opisu usterki.
10.4. W przypadku trzykrotnego bezpodstawnego zgłoszenia usterki lub awarii Operator zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających.

XI. Zwrot roweru
11.1. Zwrot roweru jest dozwolony tylko na stacjach ŁRP.
11.2. Zwrot roweru następuje po wpięciu go do wolnego elektrozamka, znajdującego się w dowolnej Stacji ŁRP w taki sposób, aby trzpień roweru znalazł się w elektrozamku, a kierownica w linii prostej z ramą roweru, przycisk powinien świecić się na czerwono, a po jego naciśnięciu rower powinien pozostać w elektrozamku. Zamknięcie blokady nastąpi automatycznie. Dodatkowo Użytkownik ma obowiązek skutecznie przypiąć rower linką zabezpieczającą, znajdującą się z przodu roweru, do stałego elementu stacji ŁRP. -O prawidłowym zakończeniu wypożyczenia Użytkownik zostaje poinformowany poprzez pocztę elektroniczną.
11.3. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (awaria stacji ŁRP, awaria elektrozamka lub brak wolnego elektrozamka na Stacji ŁRP), Użytkownik jest zobowiązany do skutecznego przypięcia roweru do stałego elementu stacji linką zabezpieczającą i niezwłocznego zakończenia wypożyczenia roweru, kontaktując się telefonicznie z CK. Kontaktując się z CK, Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane identyfikacyjne, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu oraz numer roweru i numer/nazwę stacji. W przypadku wątpliwości co do przedstawionych podczas rozmowy danych identyfikacyjnych Operator zastrzega sobie prawo do przerwania procedury zwrotu roweru i poproszeniu o ponowny kontakt z Infolinią przez właściciela konta.
11.4. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość weryfikacji prawidłowości zwrotu poprzez:
           · aplikację mobilną,
           · terminal na stacji
           · stronę internetową,
           · komunikat o zwrocie roweru wysyłany automatycznie na adres e-mail Użytkownika,
           · kontakt telefoniczny z CK
11.5. W przypadku jakichkolwiek problemów ze zwrotem roweru na Stacji ŁRP Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z CK, podczas którego zostanie poinformowany o dalszej procedurze działania.
11.6. W przypadku nieprawidłowego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach 11.2. i 11.3. Użytkownik ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne jego uszkodzenia, oraz kradzież.
11.7. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas wypożyczenia roweru, Użytkownik zobowiązany jest spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję i przesłać je do Operatora systemu ŁRP w terminie 7 dni od daty zdarzenia listem poleconym na adres pocztowy, lub na adres mailowy: bok@lodzkirowerpubliczny.pl. Ponadto Użytkownik zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie CK Systemu ŁRP.
11.8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
11.9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rower do elektrozamka oraz zabezpieczyć rower za pomocą linki. Brak wykonania tych czynności spowoduje wdrożenie działań zabezpieczających
XII. Brak zwrotu w terminie
12.1. Niezwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako naruszenie przez Użytkownika warunków Regulaminu, a tym samym złamanie umowy z Operatorem ŁRP, co spowoduje naliczenie opłat zgodnie z punktem 7 Załącznika nr 2 do umowy, zablokowanie konta Użytkownika oraz wdrożenie działań zabezpieczających.
  
XIII. Opłaty
13.1. Wysokość opłat za wypożyczenie roweru określana jest zgodnie z Cennikiem od momentu wypożyczenia roweru aż do momentu jego prawidłowego zwrotu na Stacji ŁRP.
13.2. Opłaty za korzystanie z Systemu ŁRP są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Czas wypożyczenia jest podzielony na godzinne przedziały za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się bezpłatny okres pierwszych 20 minut wypożyczenia lub 25 minut w przypadku Użytkowników z ważną kartą Migawka. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt wypożyczenia roweru na 80 minut wynosi 1,00 zł + 4,00 zł = 5,00 zł.
13.3. W przypadku gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru bądź inna opłata wynikająca z Cennika jest wyższa niż środki zgromadzone na Koncie Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie 21 dni. W przypadku nieuregulowania zadłużenia zostaną uruchomione działania zabezpieczające.
13.4. W przypadku otrzymania przez Użytkownika vouchera jego przeznaczenie, wartość oraz termin ważności ustala Operator. Kwota takiego doładowania jest bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków.
13.5. Doładowania realizowane na indywidualne konto Użytkownika przeznaczone są do wykorzystania na poczet wypożyczeń rowerów w Systemie ŁRP w trakcie trwania umowy i są zwracane w przypadku odstąpienia, rezygnacji lub zakończenia umowy.
13.6. Operator ŁRP w przypadku nałożenia na Użytkownika opłat dodatkowych opisanych w pkt 7-14 załącznika nr 2 do umowy, poinformuje go o tym drogą mailową oraz wystawi Użytkownikowi rachunek lub fakturę VAT i dostarczy ją za pomocą poczty elektronicznej, na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz obciąży saldo na Przedpłaconym Koncie Użytkownika.

XIV. Reklamacje i Skargi
14.1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z systemu ŁRP następuje drogą elektroniczną na adres: reklamacje@lodzkirowerpubliczny.pl niezwłocznie, najlepiej w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 30 dni.
14.2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja musi zawierać dane identyfikujące Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu, dane reklamowanego wypożyczenia takie jak: nazwa stacji początkowej, nazwa stacji końcowej, data i godzina zdarzenia, czas trwania wypożyczenia, reklamowana opłata, opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwrotu roweru i weryfikacji prawidłowości zakończenia wypożyczenia. Reklamacja powinna zostać przesłana z adresu e-mail podanego na koncie Użytkownika. Operator zapewnia dostęp do formularzy reklamacyjnych w wersji edytowalnej (.docx) i do druku (.pdf), które stanowią załączniki nr 6 i 7 Regulaminu. Wzór formularza należy pobrać ze strony www.lodzkirowerpubliczny.pl, wypełnić i  przesłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@lodzkirowerpubliczny.pl
14.3. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych, o których mowa w punkcie 14.2. Regulaminu, Operator zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.
14.4. Operator ŁRP rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku kiedy należy uzupełnić reklamację, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień czy informacji.
14.5. W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Użytkownika oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora ŁRP lub Użytkownika i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
14.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora w terminie 30 dni od jej doręczenia Użytkownikowi. Odwołania rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: reklamacje@lodzkirowerpubliczny.pl. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniki reklamacji lub wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego w Łodzi.
14.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również gdy Operator ŁRP nie zapewni informacji zwrotnej na zgłoszoną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej zgłoszenia.
14.8. Operator ŁRP ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.
14.9. Zgłoszenie skarg i wniosków z zakresu funkcjonowania Systemu ŁRP następuje drogą elektroniczną na adres: bok@lodzkirowerpubliczny.pl w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia.
XV. Odstąpienie lub rezygnacja z Umowy
15.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem nieskorzystania z usługi.
15.2. Odstąpienie od Umowy następuje drogą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej lub po przesłaniu przez Użytkownika na adres e-mail: bok@lodzkirowerpubliczny.pl niebudzącego wątpliwości co do intencji oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 Regulaminu.
15.3. Polecenie zwrotu środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.
15.4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem ŁRP w dowolnym czasie trwania umowy.
15.5. Rozwiązanie umowy następuje drogą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej lub po przesłaniu przez Użytkownika na adres e-mail: bok@lodzkirowerpubliczny.pl  niebudzącego wątpliwości co do intencji wniosku o rozwiązanie umowy przez Użytkownika wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie w sytuacji gdy saldo na koncie Użytkownika nie jest ujemne. W przypadku ujemnego salda na koncie Użytkownika, przed złożeniem oświadczenia, konieczne jest uregulowanie należności. Wzór wniosku o rozwiązanie umowy stanowi załącznik nr 9 Regulaminu.
15.6. Rozwiązanie umowy następuje w termie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego wniosku o rozwiązanie umowy Operatorowi ŁRP. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.
15.7. Środki znajdujące się na osobistym koncie Użytkownika, z wyłączeniem niewykorzystanych środków pochodzących z aktywowanych voucherów, podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, rozwiązania niniejszej umowy lub zakończenia okresu funkcjonowania systemu ŁRP. Zwrot środków jest tożsamy z jednoczesną likwidacją konta Użytkownika. Konto użytkownika staje się nieaktywne. Powyższe ma zastosowanie w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.
15.8. Środki pieniężne podlegające zwrotowi, zwracane są Użytkownikowi w sposób, w jaki nastąpiła ich płatność. Zwrot odbywa się w ciągu 30 dni w przypadku pisemnej rezygnacji wysłanej przez użytkownika na adres e-mail bok@lodzkirowerpubliczny.pl pod warunkiem wskazania:
        · Login użytkownika
        · Imię i Nazwisko
        · Adres zamieszkania
        · Adres e-mail użyty podczas płatności w PayU
        · Numer konta bankowego
        · Kwota niewykorzystanych doładowań
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, rozwiązania niniejszej umowy lub zakończenia okresu funkcjonowania systemu ŁRP na zwrot środków przysługuje 3 lata od daty odstąpienia, rozwiązania niniejszej umowy lub od daty zakończenia okresu funkcjonowania systemu ŁRP, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
XVI. Działania zabezpieczające
16.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu Operator Systemu ŁRP zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających takich jak:
        ·  tymczasowa lub całkowita blokada konta Użytkownika,
        ·  naliczenie opłaty manipulacyjnej, zgodnie z pkt 7-14 Załącznika nr 2 do umowy
        ·  podjęcie kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej z Użytkownikiem w  celu wezwania do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji, gdy stan konta użytkownika jest 
            ujemny,
        ·  wpisania Użytkownika na czarną listę,
        ·   zgłoszenie przypadków kradzieży lub zniszczenia mienia Systemu ŁRP właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych, 
        ·   rozwiązanie umowy, o którym mowa w punkcie 16.2.
16.2. Operator ŁRP rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie ŁRP w dowolnym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu, w szczególności w przypadku:
        º  podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i kontaktowych, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu;
        º  rejestracji i użytkowania rowerów Systemu ŁRP przez osobę małoletnią bez dostarczenia podpisanego „Oświadczenia o przystąpieniu za zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego”, o którym mowa w punkcie 4.4. Regulaminu;
        º  nieuregulowania należności z tytułu przekroczenia maksymalnego dozwolonego czasu wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 11.8 i Cenniku ŁRP w ciągu 21 dni;
        º  nieuregulowania ujemnego salda w terminie 21 dni;
        º  nieregulaminowego korzystania z roweru i/lub infrastruktury rowerowej;
        º  zniszczenia / uszkodzenia infrastruktury Systemu ŁRP (Rowerów, Stacji, Terminali)
        º  nieautoryzowanego przejazdu rowerem;
        º  kradzieży roweru
        º  trzykrotnego braku użycia dodatkowego zabezpieczenia roweru w postaci linki zabezpieczającej przy zwrocie do stacji
XVII. Postanowienia końcowe
17.1. Operator ŁRP zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie postanowień regulaminu pocztą elektroniczną w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu. Brak wyrażania sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian w terminie 14 dni od momentu dostarczenia nowego Regulaminu, oznacza akceptację przez Użytkownika wprowadzonych zmian w Regulaminie. Brak wyrażenia akceptacji zmienionego regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, o którym mowa w punkcie  XV Regulaminu.
17.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.
17.3. Operator ŁRP zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwrotu roweru, będącego rezultatem zgłoszenia lub interwencji służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wobec Użytkownika, którego zachowanie zostało odczytane, jako zagrażające bezpieczeństwu lub naruszające przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. W szczególności dotyczy to przypadków jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jednocześnie Operator może wówczas czasowo zawiesić konto Użytkownika, uniemożliwiając kontynuację wypożyczenia.
17.4. Za zgodą Zamawiającego, Operator ma możliwość skrócenia okresu funkcjonowania systemu ŁRP przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
17.5. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowanych przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Operatora, których nie mógł przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług określonych w Umowie.
17.6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
17.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską, a inną obcojęzyczną podstawą interpretacji będzie wersja polska.ZAŁĄCZNIKI
1.  Obszar funkcjonowania Systemu – granice administracyjne Miasta Łódź
2.  Cennik ŁRP – tabela opłat (kwoty brutto)
3.  Oświadczenie - zgoda rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych
4.  Instrukcja zgłaszania kradzieży roweru
5.  Formularz zgłoszenia wypadku/kolizji/zdarzenia drogowego
6.  Formularz reklamacyjny – wersja edytowalna (.docx)
7.  Formularz reklamacyjny (.pdf)
8.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
9.  Wniosek o rozwiązanie umowy (rezygnacja z umowy)
10. Polityka Prytwaności i Warunki korzystania z Freebike